Skip to main content
x

        Kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động công tác xây dựng đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và của chi bộ có tác dụng trực tiếp và có ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; góp phần tích cực vào củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

        Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy trường Chính trị Hoàng Văn Thụ lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

        Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Đảng bộ trường có 07 chi bộ khoa, phòng trực thuộc và chi bộ sinh hoạt tạm thời lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 9; tổng số đảng viên có 47 đồng chí/57 cán bộ, viên chức và lao động chiếm 82,5% (44 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị, đảng viên nữ là 25 đồng chí chiếm 53,2 %). 

        Thực hiện Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ; Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2017; Đảng ủy trường đã thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức (Đảng ủy và chi bộ Dân vận); kiểm tra đối với Chi bộ Xây dựng Đảng và giám sát đồng chí Bí thư chi bộ Xây dựng Đảng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với chi bộ Đào tạo và Bí thư chi bộ Đào tạo; kiểm tra đối với chi bộ Nghiên cứu khoa học.

        Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 27/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện Quy chế công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 04-CT/TƯ, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 03/4/2013 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2013 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

        Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy: việc phổ biến, quán triệt; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tới đảng viên thông qua các Hội nghị toàn đảng bộ, sinh hoạt đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, lồng ghép trong “ngày pháp luật“ hằng tháng của nhà trường, đảm bảo 100% đảng viên tham gia học tập. Đồng thời, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ; công tác kiểm tra, giám sát được đề cập, thực hiện cơ bản theo quy chế làm việc đã đề ra. 

        Việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt với 100% đảng viên, quần chúng ưu tú tham dự, viết bài thu hoạch đạt yêu cầu; tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định. Thông qua học tập Nghị quyết, nhận thức của cấp ủy, đảng viên và quần chúng tiếp tục được nâng lên.

        Ban Thường vụ Đảng ủy đã có sự phân công các đồng chí trong Ban thường vụ dự và trực tiếp chỉ đạo các buổi sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc.

        100% tổ chức đảng (8/8 chi bộ) đều chấp hành tốt cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các chi bộ đều thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng cao; có sự đoàn kết nội bộ; công tác quản lý đảng viên thực hiện nghiêm túc; không có đảng viên vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Về cơ bản cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tư tưởng, lập trường cán bộ, đảng viên và quần chúng ổn định, tích cực công tác và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của Đảng ủy, của nhà trường và Chi bộ; những quy định của địa phương nơi cư trú. Nội bộ Chi bộ đoàn kết, cùng nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

        Các chi bộ trực thuộc đều quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Quy trình kiểm tra, giám sát; lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nền nếp theo đúng hướng dẫn của cấp trên; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; việc giám sát luôn đảm bảo thực hiện theo Quy chế giám sát trong Đảng.

        Đồng chí Bí thư chi bộ Xây dựng đảng và Bí thư chi bộ Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

        Để đạt được kết quả trên là do sự đoàn kết thống nhất của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhà trường đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm; tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tinh thần đoàn kết nội bộ; giữ vững kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

        Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đã giúp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ nhận rõ hơn tình hình thực tế tại Đảng bộ, chi bộ đề ra biện pháp để nâng cao tính hiệu quả trong quá trình lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

        Tuy nhiên, bên cạnh đó một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chưa đảm bảo về thời gian theo kế hoạch do đảng viên các chi bộ trung lên các lớp đào tạo, bồi dưỡng… đảm bảo hoàn thành chương trình đối với 7 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung tại các huyện, thành phố trong năm 2017 theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

        Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và những năm tiếp theo, Đảng ủy cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        1. Tăng cường công tác kiểm tra theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ đảng viên theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

        2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh năm 2018. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế. Đề cao việc tự kiểm tra, giám sát của các chi bộ và đảng viên

         3. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 và  Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016.

        4. Đảng uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của người đảng viên, để góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

        5. Tiếp tục phát huy nâng cao vai trò, chức năng và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, có kế hoạch chủ động kiểm tra, giám sát ngăn ngừa, kịp thời phát hiện các biểu hiện tiêu cực, vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm minh tổ chức và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát theo quy định.

       6. Tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ủy tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

         7. Tiếp tục kiểm tra, giám sát trách nhiệm đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020./.

 

                                                                          GVC, ThS Dương Thị Hồng Vân

                                                                                     Phó Bí thư Đảng uỷ