Skip to main content
x

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của khoa Xây dựng Đảng năm 2023, hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lâp Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), sáng ngày 02/02/2023, khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa lần 1 năm 2023  với chủ đề: “Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Dự Hội thảo có đồng chí Vy Thị Lê - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, lãnh đạo, giảng viên khoa Xây dựng Đảng và giảng viên công tác ở phòng tham gia giảng dạy tại khoa.

1

Tại hội thảo các đại biểu đã nghe các tham luận về: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bước ngoặt lịch sử khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng đường lối chính trị đúng đắn, độc lập tự chủ, sáng tạo - nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và bước ngoặt lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945; tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

2

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ta, giúp mỗi giảng viên của khoa Xây dựng Đảng có dịp ôn lại trang sử vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như vai trò lãnh đạo – nhân tố mang tính chất quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc từ khi Đảng ra đời cho đến nay. Từ đó, tiếp tục tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên, giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Nhà trường giao./.

 

       ThS. Nguyễn Văn Hiệp

                                                           Khoa Xây dựng Đảng