Skip to main content
x
19 June 2024

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 15 đảng bộ trực thuộc (gồm 10 đảng bộ huyện, 01 đảng bộ thành phố, 01 Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và 03 đảng bộ lực lượng vũ trang thuộc Tỉnh ủy); Tính đến 15/12/2023, Đảng bộ tỉnh có 680 tổ chức cơ sở đảng (309 đảng bộ cơ sở, 371 chi bộ cơ sở); đã kết nạp được 2.149 đảng viên, đạt 107,45% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 70.025 đảng viên.

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 30/11/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (trong đó, đã cụ thể hoá xây dựng thành 14 biểu tiêu chí đánh giá đối với từng loại hình đảng bộ, chi bộ, trên cơ sở đó, giúp cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức đảng hằng năm bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng thực chất hơn); Ban hành Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 30/11/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định.

Đối với công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình được cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã nghiêm túc chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm điểm theo Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó đã tập trung kiểm điểm về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân; việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Trong năm 2023, số lượng tập thể được gợi ý kiểm điểm là 57 tập thể, trong đó: Diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quản lý là 09 tập thể; diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý là 48 tập thể; Số lượng cá nhân được gợi ý kiểm điểm là 120 đồng chí, trong đó: Diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý là 113 đồng chí; diện đảng ủy cơ sở quản lý là 07 đồng chí.

Nhìn chung, các tập thể và cá nhân được cấp có thẩm quyền gợi ý kiểm điểm đều đã thực hiện nghiêm túc, ngoài việc kiểm điểm các nội dung theo kế hoạch và hướng dẫn, còn thực hiện kiểm điểm sâu, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân đối với những nội dung được gợi ý kiểm điểm. Kết quả thực hiện kiểm điểm tại các cơ quan, đơn vị được gợi ý kiểm điểm đều được đánh giá kiểm điểm đạt yêu cầu, không có tập thể, cá nhân nào phải yêu cầu kiểm điểm lại theo quy định. Nhận thức về công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân ngày càng được nâng lên, từ đó đã quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của cấp uỷ cấp trên. Công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc, đầy đủ nội dung, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình dân chủ, trung thực, công tâm, khách quan, đoàn kết, trách nhiệm, thẳng thắn, chân thành, xây dựng, đúng quy trình, thành phần và tiến độ thời gian theo quy định. Trong kiểm điểm đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, làm rõ được những ưu điểm để phát huy; đồng thời, đã chủ động, thẳng thắn chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; tập trung kiểm điểm làm rõ việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra từ kỳ kiểm điểm trước và những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua các đoàn kiểm tra, giám sát trong năm; cầu thị tiếp thu các ý kiến góp ý, phê bình, thẳng thắn trao đổi, làm rõ những nội dung góp ý, phê bình chưa đúng, chưa toàn diện. Đối với các tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc kiểm điểm, giải trình làm rõ các nội dung được gợi ý kiểm điểm; tự giác nhận những hạn chế, khuyết điểm trong từng nội dung được gợi ý kiểm điểm. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tiếp tục được thực hiện gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong phê bình, nhất là phê bình cấp trên ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tập thể, cá nhân đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong thời gian tới.

Cùng với công tác kiểm điểm, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định; đánh giá, xếp loại chất lượng đã bám sát theo các tiêu chí, vị trí việc làm, tiến độ, mức độ hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc, gắn đánh giá, xếp loại cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Kết quả xếp loại các mức chất lượng đối với tập thể, cá nhân cơ bản phản ánh đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và ngày càng thực chất hơn; tỷ lệ tập thể, cá nhân được xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (20%) bảo đảm theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, năm 2023, đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương: Có 04 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 26,7% (02 đảng bộ huyện và 02 đảng bộ thuộc lực lượng vũ trang là Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh), 11 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 73,3%; đối với tổ chức cơ sở đảng: tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,65%, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 5,35%. Về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023, tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,74%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 4,26%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; công tác chuẩn bị kiểm điểm tại một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa chu đáo; chất lượng một số báo cáo kiểm điểm còn hạn chế, chủ yếu nêu thành tích, chưa chủ động, tự giác chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Một số ít cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đánh giá, xếp loại chưa đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, chưa phản ánh đúng chất. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm điểm và đánh giá, xếp loại với cấp trên chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững, bám chặt quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh nhất là Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân phải bám chặt nội dung kiểm điểm, cụ thể hóa từng tiêu chí để làm cơ sở đánh giá, xếp loại.

Hai là, thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; khắc phục có hiệu quả tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Lấy kết quả đánh giá, xếp loại làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thường xuyên, trước mắt để phục vụ rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với từng đối tượng; thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương, gắn đánh giá xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động với đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên..

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm, những người có thái độ và hành động không đúng với người phê bình thẳng thắn, những người lợi dụng phê bình để vu khống, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ và trả thù cá nhân.

Năm là, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị  - xã hội và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; thông qua đánh giá đoàn viên, hội viên là đảng viên của các tổ chức chính trị - xã hội là căn cứ quan trọng đối với tổ chức đảng khi tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên; cấp uỷ các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất, kịp thời biểu dương nơi làm tốt, uốn nắn những thiếu sót; coi trọng sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, bảo đảm thực hiện nền nếp, chất lượng công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên./.

__________________

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đảng Cộng Sản Việt Nam: Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

[2] Tỉnh ủy Lạng Sơn: Báo cáo số 477-BC/TU, ngày 26/12/2023 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả công tác năm 2023; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

[3] Tỉnh ủy Lạng Sơn, Báo cáo số 499-BC/TU, ngày 22/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh năm 2023.

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

Khoa Xây dựng Đảng