Thông báo số 117-TB/TU. Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 16/06/2017 - 16:30

 

TỈNH ỦY LẠNG SƠN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 117-TB/TU

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO


KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

  

Thực hiện Chương trình công tác, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Thường trực Tỉnh uỷ đã làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Cùng dự làm việc, có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và quý I năm 2017, phương,hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017; những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của Nhà trường; ý kiến phát biểu của các thành phần dự làm việc, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tinh uỷ kết luận như sau:

1- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã nghiêm túc chuẩn bị chu đáo các nội dung cho buổi làm việc. Đoàn công tác cơ bản nhất trí với báo cáo về kết quả các mặt công tác của Nhà trường. Trong năm 2016 và quý I năm 2017, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, giảng viên Nhà trường đã tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; chủ động bám sát các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và có nhiều cố gắng đổi mới phương thức giảng dạy; kịp thời đề xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ giảng dậy. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đã nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, giữ gìn đoàn kết nội bộ, qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức triển khai nhiệm vụ.

2- Bên cạnh những kết quả đạt dược, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ còn một số khó khăn, hạn chế, đó là:

Một số học viên trong quá trình theo học chưa xác định đúng động cơ, mục đích học tập, có biểu hiện học để đủ điều kiện bổ nhiệm, có học viên còn thụ động trong quá trình lên lớp cũng như thảo luận. Đội ngũ giảng viên có trình độ cao của Trường còn ít, một số giảng viên trẻ chưa có nhiều kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy; việc nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận một số giảng viên chưa thực sự được quan tâm. Việc cử giảng viên đi thực tế cơ sở tại các huyện còn nhiều lúng túng, nhất là trong công tác phối hợp giữa Nhà trường với nơi có giảng viên nghiên cứu thực tế. Kinh phí đẩu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học chưa tương xứng vớí chức năng, nhíệmvụ. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, nhiều hạng mục chưa được đầu tư, chưa đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

Trong một số công việc, Nhà trường còn chưa thật sự chủ động, chưa mạnh dạn đổi mới trong cách nghĩ, cách làm. Công tác phối hợp giữa Nhà trường với các cấp, các ngành liên quan về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bài dưỡng cán bộ còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

3- Thường trực Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã đề ra trong báo cáo. Các thành viên Đoàn công tác của tỉnh đã phát biểu bổ sung, đề nghị Trường tiếp thu để triển khai thực hiện; đồng thời cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

3.1- Nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng

Bám sát kế hoạch tỉnh giao, tăng cường phối hợp, liên kết với các sở, ban, ngành tỉnh và các Học viện, trường Đại học để chủ động tham mưu, đề xuất mở thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chủ động mời giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao tham gia giảng dạy theo các chuyên đề. Trong đó, hằng năm cần tăng cường phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý theo phân cấp; chủ động mở lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, các ngành, đơn vị khảo sát nhu cầu đào tạo trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, nhất là chuẩn bị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các cấp. Trường phải phát huy hơn nữa tinh thần chủ động phối hợp, liên kết, gặp gỡ các đối tác; linh hoạt trong công tác phối hợp với các sở, ngành cùa tỉnh để tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, các biện pháp nhăm tháo gỡ khỏ khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức thực tiễn để nâng cao chất lượng giảng dạy.

3.2- Về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cử giảng viên đi thực tế cơ sở dài ngày, chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, có năng lực, nằm trong quy hoạch. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Giao Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng tỉnh đề xuất nghiên cứu 02 Đề tài cấp tỉnh về công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020.

3.3- Về cơ sở vật chất

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 111-KL/TU, ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục phát triển Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình nhà Giảng đường mới.

3.4- Giao Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ xây đựng Đề án chuyển đổi mô hình tự chủ phù hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt, hoàn thành trước tháng 8/2017, với quyết tâm chính trị cao để năm 2018, Trường sẽ bắt đầu hoạt động theo cơ chế mới. Đối với Đề án chuyển đổi này, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn xem xét, thẩm định và tạo điểu kiện thuận lợi để Trường sớm hoàn thành việc chuyển đổi cơ chế.

3.5- Tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao trong Ban lãnh đạo Nhà trường, trong đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tỉnh giao đạt kết quả cao nhất.

4- Về những kiến nghị, đề xuất

4.1- Về đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh, các huyện ủy, thành ủy để Trường hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao: Các cấp uỷ đảng, chính quyền luôn nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, do đó tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên Trường phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4.2- Về đề nghị tăng cường, có ý kiến chỉ đạo đối với các cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác cán bộ; tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ, công chức; đặc biệt là dứt khoát không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức không đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước : Ghi nhận đề nghị này của Trường. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố rà soát lại số lượng cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn nợ chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước... để tham mưu chỉ đạo hoàn thiện; trong thời gian tới dứt khoát không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý không đảm bảo tiêu chuẩn.

4.3- Về đề nghị cho phép xây dựng Đề án Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn  đạt chuẩn vào năm 2020 : Nhất trí về mặt chủ trương, đề nghị Trường chủ động, đồng thời tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng giảng viên, nhằm đảm bảo đạt chuẩn vào năm 2020.

