Skip to main content
x
Bảo vệ nền tảng tư tưởng

I. KHÁI QUÁT THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. Thực trạng triển khai chuyển đổi số ở Lạng Sơn năm 2022

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đó là: một thứ vi trùng rất độc, gây ra trăm thứ bệnh nguy…

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc,…

I. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc:

Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu cụ thể, gắn với các dấu mốc lịch sử của đất nước là kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất…

Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh  Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Tỉnh ủy.Trường có chức năng…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến…

1. Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Trong bối cảnh hiện nay tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường đang trở thành một động lực, yêu cầu quan trọng…

Cách đây 110 năm, với ý chí, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách  nô lệ dưới chế độ thực dân, phong kiến, ngày 5/6/1911, người thanh…

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.…

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được hun đúc, hình thành và phát triển bởi…

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Di sản tư tưởng của …

Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng…