Skip to main content
x
19 June 2024

Đào tạo lý luận chính trị là quá trình truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính trị; củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Theo Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị gồm ba cấp: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đối với người học Sơ cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... ở cơ sở; trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn. Khi tham gia học Trung cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; trang bị cơ bản, có hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn. Còn học Cao cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung và cao cấp; trang bị cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược; nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.

Cũng theo Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn đào tạo sơ cấp lý luận chính trị: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Đối với tiêu chuẩn học Trung cấp lý luận chính trị: Đảng viên dự bị hoặc chính thức; Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn); Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên. Còn tiêu chuẩn đào tạo Cao cấp lý luận chính trị: Đảng viên chính thức; Tốt nghiệp đại học trở lên; Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên. Về phân cấp nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị: Trung tâm chính trị cấp huyện đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Trường chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn. Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Theo đó Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Trong những năm qua được sự quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ dạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhà trường đã tổ chức mở lớp đào tạo được nhiều cán bộ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tham gia học lý luận chính trị không những chỉ học các khoa học cơ bản mà thực chất học lý luận chính trị là học khoa học về lãnh đạo, quản lý. Bởi vì đối tượng của việc học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là những quan điểm cơ bản mang tính chân lý bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành. Khi nghiên cứu, học tập về triết học Mác - Lênin, đó là những quan điểm cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung nhất, bao gồm những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật chung nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội, tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nghiên cứu về kinh tế học chính trị Mác - Lênin, người học lĩnh hội được những quan điểm cơ bản trong học thuyết giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từ giai đoạn hình thành đến giai đoạn phát triển cao và tất yếu sẽ suy tàn cùa nó; đồng thời làm phát sinh phương thức sản xuất mới - phương thức cộng sản chủ nghĩa. Còn nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là những quan điểm cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề có tính quy luật của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong; tiến trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Đối với phần Lịch sử Đảng, Xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành, phát triển của Đảng ta và vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; qua đó toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đều phải quan tâm đến công tác xây dựng đảng, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh. Còn phần học về tư tưởng Hồ Chí Minh cho ta thấy: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại...

Phần học về Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam         trong phần học này người học được lĩnh hội những kiến thức cơ bản Nhà nước và pháp luật về hệ thống kiến thức về xây dựng nhà nước, về chức năng, nhiệm vụ chính quyền địa phương, về tổ chức bộ máy từ Trung ương tới địa phương; kiến thức về nguồn gốc ra đời của pháp luật, vị trí vai trò của pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội. Còn với phần học Quản lý hành chính nhà nước cung cấp cho người học những kiến thức về quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực; Quản lý nhà nước về kinh tế ở cơ sở; Quản lý ngân sách địa phương; Quản lý hành chính nhà nước về đất đai, địa giới hành và xây dựng ở cơ sở; quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế và thể thao; Quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; Quản lý nhà nước về tư pháp hộ tịch…

Trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị có một phần học rất hấp dẫn và bổ ích đó là phần Kỹ năng lãnh đạo quản lý ở cơ sở. Phần học này cung cấp cho người học những kỹ năng vô cùng quý báu và bổ ích đó là: Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở; Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định ở cơ sở; Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở; Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề  án,  dự  án, chương  trình  hành  động,  kế hoạch công tác ở cơ sở; Kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cơ sở; Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và một số kỹ năng quan trọng khác phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở.

Ngoài ra trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị còn được nghiên cứu học tập phần học: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, trong phần học này người học được lĩnh hội các kiến thức chung về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương và nội dung báo cáo chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

1

(Học viên Lớp Trung cấp LLCT B02-23 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đang chăm chú học bài - Ảnh tác giả)

Do vậy, có thể khẳng định rằng: Tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị là trang bị cho mỗi người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức một hệ thống lý luận, một khoa học về làm lãnh đạo, quản lý để từ đó cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, tổ chức được đảm bảo hơn, khoa học hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn./.

ThS. Lăng Văn Thăng

Khoa Nhà nước và Pháp luật