Skip to main content
x
10 November 2022

1. Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng”(1). Trong những năm qua, ánh sáng của hệ tư tưởng và tấm gương sáng ngời về đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nguồn động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng trong những hoàn cảnh khác nhau.

Trên cơ sở dự báo những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước trong những năm tiếp theo, để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới, một trong những quan điểm mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021) của Đảng nhấn mạnh cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là: phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(2).

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường được thể hiện rõ nét ở những nội dung sau:Ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế; Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng; Ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân; Ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc

- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc bao gồm các nội dung sau:Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân; Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài; Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác.

2. Thực trạng đáp ứng các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Trường chính trị chuẩn của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thành lập các trường Đảng: “Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng để giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế…, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng của mình(3),  “Trường Đảng là một trường học để đào tạo những chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản(4).

Đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, ngày 19/5/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Đây là bước đột phá lớn của các trường chính trị nhằm mục đích chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị; chứng nhận năng lực, định hướng phát triển, chứng nhận về thực thi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Các tiêu chí để công nhận trường chính trị chuẩn gồm:Tiêu chí 1: Thể chế, quy định; Tiêu chí 2: Đội ngũ cán bộ, viên chức; Tiêu chí 3: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Tiêu chí 4: Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; Tiêu chí 5: Xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính.

Trên cơ sở mức độ đạt được của các tiêu chí cụ thể mà trường chính trị được đánh giá đạt chuẩn ở 2 mức là mức 1 và mức 2.

Theo Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác nhau; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Tính đến tháng 6 năm 2022, tổng số cán bộ, viên chức và lao động của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là 49 đồng chí, trong đó nam là: 22 đồng chí (chiếm 44,9 %), nữ là 27 đồng chí (chiếm 55,1 %); biên chế 47 và 02 hợp đồng lao động có thời hạn.Về trình độ chuyên môn: có 43 đồng chí có trình độ đại học trở lên (trong đó, 35 đồng chí có trình độ thạc sĩ ; 04 đồng chí đang tham gia học chương trình cao học, 01 đồng chí đang học nghiên cứu sinh).Về trình độ lý luận: Cao cấp có 31 đồng chí, cử nhân có 01 đồng chí, Trung cấp có 09 đồng chí, 06 đồng chí chưa qua đào tạo.Về kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp và tương đương có 04 đồng chí, chuyên viên chính và tương đương có 34 đồng chí, chuyên viên và tương đương có 04 đồng chí. Về ngạch công chức, viên chức: viên chức hạng II có 22 đồng chí, viên chức hạng III có 20 đồng chí.

Thực trạng đáp ứng các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện nay như sau:

2.1. Những kết quả đạt được

- Về thể chế, quy định:

Hiện nay, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã có đầy đủ các quy chế, quy định cụ thể hóa văn bản của Trung ương, của tỉnh đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời, hợp lý, khả thi. Ví dụ: Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn; Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế đào tạo trung cấp lý luận chính trị; Quy chế hoạt động bồi dưỡng; Quy chế giảng viên; Quy chế nghiên cứu khoa học; Quy chế thanh tra đào tạo, bồi dưỡng… Các quy chế, quy định này đã tạo hành lang pháp lý và tạo động lực để toàn thể cán bộ, viên chức và học viên của nhà trường thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Về đội ngũ cán bộ, viên chức:

Hiện nay, tổ chức bộ máy Nhà trường đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã thu gọn đầu mối, giảm 02 đơn vị khoa, phòng (từ 07 khoa, phòng xuống còn 05 khoa, phòng), giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị (từ 24 người xuống còn 16 người), tinh giản biên chế từ 52 người còn 47 người.

Đội ngũ cán bộ, viên chức đã đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan; hàng năm 100% cán bộ, giảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Đối chiếu các tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức:

+ Chuẩn mức 1: Lãnh đạo Trường đạt 04/06 tiêu chí; Lãnh đạo khoa đạt 05/07 tiêu chí; Lãnh đạo phòng đạt 02/05 tiêu chí;  Giảng viên đạt 07/10 tiêu chí.

