Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại huyện Bình Gia

Thứ Sáu, 02/08/2019 - 08:11

              Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh; Quyết định số 792/QĐ-UBND 28/3/2012 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bình Gia phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC huyện Bình Gia giai đoạn 2011-2020, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác cải cách hành chính được tiếp tục xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của UBND huyện. Tiếp tục chỉ đạo toàn diện, quyết liệt các nội dung cải cách hành chính kịp thời ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo kịp thời. UBND huyện đã xác định chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh, của huyện về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một số kết quả cụ thể như sau:

Công tác cải cách thể chế: Trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã tiến hành rà soát 14 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND, UBND ban hành, trong đó: 04 nghị quyết, 10 quyết định, thuộc các lĩnh vực như sau: Lĩnh vực ngân sách 04 văn bản; Chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn 10 văn bản. Qua rà soát 14 VBQPPL ban hành từ năm 2014 đến 31/12/2018 còn 14 văn bản hiệu lực; UBND các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát 204 VBQPPL do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND ban hành trong đó: 204 Nghị quyết, Qua rà soát các VBQPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành từ năm 2014 đến 31/12/2018 còn 82 văn bản  hiệu lực, 122 văn bản hết hiệu lực.

Công tác cải cách thủ tục hành chính: Trong quá trình thực hiện, UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đúng nội dung được phân công đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã rà soát 09 Thủ  tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực công thương, 05 TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn.  Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa 132/228 tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (tỷ lệ 57,89%);

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Hiện nay UBND huyện có 11 cơ quan chuyên môn. Đã thực hiện sáp nhập 03 cơ quan, đơn vị, cụ thể: Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Dân tộc và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; Đài Truyền thanh và Truyền hình và Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện; Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND huyện.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện bố trí, điều chỉnh biên chế, sắp xếp lại nhân sự của các phòng, đơn vị sự ngiệp khi sáp nhập thực hiện theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; Hoàn thiện điều chỉnh Đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện tinh giản được 11 trường hợp).

Thực hiện nâng bậc lương cho 352 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, công chức cấp xã (nâng bậc lương thường xuyên 276 người, nâng lương trước thời hạn 45 người, thâm niên vượt khung 29 người); quyết định thôi hưởng lương 07 cán bộ cấp xã, xếp lương đối với 12 cán bộ xã. Quyết định phụ cấp thâm niên đối với 36 cán bộ Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn; quyết định hưởng phụ cấp thâm niên đối với 01Trưởng Công an xã; trợ cấp mai táng phí cho 02 cán bộ cấp xã nghỉ hưu, đại biểu HĐND cấp xã từ trần.

Thuyên chuyển công tác 02 viên chức, tiếp nhận và bố trí công tác 02 viên chức. Điều động 03 công chức, biệt phái có thời hạn đối với 03 viên chức. Cử người hướng dẫn tập sự đối với 16 viên chức mới tuyển dụng. Chuyển 01 cán bộ cấp xã thôi giữ chức vụ vào làm công chức cấp xã; Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 01 công chức, 51 viên chức.

Quyết định cử công chức tham gia đào tạo sau đại học 03 người. Đăng ký bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính 03 công chức, bồi dưỡng chương trình chuyên viên 08 công chức. Cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục 12 viên chức, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cho 05 người, lãnh đạo, quản lý cấp phòng 11 người, về CCHC 06 người.

Cải cách tài chính công: Việc thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP được thực hiện ở tất cả các đơn vị hành chính và cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ, đúng chế độ định mức nguồn kinh phí. Các cơ quan ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đều ban hành quy chế chỉ tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công và ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập cho người lao động.

Hiện đại hóa nền hành chính: Chuyển đổi và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Thông qua việc xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan, các quy trình xử lý công việc trong cơ quan được tiêu chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng pháp luật; minh bạch và công khai hóa quy trình và thủ tục xử lý công việc của cơ quan đơn vị, phục vụ tốt nhất yêu cầu của tổ chức và công dân khi phát sinh công việc. Hiện nay UBND huyện đã tổ chức triển khai 11 đơn vị cấp xã là: Thị trấn Bình Gia, Tô Hiệu, Tân Văn, Mông Ân, Hoàng Văn Thụ, Thiện Hòa, Hồng Thái, Bình La, Thiện Thuật, Minh Khai, Hồng Phong.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác cải cách trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

Một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên rà soát, cập nhật quy định về TTHC; Việc công khai lịch tiếp công dân chưa thường xuyên, thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ niêm yết chưa đúng theo quy định.Công tác thông tin, chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia trong thời gian tiếp theo cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về quan điểm, nội dung, cách làm giữa các cấp ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về công tác CCHC.

Hai là, thực hiện rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL; đề xuất sửa đổi, thực hiện sửa đổi các VBQPPL không còn phù hợp theo thẩm quyền; nâng cao công tác tham mưu ban hành VBQPPL, đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, hình thức theo quy định của pháp luật.

Ba là, tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh thực hiện sáp nhập thôn, khối phố và tinh gọn một số chức danh không chuyên trách cấp xã. Tằng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác bồi dưỡng thường xuyên.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm là, kiểm tra công tác CCHC đối với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sáu là, nâng cao chất lượng thực hiện và giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tiếp tục duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng Bộ phận Một cửa cấp huyện.

                                                                             ThS. Hoàng Ngọc Hiếu

                                                                    GV. Khoa Nhà nước và Pháp luật
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256