Skip to main content
x
10 November 2022

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Di sản tư tưởng của Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Trong bối cảnh mới của đất nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân yêu nước, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên khoa xây dựng Đảng luôn nỗ lực phấn đấu, vươn lên, phát huy ý chí tự lực, tự cường góp phần xứng đáng vào quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Chính trị chuẩn.

Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không.

Thứ hai, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng: Nêu cao tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” nhưng “phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới”[1].

Thứ ba, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng.

Thứ tư, ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Muốn vậy, quần chúng nhân dân phải được vận động, rèn luyện và tổ chức nhằm huy động, tập hợp, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực lượng quần chúng trên cùng một mặt trận, biến thành sức mạnh của quần chúng thành sức mạnh cách mạng.

Thứ năm, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thứ nhất, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài: từ những ngày đầu đấu tranh cách mạng đến tận trước lúc đi xa, Bác luôn coi trọng nhân tài, mong muốn xây dựng đất nước hùng cường: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”[2].

Thứ hai, thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thứ ba, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Thứ tư, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.

Thứ năm, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác

Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt đời phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt đội ngũ giảng viên khoa Xây dựng Đảng vận dụng trong thực tiễn công tác góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn đạt mức 1 năm 2027 và  đạt mức 2 năm 2032.

Giảng viên khoa xây dựng đảng phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên góp phần xây dựng  trường chính trị chuẩn

  Khoa Xây dựng Đảng là đơn vị trực thuộc Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, là khoa chuyên môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của nhà trường. Đội ngũ giảng viên ở Khoa Xây dựng Đảng gồm 11 đồng chí (8 giảng viên cơ hữu, 3 giảng viên thỉnh giảng công tác tại các phòng tham mưu). Hiện nay, 100% giảng viên trình độ thạc sĩ, đáp ứng tốt tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ của công tác giảng dạy.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên có nhận thức sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước khó khăn, thử thách, có đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động xã hội. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Chính trị tỉnh Lạng Sơn chuyển đổi hình thức giảng dạy và làm việc sang online qua phần mềm Microsoft Team, từng giảng viên của khoa xây dựng Đảng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nhanh chóng tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ từ giảng dạy, dự giờ, thao giảng đến chấm bài thu hoạch, hướng dẫn khóa luận, chủ động trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đối chiếu với yêu cầu, tiêu chí Trường Chính trị chuẩn, đội ngũ giảng viên của Khoa Xây dựng Đảng có sự tăng thêm số lượng giảng viên giữ ngạch giảng viên chính lên mức cần có từ 60% giảng viên và 100% đối với lãnh đạo khoa (hiện nay đang có 05/08 giảng viên, đạt 62,5%); tăng số lượng giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển lên mức cần có từ 80% trở lên (hiện nay đang có 01/08 giảng viên, đạt 12,5%; 06 đồng chí đang học lớp kinh điển).

Vận dụng và học tập theo Bác về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đội ngũ giảng viên khoa Xây dựng Đảng đã thực hiện tốt các nội dung như:

Một là, ý chí, khát vọng vươn lên trong nhận thức, gương mẫu, trách nhiệm, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức đội ngũ giảng viên trường Chính trị.

Mỗi giảng viên tích cực, gương mẫu học tập và làm theo Bác, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó cũng là quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Học tập Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giảng viên luôn có niềm tin sâu sắc vào Đảng, vào đường lối phát triển đất nước, vững tin vào con đường đã lựa chọn để vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt; luôn nuôi dưỡng khát vọng phát triển cơ quan, địa phương, quê hương, đất nước từ đó có động lực mạnh mẽ trong học tập nâng cao trình độ, nghiêm túc, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Từ lãnh đạo khoa đến giảng viên cần tôn trọng và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; cảm thông, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi giảng viên cần biết lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, biết tự nhìn nhận những khiếm khuyết của bản thân từ đó có ý thức trau dồi, tu dưỡng, không ngừng tự hoàn thiện mình. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giảng viên luôn kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, xây dựng, giữ gìn và phát huy văn hóa đoàn kết trong chi bộ.

Thực hiện đạt 100% đảng viên, giảng viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo chuẩn mực đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hoá ứng xử của giảng viên trường Đảng.

Hai là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn.

Giảng viên được phân công giảng dạy các bài có nội dung kiến thức liên quan đến Lịch sử Đảng, xây dựng Đảng; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước luôn chú trọng đảm bảo tính chính xác, khoa học, cách mạng.

Trong quá trình thực hiện viết bài nghiên cứu khoa học, đi nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, đội ngũ giảng viên luôn dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, vận dụng tốt trong thực tiễn, thường xuyên nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn để có những đóng góp trong việc bổ sung, phát triển bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Mỗi đảng viên hằng năm có ít nhất 02 công trình khoa học (báo, tạp chí, hoặc hội thảo khoa học) liên quan đến vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ba là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao chất lượng chuyên môn.

