Skip to main content
x
Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy…

Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước khẳng định, xác lập và ngày càng nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo và uy tín của mình bằng trí tuệ, năng lực, bản lĩnh để đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn thách…

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị,…

1. Nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán…

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo…

1. Giáo dục chính trị tư tưởng trong công tác “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa…

Trong những năm vừa qua với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, thực…

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”;“Không hiểu lý luận…

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người đồng chí gần gũi, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Hồ Chí Minh đã làm…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt"

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế - văn hóa”. Cho…

Trong những năm qua, thế giới và khu vực đã có những thay đổi nhanh chóng về nhiều mặt. Khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ đã tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở trong n

Ngày 22-/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác…

Trên hành trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao? Tôi vui mừng đến phát khóc…