Skip to main content
x
14 May 2024
1

Ảnh: nguồn Internet

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Người là hiện thân mẫu mực của người đảng viên Đảng Cộng sản, kiên định với mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác-L.ênin, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những vấn đề có tính quy luật để Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua các tác phẩm của mình, Người đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các khái niệm “suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng đã đề cập đến rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó.

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được Người xem xét, lý giải một cách thấu đáo và sâu sắc trong mối quan hệ mật thiết với sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Người viết: “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”[1]. Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng: “một người cách mạng có gan, hơn một ngàn người vô chi” [2]. Có gan ở đây nghĩa là dám hi sinh, dám đấu tranh. Đối với cách xử lý công việc người nói: “ cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra”[3]

Trong tác phầm Đường Kách mệnh Người chỉ rõ: Người cách mạng phải giữ chủ nghĩa cho vững và ít lòng ham muốn về vật chất. Trong Di chúc, Bác căn dặn: Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đó là điều chủ chốt nhất đồng thời cũng là bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của người cán bộ, đảng viên

Hồ Chí Minh còn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên mỗi cán bộ đảng viên phải ra sức tu dường, rèn luyện đạo đức, năng lực, trình độ, phải giữ vững đạo đức cách mạng, không được sa vào chủ nghĩa cá nhân, tôn thờ lối sống thực dụng. Theo Người sự suy thoái về đạo đức cách mạng là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về mọi mặt. Khi cán bộ, đảng viên rơi vào chủ nghĩa cá nhân dần dần sẽ mất đi tinh thần đấu tranh, chí khí anh dũng và phầm chất tốt đẹp của người đảng viên cũng sẽ bị sa sút. Từ đó dẫn đến tình trạng ngại rèn luyện, lười suy nghĩ, lười học tập làm cho cán bộ đảng viên làm cho họ bị lạc hậu về suy nghĩ và tư duy.

2. Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn chủ động đấu tranh, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ chí Minh, trong những năm vừa qua, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ luôn quan tâm tới việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên nhà trường luôn gương mẫu tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, bản lĩnh cách mạng, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

2

* Đối với Đảng ủy, chi bộ

Trong những năm vừa qua, Đảng ủy, các chi bộ của Trường luôn tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo  của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Lãnh đạo, ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thực hiện có hiệu quả Cuộc thi viết chính luận năm 2023 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; 100% đảng viên tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn do Tỉnh ủy tổ chức (kết quả Đảng bộ có 01 đồng chí đạt giải khuyến khích tuần); Cử cán bộ tham gia hội thi Bí thư giỏi cụm thi số 4 năm 2023 do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức đạt giải ba. Qua đó đã tuyên truyền sâu rộng các bài học về biểu hiện hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, suy thoái đạo đức từ đó đưa ra những giải pháp phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời theo dõi, nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên trước tác động của nền kinh tế thị trường và thời đại cách mạng công nghệ 4.0 để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ trực thuộc triển khai, quán triệt Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với việc thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

3

Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối; việc thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, việc chấp hành quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; việc phân công nhiệm vụ của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra; việc xây dựng các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát.

Qua các hoạt động đó đã bồi đắp niềm tin, khát vọng cống hiến, tạo sức lan tỏa, bồi đắp niềm tin và lòng tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

* Đối với đảng viên

Mỗi đảng viên trong Đảng bộ luôn luôn ý thức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn ý thức rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Thực hiện đúng các nguyên tác xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng, không sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, tiêu cực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, không vô cảm trước khó khăn của đồng chí, đồng nghiệp

Bên cạnh với việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, mỗi đảng viên với cương vị là giảng viên trường chính trị thông qua mỗi bài giảng tuyên truyền đến học viên nâng cao phẩn chất đạo đực; kiên quyết đấu tranh với sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đảng viên trong Đảng bộ luôn thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương. Đề cao tự phê bình và phê bình là một trong những biện pháp tốt nhất để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm của mình, từ đó củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chi, Đảng bộ; đây là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị các căn bệnh do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Mỗi đảng viên luôn nêu cao tính chiến đấu, tinh thần thẳng thắn, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình, nhất là đối với những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức cách mạng. Luôn ý thức khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người trung thực, dám đấu tranh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo, tận tụy với công việc, luôn cố gắng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó còn tham gia nhiết tình và có kết quả cao như: cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ ba, năm 2023. Kết quả cấp tỉnh trường có 5 giải, trong đó có 02 giải B; 02 giải C và 01 khuyến khích. Tập thể trường và 01 cá nhân được tặng Giấy khen có thành tích trong triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.

Trong thời gian tới, để tiếp tục chủ động đấu tranh, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết, kết hợp chặt chẽ việc phổ biến, quán triệt làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn với gợi mở vấn đề thực tế đang đặt ra và thảo luận, trao đổi, phát huy tìm tòi, sáng tạo của cá nhân. Tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua tìm hiểu về truyền thống nhà giáo và của nhà trường nhằm tạo sức lan tỏa, bồi đắp niềm tin và lòng tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên. Hằng năm đảng viên cùng với xây dựng Bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cần gắn với theo dõi, đánh giá đúng thực chất của cá nhân, chi, đảng bộ

Thứ hai, đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ. Cần thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ, nâng cao tính chiến đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên cần có tinh thần thẳng thắn, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người trung thực, dám đấu tranh. Trong sinh hoạt cần tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, trọng tâm, trọng điểm; đề ra những biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cần phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tự giác rèn luyện, tìm tòi, học tập để nâng cao trình độ mọi mặt cho bản thân.

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả gắn với rèn luyện, tu dưỡng hằng ngày. Cần nêu cao tinh thần chủ động, tự giác trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên nhà trường cần thực sự đoàn kết, gương mẫu, thực sự năng động, sáng tạo, giỏi trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức; đi đầu trong việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; xây dựng văn hóa trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu đóng góp vào sự phát triển của nhà trường nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung./.

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, HN,2011,tập 2

2. Viện chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội, Số 1 (23) 2023

3. Trường chính trị Hoàng Thụ tỉnh Lạng Sơn, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

4. Trường chính trị Hoàng Thụ tỉnh Lạng Sơn, Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024  

4
 

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, HN,2011,tập 2, tr284

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, HN, 2021, tập 2, tr 294

[3] Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, tr 2286