Xã Hòa Thắng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới

Thứ Năm, 09/05/2019 - 13:46

           Xã Hòa Thắng là xã miền núi của huyện Hữu Lũng, có diện tích 6.156 ha với 15 khu dân cư, trên 1.743 hộ, dân số là 7.569 nhân khẩu, Đảng bộ có 20 chi bộ với 167 đảng viên. Trong những năm qua Đảng ủy xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống dân vận các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”  và Chương trình số 86-CTr/TU, ngày 11/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân vận của Đảng ủy xã đã đại được những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ ở địa phương. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị của xã. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được nâng lên. Vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn nhân dân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận có nhiều tiến triển; với phương châm sát với dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; gắn  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương của xã vững mạnh; tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả, Nghị quyết của Đảng  các cấp về công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay. Công tác dân vận đã được các cơ quan trong hệ thống chính trị quan tâm thực hiện tốt hơn, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, với phương châm sát với dân, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở gắn với các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác dân vận. Chính quyền các cấp đã chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội; tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hệ thống dân vận trong xã ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng.

Thực hiện việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, hàng năm Đảng ủy xã Hoà Thắng đã xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền vận động, cán bộ nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Chương trình đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác huy động sức dân tham gia xây dựng Nông thôn mới đạt được kết quả đáng khích lệ, cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học được cải thiện đáng kể. Qua rà soát các tiêu chí đến nay xã đạt 7/19 tiêu chí. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/20116 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ chính trị về “xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh các nội dung phong trào thi đua "Dân vận khéo". Vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 - /NQ-TW ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xã, nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐND-UBND trong việc thể chế hóa các quan điểm chủ trương của Đảng về công tác dân vận, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã thành công. Đảng ủy đã ban hành quy chế làm việc, ban hành Quyết định số 05-QĐ/ĐU, ngày 18/9/2015 Quyết định kiện toàn Khối Dân vận Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành Quyết định số 08-QĐ/ĐU, ngày 21/9/2015 về phân công đ/c Phó Bí thư – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phụ trách công tác Dân vận chính quyền.

Do vậy trong  những năm qua với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị công tác vận động quần chúng nhân dân của chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân vào phong trào thi đua "Dân vận khéo" đạt nhiều kết quả cao như: Lĩnh vực kinh tế có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực, đàn gia súc gia cầm...đều tăng và vượt chỉ tiêu, tỷ lệ hộ nghèo giảm xã có nhiều hộ gia đình thu nhập từ 350-400 triệu đồng trên năm (từ ươm cây, từ kinh doanh, từ chăn nuôi, từ trồng rừng...) cùng với nhà nước hỗ trợ xã đã và đang huy động nhân dân xây dựng mới 15/15 thôn có nhà văn hóa, 02 trạm bơm nước, 9 ngầm và trên 13 km đường bê tông với tổng trị giá trên hàng chục tỷ đồng trong đó vốn đối ứng của nhân dân trên 3,9 tỷ đồng và trên hàng nghìn ngày công lao động; công tác tuyển quân đạt 100%, thu ngân sách năm vượt chỉ tiêu, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, nhiều vụ việc liên quan về lĩnh vực an ninh trật tự được phối hợp hòa giải thành công ngay từ thôn, xóm....nhiều hộ gia đình tham gia hiến đất, góp tiền của để làm đường, làm trường, làm nhà văn hóa.

Tuy nhiên bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có lúc chưa thường xuyên; việc đôn đốc chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện có lúc chưa kịp thời; nội dung phương thức đổi mới nhưng chưa đồng bộ, các hình thức thu hút, tập hợp quần chúng còn hạn chế; nhận thức của một số ít cán bộ từ xã đến thôn về công tác dân vận chưa rõ nét, dẫn đến việc truyền tải và thực hiện có lúc còn chung chung, kết quả chưa cao.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và giải pháp theo chương trình hành động của Đảng ủy xã đề ra, hơn bao giờ hết, trong thời gian tới công tác dân vận của Đảng và công tác vận động quần chúng các cấp trong xã cần tăng cường và đổi mới để góp phần xây dựng xã Hòa Thắng phát triển bền vững, giàu mạnh và văn minh; tạo sự đồng thuận cũng như sức mạnh đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, với những nhiệm vụ giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường triển khai, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và địa phương về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Thứ hai: Chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tiếp tục củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị nhằm xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với các ban ngành và lực lượng vũ trang đã được ký kết. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong việc nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Thứ tư: Chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; nghiên cứu, rà soát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh, để hướng dẫn chỉ đạo cụ thể về công tác dân vận.

                                                                                                            ThS. Trần Văn Tuân

                                                                                                      GV. Khoa Xây dựng Đảng

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256