Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, thực tiễn đất nước và quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc, giải quyết đúng đắn

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới việc phát huy dân chủ ở cấp cơ sở với nhiều nghị quyết, quy chế cũng như pháp lệnh được ban hành đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân để phát triển kinh tế, ổn định chính trị,…

Viên chức được quy định tại Điều 2 của Luật Viên chức năm 2010: Là công dân…

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, phía Đông Bắc giáp Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc với đường biên giới dài 231,74 km; phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Tây giáp 2 tỉnh Thái…

Huyện Cao Lộc nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, có trên 75 km đường biên giới với Trung Quốc, có hệ thống…

Huyện Hữu Lũng là huyện cửa ngõ của tỉnh Lạng Sơn, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, có tuyến Quốc lộ 1A, đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn,…

Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác này nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo,…

Chủ nhiệm là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong đời sống xã hội, nhưng sự giải thích trong Từ điển Tiếng Việt chỉ chú ý tập trung vào khái niệm “chủ nhiệm” theo nghĩa một chức danh, với nội hàm là “người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong một số cơ quan Nhà nước, một…

Cơ chế “một cửa” là giải pháp đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương các cấp, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ sự cần…

Chủ nhiệm lớp có một vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình học tập của lớp học và thực thi những nhiệm vụ liên quan đến cả hoạt động giảng dạy của giảng viên và việc học tập, rèn luyện của học viên. Nhiệm vụ chính của chủ nhiệm lớp là thực hiện quản lý lớp học, đảm bảo duy trì, củng cố trật tự của…

Tràng Định là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn 67 km dọc theo đường quốc lộ 4A, nằm giữa thung lũng bên bờ…

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong mỗi giai đoạn cách mạng của Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,…

Nhà nước pháp quyền là vị thế pháp lý hay một hệ thống thể chế, nơi mỗi người đều phải phục tùng và tôn trọng luật pháp, từ cá nhân đơn lẻ cho…

Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đã được Trường Chính trị…

Thuyết phục trong giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc trưng của xã hội loài người. Giáo dục nảy sinh cùng với xã hội loài người, mang tính lịch sử cụ thể, biến đổi theo các giai đoạn phát triển của xã hội, theo các chế độ kinh tế - chính trị của xã hội.…

Trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 thì giáo dục 4.0 là xu thế tất yếu trong tương lai. Mục tiêu đào tạo cũng phải thay đổi hướng tới đào tạo không chỉ năng lực con…