Skip to main content
x
Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ nói chung và cán bộ cơ sở nói riêng có một vị trí và tầm quan trọng đối với một chính Đảng, đặc…

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và…

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng…

Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng…

Hồ Chí Minhvị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trọn cuộc…

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy…

Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước khẳng định, xác lập và ngày càng nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo và uy tín của mình bằng trí tuệ, năng lực, bản lĩnh để đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn thách…

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị,…

1. Nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán…

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo…

1. Giáo dục chính trị tư tưởng trong công tác “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa…

Trong những năm vừa qua với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, thực…

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”;“Không hiểu lý luận…