Skip to main content
x
10 November 2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, tuy Bác đã đi xa, nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả. Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước lúc đi xa, Người mong muốn: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Lời dặn của người trước lúc đi xa luôn vang vọng và được toàn Đảng, toàn dân thực hiện và cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đó là khát vọng cháy bỏng trong tâm khảm của Người, truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, được hiện thực bằng việc xác định đường lối và thực tiễn trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Văn kiện đại hội XIII của Đảng đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Trong đó  Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng gắn liền với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng cường cho dân tộc và sự hy sinh, cống hiến trọn đời của Người cho niềm mong ước ấy là tấm gương mẫu mực về trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp nối khát vọng phát triển đất nước hùng cường, giàu mạnh của cha ông, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau khi đất nước thống nhất năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, với khát vọng chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, nhân dân đồng lòng tin theo Đảng tiến hành sự nghiệp đổi mới. Trong những năm đổi mới, chúng ta đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, ngoại giao… Từ một quốc gia kém phát triển, ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã từng bước vươn lên khẳng định được vị thế, vai trò trên trường quốc tế. Những thành tựu này được bắt nguồn từ khát vọng cháy bỏng về chủ quyền quốc gia, dân tộc, khát vọng vượt qua nghèo nàn, lạc hậu hướng tới xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta..

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, cần lộ trình, đích đến thông qua những bước đi được dự liệu một cách khoa học, rõ ràng, với phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành một nước phát triển, thu nhập cao, nhân dân thực sự được hạnh phúc. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đã lấy đó là quan điểm cơ bản xuyên suốt, chi phối các nội dung của Nghị quyết Đại hội. Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu cụ thể, gắn với các dấu mốc lịch sử: kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Đại hội xác định đến năm 2025: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045: trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thực hiện mục tiêu, tầm nhìn đó, chính là nhằm hiện thực hóa khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu. Để biến khát vọng đó thành hiện thực, cần phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay. Đó là sự kết tinh của bản lĩnh chính trị trên cơ sở nhãn quan đúng đắn, có tinh thần chủ động và ý chí lớn lao để hành động một cách phù hợp nhằm đạt được mục tiêu.

Hòa chung với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chi bộ nhà nước và pháp luật là chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã không ngừng lỗ lực vươn lên, từng đảng viên trong chi bộ ý thức, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nghị quyết góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Chi bộ có 08 đảng viên, 100% đảng viên chính thức, đảng viên trong chi bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung:   

* Công tác học tập lý luận chính trị và ý thức nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Hàng năm, việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, đến từng đảng viên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, học tập và làm theo Bác trong từng việc, hằng ngày, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống.

 Việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng được xác định trước hết là thực hiện nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, kỷ luật của cơ quan và văn hóa công sở; đồng thời vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt trách nhiệm của công dân nơi cư trú.

Chi bộ chấp hành nghiêm túc việc học tập, quán triệt nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong toàn thể đảng viên; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. 100% đảng viên được học tập, quán triệt Văn kiện Đại hội XIII, các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIVvà Nghị quyết của Đảng ủy nhà trường[1]. Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền pháp luật của trường.

Chi bộ luôn quan tâm giáo dục truyền thống, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tham gia tích cực các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tích cực phòng, chống các biểu hiện tiêu cực khác như tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 100% đảng viên trong chi bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, không có đảng viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức lối sống, không tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch.

100% cán bộ, giảng viên xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Tham gia tích cực các Cuộc thi trắc nghiệm: “Tìm hiểu 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”; “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”; “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; “Tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi”; tham gia cuộc thi trắc nghiệm về tư tưởng Hồ Chí Minh…

Chi bộ luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ quan trọng của đảng viên. Chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ. Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần cho đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn ý thức trách nhiệm với trọng trách được giao, hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng và hiệu quả. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo khoa xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; phân công bài giảng, lịch giảng cho giảng viên; phê duyệt giáo án, đảm bảo đúng quy định của Học viện; xây dựng, bổ sung đề thi, đáp án, đề viết thu hoạch, khóa luận các lớp đảm bảo; vận dụng tốt phương pháp giảng dạy - học tích cực cơ bản vào bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Kết quả khoa thực hiện Năm 2020, khoa tham gia giảng dạy 23 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 41 lớp bồi dưỡng, tổng số giờ thực hiện trong năm đạt 5.810/1.950 giờ được giao, vượt 3.860 giờ.

