Skip to main content
x
30 March 2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã xây dựng Kế hoạch số 113-KH/ĐU, ngày 27/10/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đảng uỷ Trường chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên chú trọng thực hiện, làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó các phòng, khoa nghiêm túc, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, nắm chắc tình hình thực tiễn của Đảng bộ, chi bộ, những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tham mưu ban hành văn bản triển khai, đôn đốc thực hiện. Trong 5 năm (2016 -2020) Đảng uỷ đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Hằng năm, Đảng bộ Trường xây dựng Kế hoạch, đăng ký những nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng ủy, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ; 100% đảng viên xây dựng và thực hiện tốt Cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các chi bộ thường xuyên gắn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng quy định. Đảng ủy, đã rà soát, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành quy định về phong cách lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường; phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, chú trọng. Từ năm 2016 đã có  04 đề tài nghiên cứu khoa học (01 đề tài cấp khoa, 03 đề tài cấp trường), 39 bài viết  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đăng trên các Tạp chí Trung ương, Website, Thông tin “Lý luận và thực tiễn” của nhà trường. Đảng uỷ chỉ đạo, ban hành các văn bản, khuyến khích, động viên đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi: Cuộc thi "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Đảng bộ Khối CCQ tỉnh triển khai; Kết quả có 02 đồng chí đạt giải khuyến khích, Đảng bộ Trường được giải ba; Cuộc thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” do Đoàn khối các cơ quan tổ chức, Đảng bộ Trường có 01 đồng chí đạt giải ba. Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đảng uỷ đã lựa chọn 03 bài dự thi về Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, kết quả 01 đồng có bài viết lựa chọn tham gia dự thi cấp tỉnh; 01 đồng chí đạt giai ba tại Hội thi “Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức. Đầu năm 2020, đã hoàn thành Phòng tuyên truyền giáo dục tại Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, bước đầu đưa Phòng tuyên truyền giáo dục vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm được thực hiện thường xuyên và được lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT của Đảng uỷ đối với các chi bộ trực thuộc (trong đó năm 2018 thực hiện kiểm tra đối với 01 chi bộ, năm 2019 kiểm tra 02 chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW). Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, kết quả đạt được của các chi bộ và đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đảng viên luôn nhận thức được trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ, tập thể khoa, phòng tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ tổ chức kết hằng năm, 03 năm, 05 năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời, thực hiện chế độ báo cáo, đề nghị biểu dương, khen thưởng lên Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh đúng quy định. Kết quả trong 05 năm qua đã có 05 tập thể và 24 cá nhân được Đảng uỷ Trường tặng Giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 03 cá nhân và 3 tập thể (Đảng bộ Trường và 01 chi bộ trực thuộc) được Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh tặng Giấy khen.

1

Đ/c Nguyễn Đức Quý – Bí Thư Đảng uỷ trường trao giấy khen của Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho tập thể chi bộ Xây dựng Đảng, chi bộ Nhà nước và pháp luật đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

2

Đ/c Nguyễn Đức Quý – Bí Thư Đảng uỷ trường trao giấy khen của Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho đảng viên  đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 (Ảnh: Hoà Thái)

Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã góp phần quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng uỷ Trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nội dung chủ đề hằng năm để triển khai thực hiện, chú trọng việc làm theo và nêu gương, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng tuyên truyền giáo dục, để tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong từng chi bộ, đảng bộ góp phần cổ vũ các phong trào thi đua, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

ThS. Đồng Hương Gấm

Trưởng khoa Lý luận cơ sở