Skip to main content
x
Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người đồng chí gần gũi, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Hồ Chí Minh đã làm…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt"

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế - văn hóa”. Cho…

Trong những năm qua, thế giới và khu vực đã có những thay đổi nhanh chóng về nhiều mặt. Khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ đã tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở trong n

Ngày 22-/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác…

Trên hành trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao? Tôi vui mừng đến phát khóc…

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn về chuyên môn của Học viện…

Ngày 18/5/2021, Hiệu trưởng trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TCT, ngày 18/05/2021, Kế hoạch thực hiện Thông báo số 28- TB/TU, ngày 10/3/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường…

Trong lịch sử phát triển của nhân loại Mác - Ăngghen là một tấm gương tiêu biểu về hoạt động thực tiễn và thực hành nhiệm vụ đó, với hoạt động thực tiễn, tham gia vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, tổng kết thực tiễn…

Công tác lý luận chính trị nói chung và công tác giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị nói riêng có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành thế giới…

1. Nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Văn kiện Đại hội XIII

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với vị thế là trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này trong giai đoạn hiện nay, Nhà trường tập trung đổi mới sáng tạo toàn diện trên các mặt đào tạo, bồi dưỡng, nghiên…

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là quá trình “tự diễn biến” theo chiều hướng suy thoái, từ “tự diễn biến” đến một mức độ nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên,…