Năm 2021, khoa tham gia giảng dạy 16 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 17 lớp bồi dưỡng, tổng số giờ được giao thực hiện 1.950 giờ, số giờ khoa thực hiện hiện được 6.218/1.950 giờ, số giờ vượt 4.268 giờ

Năm 2020, khoa chủ trì thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, kết quả nghiệm thu đạt loại Khá. Tổ chức 02 cuộc hội thảo cấp khoa . Cán bộ, giảng viên viết bài đăng Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 1, số 2; viết tin, bài đăng Trang thông tin điện tử nhà trường (Website); tham gia cuộc thi viết“Về việc tổ chức triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”… với tổng số 23 tin, bài.

Tham gia biên soạn tài liệu các chuyên đề báo cáo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian.

Tổng số giờ nghiên cứu khoa học được giao 1.950 giờ, số thực hiện 2.285 giờ, số giờ vượt 335 giờ.

Năm 2021 khoa chủ trì thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, kết quả nghiệm thu đạt loại Khá. Tổ chức 02 Hội thảo cấp khoa[2]. Cán bộ, giảng viên tích cực tham gia viết bài Hội thảo khoa học cấp trường, Hội thảo khoa học do Cụm thi đua các Trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc tổ chức; viết bài đăng  Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” số 1, số 2; viết tin, bài đăng Trang thông tin điện tử nhà trường; viết bài cho Đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn; tạp chí Văn Nghệ Xứ Lạng tháng 11/2021. Tổng số 63 tin, bài.

Tham gia biên soạn 02 loại tài liệu theo kế hoạch của nhà trường và của tỉnh giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian: Tài liệu “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã chương trình bồi dưỡng kiến thức QLNN đối với cấp xã; tập bài giảng phần VI:Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương chương trình Trung cấp Lý luận chính trị đã được nghiệm thu.

Năm 2021, tổng số giờ nghiên cứu khoa học được giao thực hiện là 1.950 giờ, số giờ khoa thực hiện được là 2.540/1.950, vượt 590 giờ. Năm 2022 khoa chủ trì thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Tổ chức, chỉ đạo công tác thao giảng theo kế hoạch của nhà trường. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành thành thao giảng cấp khoa và tham thao giảng cấp trường. Tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc; 100% giảng viên tham gia đều đạt giảng viên dạy giỏi cấp khoa; có 04 giảng viên tham gia giảng viên dạy giỏi cấp trường, đều đạt giảng viên dạy giỏi cấp trường; trong đó có 01 đồng chí được chọn cử tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố lần thứ VII, kết quả đạt loại giỏi.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, chi bộ vẫn bộ lộ một số hạn chế cần được tiếp tục khắc phục:

Việc triển khai đăng ký và đánh giá kết quả học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn một số hạn chế như việc đăng ký nội dung và đánh giá kết quả thực hiện còn chung chung, có đảng viên còn khá lúng túng khi đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, chưa tập trung vào sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm…

Thực tế là vẫn còn một số đảng viên chưa thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của bản thân để đề ra kế hoạch học tập và làm theo Bác; cũng có người e dè, ngại đăng ký, sợ đăng ký nhưng khó hoàn thành nên đăng ký nội dung gì cho dễ thực hiện, dễ hoàn thành, ngại đi vào những vấn đề khó, cần sửa đổi. Như vậy sẽ dẫn đến việc đăng ký cho có, không tạo được sự chuyển biến lớn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Bí thư, Phó Bí thư có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được vai trò của người đứng đầu chi bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy được cấp ủy, lãnh đạo trọng hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng. Gương điển hình tiên tiến còn ít.

