Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 thì giáo dục 4.0 là xu thế tất yếu trong tương lai. Mục tiêu đào tạo cũng phải thay đổi hướng tới đào tạo không chỉ năng lực con…

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu hưởng thụ dịch vụ công của xã hội và người…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc quan trọng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, muốn có được cán…

Hiến pháp năm 2013, khoản 1 Điều 113 quy định: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”. Điều 4…

Đại hội XIII của Đảng đề cập đến rất nhiều vấn đề mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội, mở ra một thời kỳ mới trong quá trình phát triển đất nước, trong đó,…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng nhằm…

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc…

Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn là một trong ba khoa của nhà trường thực hiện hai nhiệm vụ chính đó là: trực tiếp lên lớp giảng dạy…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc; có đường biên giới dài 231,74 km tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình phát triển. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là…

Tại Điểm 3 Điều 21 Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người của Liên hợp quốc thông qua năm 1948 đã trịnh trọng tuyên bố: “Ý chí của nhân dân là cơ sở quyền lực của nhà nước, ý chí này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử thường kỳ và chân thực, được tổ chức theo nguyên tắc bình đẳng, phổ thông…

V.I.Lênin từng chỉ dẫn kế sách: “Chỉ có thể thắng một kẻ thù mạnh hơn bằng một nỗ lực hết sức lớn và với một điều kiện bắt buộc là phải lợi dụng một…

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là trang sử vàng chói lọi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam nói chung và của nhân dân các nước nước…

Di tích bia Thủy Môn Đình bao gồm công trình nhà bia và bia đá, được xây dựng trong một khuôn viên bằng phẳng với diện tích khoảng 60m2, thuộc sườn đồi Phjia Mạt, khu Vườn Sái…

Vấn đề suy thoái về đạo đức của cán bộ đảng viên luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Trong tất cả các văn kiện Đại hội Đảng, nhất là từ khi bắt…

Cải cách hành chính (CCHC) là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công…

Văn Quan là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn. Diện tích tự nhiên toàn huyện là 54.755,9 ha, đất sản xuất nông nghiệp là 8.694,2 ha, đất lâm nghiệp là 36.759,1 ha. Tổng số hộ của toàn huyện là 13.397 hộ, số nhân khẩu: 54.272 người; tổng số…