Skip to main content
x
20 May 2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  nhiều lần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Người chỉ rõ tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ, Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Người khẳng định "trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc là chi bộ. Phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi cũng như lúc gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên". "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt, thì mọi việc sẽ tốt", "thực tế cho thấy, chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy, chỗ nào chi bộ kém công việc xộc xệch".

Phong trào thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ "bốn tốt" đã trở thành bài học quý trong xây dựng Đảng, tiếp tục được các cấp ủy vận dụng sáng tạo, góp phần làm nên sức mạnh của Đảng. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 96-KH/ĐU, ngày 30/01/2023 về việc chỉ đạo thực hiện điểm mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Mô hình gồm 4 nội dung với 31 tiêu chí cụ thể, bao gồm: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt (12 tiêu chí); đoàn kết, kỷ luật tốt (7 tiêu chí); chất lượng sinh hoạt tốt (5 tiêu chí); đảng viên tốt (7 tiêu chí).

Thứ nhất, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt: phải thực hiện tốt việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí.

Thứ hai, chất lượng sinh hoạt tốt: thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Thứ ba, đoàn kết, kỷ luật tốt: xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ được ý kiến của mình.

Thứ tư, cán bộ, đảng viên tốt: phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thực hiện kế hoạch số 96-KH/ĐUK ngày 30/1/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy nhà trường đã quán triệt và triển khai đăng ký xây dựng mô hình và lựa chọn thực hiện điểm mô hình “Chi bộ 4 Tốt” đối với Chi bộ Đào tạo.

Chi bộ Đào tạo là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Chi bộ lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tổ công đoàn theo chức năng nhiệm vụ. Tổng số đảng viên chi bộ 11 đồng chí (100% là đảng viên chính thức; 01 đồng chí lãnh đạo trường trực tiếp phụ trách và tham gia sinh hoạt tại chi bộ).Về giới tính: Nữ 10 đồng chí, nam 01 đồng chí; Về trình độ chuyên môn: 02 đồng chí đang học nghiên cứu sinh; 9 đồng chí có trình độ thạc sỹ; Về trình độ lý luận chính trị: 09 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Về kiến thức QLNN: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 01 đồng chí, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 10 đồng chí; Về ngạch viên chức, chuyên viên: 05 giảng viên chính, 06 giảng viên.

1. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị TỐT.

Chi bộ Đào tạo đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo tham mưu cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành chương trình, kế hoạch của Nhà trường để triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng; cập nhật, thông tin các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để lồng ghép trong bài giảng tuyên truyền trong học viên toàn trường.

Các thành viên của Tổ cộng tác viên 35 nhà trường là đảng viên của chi bộ đã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo chỉ đạo, định hướng. 100% đảng viên chi bộ tham gia viết bài dự thi Chính luận năm 2023, trong đó 07 bài được Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh công nhận là các tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Tham gia, hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên.

Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 gắn với kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. 100% đảng viên xây dựng và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm theo quy định.

Chi bộ nắm bắt thông tin, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đảng viên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, luôn đoàn kết, thường xuyên rèn luyện đạo đức lối sống và yên tâm công tác.

Chi bộ đã lãnh đạo Phòng Quản lý Đào tạo và NCKH thực hiện tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, kết quả đạt được như sau:

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Trong năm 2023, Chi bộ đã lãnh đạo Phòng tham mưu lãnh đạo Trường tổ chức và phối hợp thực hiện 72 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 5.184 học viên (Đào tạo 22 lớp 1.120 học viên; Bồi dưỡng 50 lớp 4.064 học viên).

Ngoài thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, năm 2023 Trường mở thêm được (Vượt kế hoạch) 01 lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung A02-23 ngoài kế hoạch với 48 học viên; 01 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa 44 ngoài kế hoạch tỉnh giao với 65 học viên.

* Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thực tế

- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

1

Tiếp tục triển khai và tổ chức nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; Đề xuất và được phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn”; năm 2024 được phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với chủ đề: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lạng Sơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn”

Tổ chức nghiệm thu 06 đề tài NCKH cấp trường năm 2023, đã nghiệm thu 5/6 đề tài kết quả xếp loại Khá, 01 đề tài xếp loại trung bình.

2

 

- Hội thảo khoa học

Viết bài tham luận gửi Hội thảo "Một số vấn đề lý luận về mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam" do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Phối hợp Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hội thảo khoa học cấp bộ năm 2023 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”.

3

Tham gia tọa đàm khoa học cụm thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc tại Trường Chính trị Điện Biên, với chủ đề: Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư.

Tổ chức thành công 02 Hội thảo và 01 Tọa đàm khoa học cấp trường năm 2023.

4

- Công tác nghiên cứu thực tế

Ban hành, triển khai Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế (NCTT) năm 2023; Thành lập đoàn đi NCTT tại trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Nam Định và Thành phố Hải Phòng; Tổ chức cho 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng đi NCTT.

- Công tác dự giờ, thao giảng

Ban hành, triển khai kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa năm 2023; Kế hoạch dự giờ năm 2023, cụ thể: Trường tổ chức dự giờ với 14 lượt/14 giảng viên, giảng dạy trực tiếp tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2023, kết quả 01 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc”, 05 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”. Cử 02 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VIII, kết quả 01 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc”; 01 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”.

Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2023 (Có 15 học viên/05 lớp Trung cấp lý luận chính trị tham gia).

