Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ

Thứ Ba, 05/09/2017 - 22:27

        Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2010. Xác định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tự vệ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cơ quan,  dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo trường, Ban chỉ huy quân sự Trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ  gắn với kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn, kế hoạch "Ngày Pháp luật" và kế hoạch hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị. Hàng năm, tại Hội nghị cán bộ viên chức và lao động, Lãnh đạo Trường triển khai kế hoạch công tác chuyên môn, các nội quy, quy chế của nhà trường, trong đó có nội dung thực hiện Luật dân quân tự vệ để cán bộ, viên chức và lao động trong cơ quan nhận thức được tầm quan trọng của công tác tự vệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật dân quân tự vệ. Đảng uỷ, Lãnh đạo trường thường xuyên quan tâm duy trì chế độ thông tin báo cáo, giao ban giữa lãnh đạo trường với lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn và các đoàn thể quần chúng để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Luật dân quân tự vệ. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật dân quân tự vệ, cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường  và học viên hiểu rõ hơn về công tác tự vệ cơ quan, nắm vững nguyên tắc hoạt động, quyền và nghĩa vụ của công dân về dân quân tự vệ, công tác bảo vệ cơ quan đơn, bảo vệ bí mật quân sự. Từ đó mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ, công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xác định tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới, phối hợp với lực lượng khác nhằm giữ gìn An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội ở đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trong những năm qua công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ luôn được lãnh đạo Trường quan tâm chỉ đạo, thường xuyên, kiểm tra và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Kết quả thực hiện Luật Dân quân tự vệ đạt như sau:

        Xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự vệ,  kiện toàn Ban CHQS nhà trường: Ban CHQS trường gồm 04 đồng chí: Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó. Kiện toàn thành lập đội tự vệ gồm 12 đồng chí, 01 đội trưởng, 01 đội phó và 10 đội viên. Các đồng chí tự vệ là những người có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hàng năm lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện nghiệp vụ do cơ quan quân sự cấp trên tổ chức. Tham gia công tác trực bảo vệ cơ quan, trực công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai lũ lụt, trực các ngày lễ lớn, trực tết tại cơ quan đơn vị theo quy định của cấp trên đảm bảo đúng thời gian quy định an toàn tuyệt đối.

     Xây dựng và cử lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện:

Hiện nay lực lượng tự vệ của nhà trường là 35 chiến sỹ trong đó:

- Nam : 11 chiến sỹ tự vệ

- Nữ:     24 chiến sỹ tự vệ  

 Kết quả huấn luyện như sau:

10 chiến sỹ đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện;

08 chiến sỹ hoàn thành chương trình huấn luyện năm thứ ba;

03 chiến sỹ tự vệ hoàn thành chương trình huấn luyện năm thứ hai;

10 chiến sỹ tự vệ hoàn thành chương trình huấn luyện năm thứ nhất;

04 chiến sỹ tự vệ chưa tham gia huấn luyện.

        Năm 2017, nhà trường cử 03 đồng chí tham gia huấn từ ngày 3/7 đến ngày 11/7/2017. Kết quả 02 đồng chí đạt loại giỏi, 01 đồng chí đạt loại khá.

        Trong những năm qua nhà trường thực hiện đúng chế độ chính sách cho cán bộ Ban CHQS nhà trường và đội tự vệ. Đối với Ban CHQS được cung cấp đầy đủ trang phục ( quần áo, dày, mũ...) chi trả phụ cấp hàng tháng đầy đủ theo chế độ quy định. Đối với đội tự vệ được cung cấp trang phục bị đầy đủ khi tham gia huấn luyện, trực cơ quan, trực các ngày lễ lớn theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng tự vệ. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ đạt kết quả cao. Đảng uỷ, Lãnh đạo trường luôn quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về luật dân quân tự vệ để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, lao động trong thực hiện Luật dân quân tự vệ nói riêng và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ cơ quan đảm bảo về số lượng, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Lực lượng dân quân tự vệ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh của ông cha ta góp phần từng bước xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                                     Hoàng Xuân Yến

                                                                           GV Khoa nhà nước & pháp luật

 

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256