TIN NỔI BẬT
Thực hiện Nghị  định số 101/2017NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức; Thực hiện quyết định số 523/QĐ-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí biên soạn chương trình, tài liệu bồi...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256