56

Duy trì xuất bản 03 kỳ bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”; Xây dựng và cập nhật trang thông tin điện tử; duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của website Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với hệ thống tin, bài đăng tải có chất lượng, có tính thực tiễn và giá trị khoa học. Xây dựng trang fanpage “Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ”, đăng tải các bài viết có tính lý luận, tính chiến đấu, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Đoàn kết, kỷ luật TỐT.

Chi bộ và đảng viên tích cực tham gia xây dựng các quy chế, quy định của Đảng, của nhà trường. Các quy chế, quy định khi được ban hành đảng viên đã chủ động, tích cực thực hiện. Chi bộ và 100% đảng viên đều chấp hành tốt cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đảng viên được quyền phát huy dân chủ, tham gia ý kiến vào tổ chức và hoạt động của chi bộ, phòng chuyên môn. Công tác quản lý đảng viên thực hiện nghiêm túc; không có đảng viên vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Đảng viên chi bộ thực hiện tốt quy chế làm việc, chế độ công tác; Duy trì thường xuyên kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong năm không có đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, hàng tháng đều xếp loại lao động loại A. Từ những nội dung đã thực hiện, đảng viên chi bộ góp phần tốt trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của cá nhân, của phòng tham mưu.

3. Chất lượng sinh hoạt TỐT.

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng: Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng ra Nghị quyết theo Quy định 1764/QĐ-TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện sinh hoạt chuyên đề đảm bảo các nội dung trong Quy định và Hướng dẫn.

Năm 2023 chi bộ sinh hoạt thường kỳ (12 kỳ), và thực hiện sinh hoạt chuyên đề (07 kỳ, Trong đó có 01 kỳ (Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn dự) sinh hoạt chuyên đề lần thứ ba năm 2023: “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 - 15/6/2023)” tại di tích lịch sử đình Háng Pài, xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc (là chi bộ duy nhất của Đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa gắn với di tích lịch sử - nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn). Tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt chi bộ đạt 100%.

Trong sinh hoạt chi bộ ngoài việc duy trì số lượng đảng viên tham dự; số lượng, đảng viên chi bộ đã tích cực thảo luận, hướng vào những nội dung khó, nội dung mà công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của kỳ trước chưa đạt được để đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả trong kỳ tới, do đó chất lượng thảo luận từng bước được nâng lên. Đồng thời trong sinh hoạt luôn thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình đối với những nội dung công việc chưa thực hiện được hoặc thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao. Kết thúc các kỳ sinh hoạt, Bí thư chi bộ đều có kết luận rõ ràng và ban hành nghị quyết của buổi sinh hoạt để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

4. Đảng viên TỐT.

Tổng số đảng viên chi bộ 11 đồng chí (100% là đảng viên chính thức; 01 đồng chí lãnh đạo trường trực tiếp phụ trách và tham gia sinh hoạt tại chi bộ).

- Về giới tính: Nữ 10 đồng chí, nam 01 đồng chí.

- Về trình độ chuyên môn: 02 đồng chí đang học nghiên cứu sinh; 09 đồng chí có trình độ thạc sỹ.

- Về trình độ lý luận chính trị: 09 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

- Về kiến thức QLNN: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 01 đồng chí, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 10 đồng chí.

- Về ngạch viên chức, chuyên viên: 05 giảng viên chính, 06 giảng viên.

- Tổ công đoàn: 11 đoàn viên.

Chi ủy và Bí thư chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện quy định về nêu gương, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đi đầu, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong công tác chuyên môn, học tập nâng cao trình độ. Trong năm đồng chí Bí thư chi bộ đã tham gia dự tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đảng viên chi bộ gương mẫu trong mọi công việc. Thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm không có đảng viên vi phạm, 100% đảng viên được xếp loại lao động A hàng tháng.

Trong năm, dự kiến 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hạn chế, khuyết điểm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện “chi bộ 4 tốt” ở Chi bộ Đào tạo còn một số hạn chế như: Công tác giáo dục, quán triệt thời gian đầu, có lúc làm còn chưa kỹ, chưa sâu, vì vậy nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, cũng như nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt” còn chưa đầy đủ; khối lượng công việc của phòng nhiều nên đôi khi còn chậm trễ trong giải quyết các nội dung công việc.

Để phát huy kết quả đã đạt được Chi bộ Đào tạo cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, cũng như là sự cần thiết và nội dung, biện pháp đẩy mạnh xây dựng chi bộ “4 tốt” trong thời gian tới. Qua đó, đề cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trong triển khai thực hiện. Đưa việc xây dựng chi bộ “4 tốt” trở thành mũi đột phá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc triển khai thực hiện phải nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hai là, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để kịp thời tiến hành rà soát đối chiếu với nội dung “4 tốt”, đánh giá đúng thực chất, chất lượng hoạt động của chi bộ và từng đảng viên xem nội dung nào đã làm tốt; nội dung nào chưa tốt trên cơ sở đó tìm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Hằng năm, chi bộ cần đưa nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt” vào nghị quyết lãnh đạo. Hằng tháng, cùng với việc kiểm điểm đánh giá toàn diện các mặt công tác, chi bộ cũng cần đánh giá việc thực hiện nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt”, nếu có đảng viên vi phạm phải đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Ba là, chi bộ cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng. Kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, quá trình triển khai thực hiện xây dựng chi bộ “4 tốt” phải thường xuyên kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên./

ThS. Hoàng Bích Trâm