Về đề nghị mở rộng danh mục chuyên ngành đào tạo đặc thù của Trường để giảng viên đi đào tạo sau đại học được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ tham gia các chươmg trình đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND, ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn: Đồng ý chủ trương này.

Về đề nghị để cán bộ, giảng viên của Nhà trường đi luân chuyển ở cơ sở. Có cơ chế đối với giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài ngày tại các huyện trên địa bàn tỉnh; Nhất trí về mặt chủ trương. Đề nghị Nhà trường chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ để kịp thời đề xuất.

Về đề nghị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đột ngũ giảng viễn kiêm chức: Hiện tại đã có quy chế đối với giảng viên kiêm chức, nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ này, yêu cầu Trường thường xuyên đánh giá kết quả, có văn bản yêu cầu phối hợp; đồng thời chủ động liên hệ các giảng viên có trình độ cao, các giáo sư, tiến sĩ, các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu... nhất là Trung ương, nhằm tạo sẵn nguồn giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao. Bên cạnh đó cần nghiên cứu, thiết kế bài giảng cho phù hợp với trình độ, chuyên môn của các đội ngủ này, có chế độ chính sách đãi ngộ nhằm thu hút thêm giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm chức. Nghiên cứu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra quy định các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành tham gia giảng dạy tại Trường.

Về đề nghị giao chỉ tiêu biên chế và cơ cơ chế tuyển dụng giảng viên cho Trường : Trước mắt không bố trí thêm biên chế.

4.4- Về đề nghị hằng năm tỉnh giao chi tiêu, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn diện, kịp thơì giữa các hệ đào tạo : Hiện tại các cơ quan chức năng đang xem xét, đề xuất thay đổi quy trình phân bổ kinh phí đào tạo để đảm bảo thời gian giao kinh phí đào tạo hằng năm kịp thời.

Về  đề nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chủ động thực hiện các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc đối tượng 4 theo chức năng, nhiệm vụ của Trường và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh hằng năm; xem xét thời gian của các lớp lý luận chính trị - hành chính:  Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nghiên cứu, đề xuất thay đổi thời gian học, phân bố hợp lý chỉ tiêu đào tạo hằng năm, đảm bảo hiệu quả, không kéo dài gây lãng phí nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.

Về đề nghị cho phép trường xây dựng Đề án trình cấp có thầm quyền mở mã ngành đào tạo trung cấp ngành Pháp luật; được mở lớp đào tạo Trung cấp Hành chính (cấp phép từ năm 2011):  Trường chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện, đồng thời, Trường chủ động chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị mở lóp. Bên cạnh đó, cần rà soát lại nhu cầu đào tạo, nghiên cứu phối hợp liên kết với các Học viện, trường Đại học xem xét mở các lớp đào tạo chuyên ngành cao hơn, đảm bảo theo nhu cầu thực tế cùa tỉnh.

4.5- Về đề nghị đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đối với các công trình đã bị xuống cấp, bổ sung trang thiết bị: Hiện tại cơ sở hạ tầng của Trường sau khi hoàn thành các công trình đang xây dựng là cơ bản đủ, tỉnh sẽ quan tâm đầu tư dần nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp. Đề nghị Trường chủ động rà soát, sắp xếp các công trình cần thiết nâng cấp theo thứ tự ưu tiên để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, Trường đặc biệt lưu ý, quan tâm quỹ đất của Trường, đảm bảo theo quy hoạch cụ thể, có thiết kế cảnh quan, kiến trúc phù hợp.

Về đề nghị bổ sung vốn kịp thời để hoàn thiện công trình nhà Giảng đường mới đưa vào sử dụng 6 tháng cuối năm 2017 và thanh toán các hạng mục công trình khác còn nợ: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn với các hạng mục đã hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn. Đối với công trình nhà Giảng đường mới, Trường cân chủ động đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; phần vốn còn thiếu cho dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và sẽ được bố trí tiếp cho dự án theo quy định.

Về đề nghị thay thế mới xe ô tô loại 07 chỗ ngồi : Đề nghị Trường phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu, đề xuất cho Ưỷ ban nhân dân tỉnh trang bị dần theo lộ trình chung của tỉnh.

Về đề nghị tạo điều kiện để Trường được tham gia mạng thông tin diện rộng Lotus Notes hệ thống Văn phòng điện tử eOffice: Đối với việc tham gia mạng thông tin diện rộng Lotus Notes, Thường trực Tỉnh uỷ đã có ý kiến chỉ đạo (Văn phòng Tỉnh uỷ đã có thông báo số 1029-TB/VPTU, ngày 21/10/2016). Đối với việc tham gia hệ thống Văn phòng điện tử eOffice, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cụ thể.

5- Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát lại những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp để đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 15/5/2017.

 

 

 

Nơi nhn :

-    Thưng trực Tỉnh uỷ,

-    Uỷ ban nhân dân tnh,

-    Ban T chức Tnh uỷ,

-    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

-   Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công  nghệ,

-    Trường Chính trị Hoàng Vãn Thụ,

-  Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

-    Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

   

 

Đã ký

 

 

 

Đặng Văn Cường

  

Đính kèmDung lượng
Thong-bao-117-TB-TU.doc69.5 KB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256