VĂN BẢN->Văn bản cấp trên
Công văn số 1448-CV/HVCTQG, ngày 30/9/2019 của Học viện quốc gia Hồ Chí Minh về việc lấy chương trình làm căn cứ xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị
Báo cáo số 604-BC/BTCTU, ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác định trình độ lý luận chính trị
Công văn số 1635-CV/BTCTU, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện quy trình tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định số 1611-QĐ/TU, ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.
Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trương Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn.
Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quyết định số 831/QĐ-BNV, ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nội vụ. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Quyết định số 3842/QĐ-HVCTQG ngày 17/9/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về ban hành Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị
Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (chỉnh sửa, bổ sung) ngày 12/5/2014 của Vụ các trường chính trị
Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 22/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Quyết định số 1001 - QĐ/TU, ngày 04/12/2017 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn v/v phê duyệt Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG, ngày 30/6/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh v/v hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo TCLLCT-HC
Kế hoạch số 19/KH-HVCTQG về thực hiện Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định số 4797/QĐ-HVCTQG, ngày 31/10/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh v/v sửa đổi, bổ sung điều 37 Quy chế đào tạo cao cấp LLCT của HVCTQGHCM
Hướng dẫn số 134/HD-HVCTQG, ngày 21/7/2016 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình đào tạo TCLLCT-HC
Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG, ngày 14/7/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh v/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC ban hành kèm thep Quyết định số 1497/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc HVCTQGHCM
Công văn số 711-CV/TU, ngày 16/10/2017 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Thông báo số 720 ngày 19/9/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Thông báo số 117-TB/TU. Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256