Skip to main content
x
15 March 2023

Xã Vân Nham huyện Hữu Lũng là một xã trung tâm cụm 05 xã phía Tây của huyện Hữu Lũng, có diện tích tự nhiên là 36,53 km2. Có tổng số hộ dân là 2.320 hộ, với 9.514 nhân khẩu, được phân thành 17 thôn, trong đó có 04 thôn đặc biệt khó khăn, gồm 8 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống trên địa bàn là dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Mường, Khơ Me, Sán Dìu, Thái.

 Vân Nham vốn đã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017, tuy nhiên năm 2020, hai xã Vân Nham và Đô Lương sáp nhập thành xã Vân Nham nên đã có nhiều tiêu chí không đạt. Đến hết năm 2021, xã đạt 10/19 tiêu chí, còn 9 tiêu chí chưa đạt. Trong đó, một số tiêu chí khó thực hiện, cần có nguồn lực đầu tư lớn như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... Năm 2022 xã Vân Nham được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hữu Lũng lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022, trong quá trình triển khai thực hiện xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Huyện ủy, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hữu Lũng. Sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện nên xã Vân Nham đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phối hợp tuyên truyền xây dựng NTM.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ chính quyền xã xác định xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, đồng thời vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chiến lược lâu dài đòi hỏi các cấp các ngành phải kiên quyết, bền bỉ, quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý khi có thay đổi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý phụ trách các thôn. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm để thực hiện các tiêu chí. UBND xã, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM của xã làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xã; chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các thôn tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM. Từ đó cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã có những nhận thức đúng đắn và đồng thuận với những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng tình ủng hộ chung tay xây dựng NTM trên địa bàn xã để về đích theo đúng tiến độ cấp trên đề ra.

Trong xây dựng NTM, công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định làm nên sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền, vận động được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã xác định muốn thực hiện tốt công tác NTM theo đúng kế hoạch, thì những người làm công tác NTM phải là những người tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực. Xã đã phối hợp với Văn phòng điều phối của huyện, tỉnh mở lớp tập huấn cho tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban phát triển thôn, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác xây dựng NTM của xã được tập huấn về kiến thức xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo cũng xác định công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân là khâu quan trọng và then chốt để huy động tổng hợp sức mạnh của toàn dân cùng hệ thống chính trị thực hiện thành công xây dựng NTM.

Công tác tuyên truyền, vận động đã được chú trọng và đẩy mạnh, triển khai rộng khắp từ xã đến thôn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như lồng ghép qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội để tuyên truyền cho người dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích thụ hưởng trong xây dựng NTM. MTTQ và các đoàn thể xã đã tập trung triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào thi đua “Hữu Lũng cùng cả nước chung tay xây dựng NTM”. Trong đó: Hội Phụ nữ triển khai thực hiện tốt mô hình "5 không 3 sạch, 3 an toàn" đến toàn thể 17/17 thôn; Hội Nông dân phát triển phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Đoàn thanh niên tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”; Hội Cựu chiến binh triển khai phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” các phong trào đều thu hút 100% hội viên tham gia.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã có chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp ủy, chính quyền xã và người dân được nâng lên, người dân đã nhận thức rõ lợi ích và trách nhiệm trong thực hiện chương trình; tự giác tham gia xây dựng và chỉnh trang nhà cửa, các công trình phụ trợ của gia đình; thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm; đóng góp bằng tiền, đất đai, ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn và công trình hạ tầng nông thôn khác, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, trong năm 2022 xã đã huy động được tổng nguồn vốn trên 63,5 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước trên 54,3 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa hơn 1,8 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp gần 7,4 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đã huy động được trên 2.000 công lao động để làm các công trình giá trị ước trên 100 triệu đồng.

1

Bên canh đó, Nhân dân đã chủ động trong việc trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm; gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của khu dân cư. Từ đó, một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế của hiện nay như mô hình trồng rừng, trồng cây thanh long, chăn nuôi châu, bò... Thu nhập bình quân đầu người trên 39,49 triệu đồng/người/năm, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mặt khác, xã chú trọng hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân xóa nhà tạm, dột nát vận động anh em làng xóm giúp đỡ ngày công và vay vốn ngân hàng chính sách thực hiện tốt tiêu chí về nhà ở và dân cư, đến nay trên địa bàn xã không có nhà nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là đạt 88,4%. Cùng với đó Đảng bộ, chính quyền còn chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cuộc vận động đã tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Xây dựng bổ sung quy ước, hương ước ở khu dân cư, việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo nếp sống mới. Năm 2022, 17/17 thôn được công nhân là thôn văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình được bình xét đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” hằng năm trên 95%.

Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng NTM có nhiều chuyển biến tích cực, tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước trong thực hiện chương trình của một bộ phận người dân từng bước được xóa bỏ, nhân dân tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ và tham gia một cách chủ động, tự giác, trách nhiệm. “Xây dựng nông thôn mới ở Xã Vân Nham thực sự nhân dân đã là chủ thể”, mọi việc đều được Nhân dân bàn bạc, thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ủng hộ. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã đã tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đến cuối tháng 12/2022 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí thuộc 5 nhóm nội dung tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM và được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.

2

Qua quá trình triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã đã thật sự tạo ra một số mô hình mới, cách làm hay, đã có nhiều nhân tố tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh; Sản xuất phát triển góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Đời sống văn hóa của Nhân dân ngày một nâng cao và hưởng thụ nhiều hơn về nét đẹp văn hóa làng quê với môi trường xanh, sạch, đẹp; Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày một mở rộng. Đã hoàn thành các nội dung theo như đề án đã được UBND huyện phê duyệt. Hệ thống chính trị được nâng cao về chất và lượng, dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe được cải thiện... Đa số người dân đã thấy được hiệu quả của Chương trình xây dựng NTM; và xây dựng NTM đã làm chuyển biến đời sống của người dân, kinh tế ổn định, thu nhập nâng lên. Qua đó người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Qua chương trình đã ghi nhận các tập thể và cá nhân điển hình trong việc hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Trên cơ sở kết quả đạt được làm cơ sở đánh giá xác định rõ hơn nội dung, cách làm, cơ chế và chính sách hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Như vậy, từ thực tiễn xây dựng NTM của xã Vân Nham, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của công tác phối hợp, tuyên truyền, vận độngNhờ đó mà người dân nhận biết được, xây dựng NTM không phải là những dự án với các khoản đầu tư hoặc “cho không” mà chính là sự nghiệp của người nông dân với sự định hướng, đồng hành của Nhà nước. Phát huy vai trò chủ thể của mình, họ đã thực sự vào cuộc với những đóng góp to lớn về công, của, sáng kiến… để xây dựng NTM, làm đổi thay diện mạo quê hương, làng bản. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, xã Vân Nham đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao./.

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

Khoa Xây dựng Đảng