Skip to main content
x
Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Sinh thời, Hồ Chí Minh rất quan tâm tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Theo Người, xây dựng và chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược, mà còn là công…

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, Nghị quyết Trung ương 4…