VĂN BẢN->
Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Quyết định số 1001 - QĐ/TU, ngày 04/12/2017 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn v/v phê duyệt Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG, ngày 30/6/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh v/v hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo TCLLCT-HC
Kế hoạch số 19/KH-HVCTQG về thực hiện Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định số 4794/QĐ-HVCTQG, ngày 31/10/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh v/v sửa đổi, bổ sung điều 37 Quy chế đào tạo cao cấp LLCT của HVCTQGHCM
Hướng dẫn số 134/HD-HVCTQG, ngày 21/7/2016 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình đào tạo TCLLCT-HC
Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG, ngày 14/7/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh v/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC ban hành kèm thep Quyết định số 1497/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc HVCTQGHCM
Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG, ngày 21/4/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh về việc Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Công văn số 711-CV/TU, ngày 16/10/2017 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Thông báo số 720 ngày 19/9/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Kế hoạch thực hiện Thông báo số 117-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Thông báo số 117-TB/TU. Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Kế hoạch số 06/KH-CTĐ, ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Cụm Thi đua số 02
Quyết định số: 61/QĐ-TCT, ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ V/v ban hành Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Quyết định ban hành và Quy định về việc biên soạn tài liệu, tập bài giảng
Quyết định ban hành và Quy chế về quản lý, cung cấp thông tin và chi trả nhuận bút, thù lao trên trang thông tin điện tử Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Quyết định số 1297/QĐ-TU. Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Quyết định 184-QĐ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256