Công tác kiểm tra chưa thường xuyên, quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác giám sát còn nhiều bất cập về nội dung, kết quả chưa thực chất.

* Chi bộ đưa ra các giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Một là: Ttiếp tục thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với việc tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, đúng đắn, đầy đủ, nghiêm túc, làm theo, tạo cho mình phong cách, lối sống có ý chí, nghị lực, bản lĩnh thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thấu hiểu ý chí tự lực, tự cường, khát vọng của Hồ Chí Minh về phát triển đất nước trong suốt chặng đường lịch sử đầy bão táp, mỗi cá nhân sẽ tự xây dựng, bồi dưỡng, hình thành củng cố niềm tin vững chắc cho ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cho mình góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chỉ có học tập, làm theo một cách tự nguyện, tự giác, chân thành, thực tâm với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng của Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân có kết quả, mới tạo sức mạnh vô song đưa đất nước ta đi nhanh, đi mạnh, đi vững chắc trong mỗi bước đường tới phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kiên quyết khắc phục lối học hình thức, bề ngoài.

Hai là: Để việc học và làm theo Bác thực sự hiệu quả, mỗi đảng viên cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và đăng ký để phấn đấu, quyết tâm sửa đổi. Thói quan liêu, thờ ơ, vô trách nhiệm thì cần phải quyết liệt sửa chữa ngay, một số hạn chế chưa thể khắc phục triệt để trong năm thì đặt mục tiêu năm sau phấn đấu tốt hơn năm trước.

Đối với việc đánh giá kết quả việc đăng ký học và làm theo Bác, chi bộ cần thực hiện thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt hằng tháng và xem đây là yếu tố quan trọng giúp các đảng viên hoàn thành mục tiêu đăng ký trong năm từ đó có sự quan tâm, thực hiện tốt. Qua việc tự kiểm điểm của mỗi đảng viên và góp ý của tập thể hằng tháng, các đảng viên thấy được những điểm thực hiện chưa tốt, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa, để đến cuối năm hoàn thành tốt mục tiêu đã đăng ký.

Đồng chí bí thư chi bộ cần tạo môi trường tốt để việc đánh giá không căng thẳng, cũng không chỉ làm cho có, cần khuyến khích các đảng viên góp ý chân thành, thẳng thắn, không né tránh nhằm giúp các đảng viên nhìn ra những điều chưa thực hiện tốt để kịp thời sửa chữa. Bên cạnh đó, cũng nên động viên kịp thời những điểm tốt, tiến bộ dù nhỏ, để mỗi đảng viên thấy được ghi nhận, khích lệ và cố gắng thực hiện tốt hơn nữa.

Ba là: Quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biến các mục tiêu thành hiện thực, nâng cao chất lượng và đời sống của giảng viên và nhân dân.

- Chi bộ cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; cụ thể hóa và vận dụng phì hợp với thực tiễn của chi bộ, khoa; Phát huy vai trò của Bí thư, phó bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết chi bộ đã đề ra.

- Xây dựng chi bộ vững mạnh về tư tưởng; đoàn kết thống nhất; kiên quyết chống lại những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

  - Thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, tinh thần, trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vục chính trị, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, của các cấp uỷ Đảng đều xác định những phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể đưa nước ta tiến lên xây dựng một Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc; một Việt Nam hùng cường, một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã luôn là khát vọng mãnh liệt của bao thế hệ lãnh đạo và người dân Việt Nam. Khát vọng ấy đã đã được tập thể Chi bộ Nhà nước và pháp luật đang từng ngày, từng giờ hiện thực hóa các mực tiêu, nhiệm vụ cụ thể, khơi dậy lòng yêu nước, hun đúc tinh thần đoàn kết và sưc mạnh của toàn chi bộ, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa trong quá trình xây dựng ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay./.

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

GVC. Khoa Nhà nước và Pháp luật