Skip to main content
x
Nghiên cứu khoa học

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là nhu cầu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, bảo đảm cho cán bộ được học tập thường xuyên, suốt đời công tác…