Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chi bộ Xây dựng Đảng ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là nhiệm vụ hàng đầu đối với mỗi giảng viên, đảng viên chi bộ. Để hoạt động giảng dạy có chất…

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi…

          Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ngày 04/11/1909 trong một gia đình nông dân dân tộc Tày có truyền thống yêu nước và hiếu học ở thôn Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên (nay là thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Văn Thụ là tấm gương mẫu mực về phong cách làm việc gần gũi, bám sát nhân dân, cách thức tập hợp lực lượng phong phú và đa dạng trong từng thời kỳ và giai đoạn; đồng…

Mẫu Sơn là xã Khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn nằm ở phía Đông Bắc của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Phía Đông giáp với nước Trung Quốc và có đường Biên giới Việt – Trung dài 4,306 km; phía Bắc giáp với xã Xuất Lễ, phía Nam giáp với huyện Lộc Bình, phía tây giáp với xã Công…

Hiến pháp năm 2013, Điều 111 quy định: “Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”. Khoản 1 Điều 113 quy định HĐND là cơ quan…

Huyện Cao Lộc có 22 đơn vị hành chính, trong đó có 20 xã và 02 thị trấn (thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng), có trên 75 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế: cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Đường sắt…

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”,“Cán bộ là cái dây…

Cách mạng công nghệ 4.0 đưa lại nhiều cơ hội cũng như thách thức với sự phát triển của đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng  Thực trạng các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh hiện tại đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức…

Khái niệm Công nghiệp 4.0 hay nhà máy thông minh lần đầu tiên được đưa ra tại Hội chợ công nghiệp Hannover tại Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2011. Công nghiệp 4.0 nhằm thông minh hóa quá trình sản xuất và quản lý trong ngành…

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị là yêu cầu…

1. Vị trí, vai trò của Hội Nông dân cấp xã và đội ngũ Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã

Chi Lăng là một huyện miền núi thuộc tỉnh Lạng Sơn, trong những năm vừa qua, cùng với cả nước thực hiện công cuộc đổi…

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của…

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước ta đã hòa bình, thống nhất thế nhưng các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị chưa khi nào ngừng chống phá Đảng và cách mạng. Chúng phủ…

Công tác giảng dạy lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm ở trường chính trị Hoàng Văn Thụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc đáp ứng…

Đất nước ta trong giai đoạn hiện nay mở ra nhiều cơ hội và triển vọng tốt đẹp, đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, phức tạp. Đại hội lần thứ XIII của Đảng với những quyết sách quan…

Mỗi dân tộc đều có quyền lựa chọn con đường đi cho dân tộc mình. Đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình, tự do và hạnh phúc cho nhân dân thì sau khi giành được độc lập đều lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có dân tộc Việt Nam. Điều đó đã…

Trong đời sống chính trị, xã hội, các đảng chính trị có vị trí và vai trò quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. Vị thế, vai trò, tầm ảnh hưởng của các đảng chính trị có sự khác nhau tùy thuộc vào chính thể…