Skip to main content
x

Từ ngày 18/4 đến hết 22/4/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng và tổ chức Lớp tập huấn giảng dạy Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4) cho cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến.

Tham gia lớp học tại các điểm cầu trực tuyến có các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 715 đồng chí học viên là cán bộ, giảng viên của 63 trường chính trị, 36 đồng chí giảng viên thỉnh giảng của 4 trường chính trị các tỉnh: Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ngãi, Vĩnh Long.

Tại điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn có 21 cán bộ, giảng viên nhà trường là Lãnh đạo nhà trường, Lãnh đạo khoa, phòng và các giảng viên chính. Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tích cực, tập trung vào các nội dung chương trình tập huấn với 09 chuyên đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Cục diện thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nay; Công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương hiện nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương. Qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường được củng cố, bổ sung, cập nhật các nội dung cơ bản của từng chuyên đề, từ đó tạo sự thống nhất trong giảng dạy và triển khai thực hiện nội dung chương trình, tài liệu Bồi dưỡng đối tượng 4 ở trường chính trị tỉnh. Đồng thời, trang bị thêm kiến thức mới, đặc biệt là việc triển khai, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào các chuyên đề bài giảng.

* Một số hình ảnh hoạt động của Lớp tập huấn.

123

            ThS. Vi Thị Tuyết

                                                                              GVC  khoa Xây dựng Đảng