Từng đảng viên cần nâng cao tính chủ động trong công tác và xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán trong công việc và trong cuộc sống. Tích cực nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Về chất lượng công tác giảng dạy: Để nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy, đội ngũ giảng viên cả khoa đã tập trung thời gian nghiên cứu tài liệu, sưu tầm tư liệu tại các sở, ngành của tỉnh để lấy số liệu phục vụ soạn bài. Giảng viên soạn giáo án đầy đủ theo mẫu giáo án của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giáo án soạn giảng được giảng viên soạn chi tiết có có số liệu thực tế minh chứng cho từng phần giảng. Trước khi lên lớp giáo án được trưởng khoa và Lãnh đạo trường phê duyệt. Trong giảng dạy trên lớp giảng viên luôn luôn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực với đối tượng học viên từng lớp, có sự gắn kết giảng lý luận gắn với thực tiễn ở cơ sở, nêu  và giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác. Đồng thời gắn với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Giảng viên của Khoa tham gia thao giảng cấp khoa đạt loại giỏi. 100% giảng viên tham gia thao giảng cấp trường đạt loại giỏi

Về công tác nghiên cứu khoa học: hoạt động nghiên cứu khoa học trở thành nề nếp đối với đội ngũ giảng viên. Ngay từ đầu năm khoa đã chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Một số kết quả nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học như Khoa đang chủ trì đề nghiên cứu khoa học cấp trường với chủ đề “Nâng cao chất lượng Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay - Thực trạng và giải pháp”, hiện nay đang xây dựng dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu. Giảng viên của khoa đang viết bài hội thảo cấp bộ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng bài công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng thuộc phần học xây dựng Đảng”. Khoa đã chỉ đạo giảng viên trong khoa viết bài tham gia hội thảo cấp trường lần thứ nhất 8/8 giảng viên viết bài; trong đó có 01 bài, được tham luận tại hội thảo, 06 bài được đăng kỷ yếu.

Về công tác nghiên cứu thực tế: Từng giảng viên tích cực, chủ động trong các đợt nghiên cứu của tập thể và hoạt động nghiên cứu thực tế của cá nhân, đồng thời thường xuyên theo dõi lịch hoạt động chung của Tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, xin ý kiến lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo trường để được tham dự các hội nghị: triển khai, sơ kết, tổng kết, tiếp xúc cử tri… để nắm vững tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh, từ đó tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và bài học thực tiễn.

Bốn là, tự lực, tự cường qua việc học tập nâng cao tri thức và kỹ năng, nghiệp vụ giảng viên.

Phát huy ý chí tự lực tự cường, mỗi giảng viên luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, có ý chí vươn lên, vượt qua chính mình. Không ngừng học tập, nghiên cứu, đặc biệt là tự nghiên cứu, học hỏi cái mới, cái tiến bộ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Kết hợp giữa chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường với quá trình tự đào tạo của bản thân, căn cứ mục tiêu Đề án đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2027 đạt chuẩn mức 2 vào năm 2032 để xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho riêng mình, phấn đấu đạt đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Ngay cả khi đã hoàn thành các văn bằng, chứng chỉ cần thiết, mỗi giảng viên cũng không được thỏa mãn dừng lại mà cần nỗ lực để đạt được những nấc thang mới cao hơn.

Năm là, tự lực, tự cường qua việc nâng cao trách nhiệm, tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

Thực hiện 100% đội ngũ giảng viên thường xuyên nêu cao tinh thần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước thông qua giảng dạy trên lớp, bài đăng báo, tạp chí, hội thảo, Website, đăng Zalo, Fanpage, Facebook. Có 01 đảng viên, giảng viên tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhóm chuyên gia 35 của nhà trường, tuyên truyền, đấu tranh với các thế lực phản động, chống phá Đảng và Nhà nước trên không gian mạng. Trước các thông tin xấu độc, mỗi đảng viên đã kịp thời phê phán, bày tỏ chính kiến, chỉ rõ bản chất phản động, xuyên tạc của những luận điệu đó. Bằng kiến thức, lập trường của mình, tuyên truyền, giải thích cho những người xung quanh, mà trước hết là người thân trong gia đình, quần chúng ở địa phương, đơn vị hiểu đúng vấn đề, không nghe, không tin theo các quan điểm sai trái. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên hoặc người dân có những phát ngôn thể hiện sự bất mãn hay nhận thức sai lầm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, đồng thời chủ động phân tích, góp ý để chấn chỉnh nhận thức, tư tưởng cho họ. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cần thấy rằng đội ngũ giảng viên khoa xây dựng Đảng chưa thực sự phát huy hết vai trò tiên phong gương mẫu, tự lực, tự cường vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; vẫn có giảng viên đôi lúc ỷ lại, chưa chủ động trong các hoạt động công tác. Vì vậy, trong thời gian tới cần chú đến một số các giải pháp sau:

Thứ nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi giảng viên.

Thứ hai, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát giảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, tăng cường chế độ sinh hoạt chuyên môn khoa theo chuyên đề của từng phần học do khoa đảm nhận, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên.

Thứ năm, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhằm động viên tính tích cực, gương mẫu của giảng viên.

Giảng viên khoa Xây dựng Đảng có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, là những người có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, hơn ai hết, cần phát huy ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Mỗi đảng viên phải thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành tấm gương về thực hành ứng xử văn hóa trường Đảng. Không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng trường chính trị chuẩn đã đặt ra; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua hoạt động chuyên môn, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mỗi đảng viên phải truyền được cảm hứng, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đến các đối tượng học viên, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà với khát vọng vì Xứ Lạng phát triển, giàu mạnh

ThS. Vi Thị Tuyết

GVC. Khoa Xây dựng Đảng

 

 

[1]. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 2, tr. 320.

[2]. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr. 623.