+ Chuẩn mức 2: Lãnh đạo Trường đạt 02/07 tiêu chí; Lãnh đạo khoa đạt 05/10 tiêu chí; Lãnh đạo phòng đạt 02/06 tiêu chí; Giảng viên đạt 05/12 tiêu chí.

- Về Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng:

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao theo Quy định 09-QĐi/TW, ngày 13/8/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện đúng, đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao. Nội dung các chương trình đã được Trường tổ chức giảng dạy đảm bảo đúng, đủ thời lượng theo quy định tại khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng như các cấp có thẩm quyền ban hành. Hiện nay, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đang thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã; …

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đảm bảo đúng theo quy chế, quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng và các quy định khác do Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng như các cấp có thẩm quyền ban hành.

Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về chương trình, học viên, giảng viên, cơ sở vật chất. Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-HVCTQG, ngày 23/01/2015 của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc lấy phiếu phản hồi từ người học, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo trường triển khai thực hiện việc lấy phiếu phản hồi từ người học đối với giảng viên tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Kết quả giảng viên được đánh giá từ mức hài lòng đến rất hài lòng về nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy và tác phong sư phạm.

- Về Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã luôn quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đạt kết quả tích cực. Quan tâm chọn cử giảng viên tham gia nhóm đề tài, đề án cấp tỉnh và các hội đồng phản biện đề tài khoa học cấp tỉnh. Đã tổ chức triển khai thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh, hàng năm tổ chức triển khai từ 3 - 5 đề tài khoa học và 02 hội thảo khoa học cấp trường.

Chú trọng xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế hàng năm ở cơ sở nhằm củng cố, bổ sung kiến thức lý luận; nắm bắt, cập nhật kiến thức thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Tổ chức nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng phục vụ công tác giảng dạy và học tập; chú trọng cập nhật, bổ sung các chuyên đề về lịch sử Đảng bộ tỉnh, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm và toàn khóa, về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng qua văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh… vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Hằng năm, duy trì xuất bản 02 kỳ bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” phát hành trong toàn quốc đảm bảo nội dung và quy định của Luật Xuất bản. Chú trọng xây dựng và cập nhật trang thông tin điện tử; duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của website Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Xây dựng trang fanpage “Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ”, đăng tải các bài viết có tính lý luận, tính chiến đấu, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Đối với các tiêu chí về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

+ Chuẩn mức 1: đạt 4/9 tiêu chí.

+ Chuẩn mức 2: đạt 3/10 tiêu chí.

- Về Xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã nghiên cứu, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định ứng xử văn hóa trường Đảng, như: Nghị quyết 107-NQ/ĐU, ngày 30/9/2016 của Đảng uỷ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về xây dựng nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 409-QĐ/TCT, ngày 07/8/2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về ban hành Quy chế Văn hoá công sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn (sửa đổi, bổ sung)...; đồng thời thực hiện tốt Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQ ngày 26/10/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó 100% cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt ứng xử văn hóa trường Đảng, không có cán bộ, viên chức, học viên bị xử lý kỷ luật.

Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng công tác nêu gương, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, triển khai các hoạt động của Đảng bộ Nhà trường và các đoàn thể. Hằng năm, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối chiếu với các tiêu chí về xây dựng văn hoá trường Đảng

+ Chuẩn mức 1: đạt 8/8 tiêu chí.

  + Chuẩn mức 2: đạt 8/11 tiêu chí.

- Về Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Trường Chính Hoàng Văn Thụ. Hệ thống cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ giảng dạy và học tập, các phòng học được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, internet…Hoạt động thu, chi tài chính thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chuyên môn của Nhà trường và nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên

Công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất cùng với việc xây dựng môi trường học đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn đã tạo nên diện mạo đặc trưng của Trường Đảng tỉnh, vừa kỷ cương vừa thân thiện.

