Một số giải pháp đẩy mạnh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình trong thời gian tới

Thứ Ba, 26/09/2017 - 08:03

        Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, nhiệm vụ công tác thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là hình thức biểu hiện trực tiếp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Không chỉ có cơ quan quản lý hành chính Nhà nước mà ngay các cơ quan tổ chức khác như cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân các cấp cũng phải thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của nhân dân. Xác định là địa bàn có nhiều dự án phát triển về kinh tế - xã hội liên quan đến thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng về đất đai, trong những năm qua cấp ủy đảng, chính quyền các cấp Huyện Lộc Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm chỉ đạo nhằm hạn chế khiếu nại tố cáo trong nhân dân. Công tác tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn đôn đốc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, kiện toàn về tổ chức, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đồng thời lựa chọn, bố trí những cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất làm công tác tiếp công dân. 

        Qua tìm hiểu, khảo sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Lộc Bình từ năm 2012 đến 2016 cho thấy các cơ quan hành chính, UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận được 2.155 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Kết quả đã giải quyết được 1.997 đơn thư, đạt 93%. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2017 tổng số tiếp công dân được 679 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh. Đã giải quyết đạt trên 90% số vụ việc thuộc thẩm quyền.

        Đạt được những kết quả trên công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2012 đến nay đã có những chuyển biến tích cực; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, của các cơ quan thông tin đại chúng, tạo được sự thống nhất của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nên hạn chế được những khiếu kiện đông người, vượt cấp. Lãnh đạo huyện đã thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của công dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hạn chế, yếu kém sau: Chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân ở một số cơ sở chưa cao; cán bộ tiếp công dân tại một số xã còn hạn chế về năng lực, trình độ; việc xử lý đơn thư có lúc có nơi còn chậm, còn sai sót về trình tự, thủ tục giải quyết. Nguyên nhân: Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa thực hiện thường xuyên, liên tục; nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật, song vẫn cố tình không chấp hành quyết định giải quyết đúng pháp luật.

        Dự báo trong thời gian tới trên địa bàn huyện huyện Lộc Bình tình hình đơn thư diễn biến phức tạp. Nhận thức của nhân dân về pháp luật nhất là pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, nên dẫn đến có vụ việc cơ quan nhà nước đã giải quyết nhưng nhân dân vẫn còn khiếu kiện, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Do vậy để làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

        Một là, đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn, bằng việc tập trung sự lãnh đạo của cấp Huyện ủy và HĐND, UBND trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ quan HĐND từ huyện đến xã, thị trấn tăng cường hơn nữa chức năng giám sát chính quyền, đoàn thể quần chúng thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong các kỳ họp HĐND cần phải đưa ra nội dung xem xét về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo qua từng kỳ họp, các đại biểu HĐND phải có trách nhiệm nắm bắt và phản ánh được tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn trong các cuộc họp định kỳ hay bất thường. Đồng thời Uỷ ban nhân dân huyện cần quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo UBND các xã, thị trấn giải quyết triệt để các nội dung khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến tình hình chung của địa phương.

        Hai là, cấp ủy chính quyền các cấp cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các lĩnh vực và bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin nhằm đạt hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, truyền thanh- truyền hình huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân tới công dân và cán bộ, công chức ở xã, thị trấn trên địa bàn.

        Ba là, tiếp tục quan tâm việc bồi dưỡng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề cho cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo quy định hiện hành.

        Bốn là tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ quan quản lý nhà nước cần có cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu mới, nhất là quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bên cạnh đó cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở; phát huy vai trò và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.


                                                                                 ThS. Lăng Văn Thăng

                                                                          GV. Khoa Nhà nước và pháp luật 

 


 

 

 

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256