Đối chiếu với các tiêu chí về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính:

+ Chuẩn mức 1: đạt 1/4 tiêu chí.

+ Chuẩn mức 2: đạt 1/4 tiêu chí.

2.2. Hạn chế

- Về xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức: Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng viên chưa đạt các tiêu chí chuẩn mức 1, chưa có giảng viên có trình độ tiến sĩ (hiện có 01 nghiên cứu sinh); số cán bộ, giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ thấp (8,1%/80%); tỷ lệ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính chưa đạt (56,7%/60%).

- Về đào tạo, bồi dưỡng: Tỷ lệ mở các lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung/không tập trung là 1/5, chưa đạt chuẩn mức 1. Công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện quy chế đào tạo, bồi dưỡng, nhất là quản lý học viên có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn: số lượng đề tài cấp tỉnh không đạt yêu cầu. Số lượng Hội thảo, toạ đàm khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh còn hạn chế, chủ yếu ở mức tham gia; kết quả các đề tài, hội thảo khoa học cấp trường mới chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Nhà trường. Xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” mới đạt 02 kỳ/năm.

- Về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương: Việc cụ thể hóa các tiêu chí văn hóa ứng xử theo Quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho phù hợp với Nhà trường có nội dung còn hạn chế. Công tác sơ kết, tổng kết, phát động phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến tuy đã được quan tâm nhưng kết quả và sức lan tỏa chưa cao.

- Về xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính: Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ; diện tích sử dụng không đạt chuẩn: đạt 75,07% so với chuẩn mức 1 (15.014/20.000m2); đạt 50,04% so với chuẩn mức 2 (15.014/30.000m2)…

3. Trường Chính trị Hoàng Văn thụ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Trường chính trị chuẩn.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là giải pháp vô cùng quan trọng để Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn ở mức độ 1 vào năm 2027, mức độ 2 vào năm 2032. Để đạt được mục tiêu trên, theo cá nhân tôi cần thực hiện tốt những nội dung sau:

- Một là, mỗi cán bộ,viên chức và người lao động cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường chính trị chuẩn, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, trách nhiệm, hăng say lao động, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành các tiêu chí của trường chính trị chuẩn.

Đây là giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất vì:Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường cho thấy: Ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài; là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân; là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.Xây dựng trường chính trị chuẩn là yêu cầu cần thiết, là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tổ chức và hoạt động; trường hoàn thiện công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Xây dựng trường chính trị chuẩn nhằmtạo cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với nhà trường.

Thực tiễn hiện nay cho thấy, bên cạnh những tiêu chí đã đạt được, thì số lượng các tiêu chí để Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ có thể đạt trường chính trị chuẩn còn rất nhiều, trong đó có những tiêu chí rất khó đạt được. Chỉ khi nào nhận thức của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng xây dựng trường chính trị chuẩn được nâng cao, chỉ khi nào ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng trường chính trị chuẩn của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động được phát huy cao độ thì mới có thể tạo ra nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên mỗi cá nhân nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sự hăng say lao động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, rào cản, vượt qua những chần chừ, dao động, tính toán thiệt hơn…, để hướng tới mục tiêu chung là xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn.

Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng. Vì vậy, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động nắm vững những tiêu chí của trường chính trị chuẩnđể thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch cho cá nhân; tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và các hoạt động phong trào, chấp hành nội quy, quy chế, quy định...góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

- Hai là, tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ về thể chế, quy định đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với các hoạt động của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

- Ba là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về trường chính trị chuẩn.

- Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

- Năm là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng văn hóa trường Đảng phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đảm vào thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.

Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các đồng chí để bài tham luận được hoàn thiện hơn./.

* Tài liệu tham khảo

(1): Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị Quốc gia.

(2): Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.

(3) và (4): Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, HN.

ThS. Vũ Thị Hậu

                                                              GV. Phòng QLĐT & NCKH