Skip to main content
x

     Để làm rõ những giá trị to lớn của công tác dân vận, vận động quần chúng của Đảng trong Cách mạng tháng Tám với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước và nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

      Ngày 28 tháng 9 năm 2016, chi bộ Dân vận đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2016, với chủ đề: "Vai trò công tác dân vận của Đảng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa, giá trị với công cuộc đổi mới".

      Trong phạm vi chủ đề trên, các đảng viên tham dự có bài tham luận về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận trong Cách mạng tháng Tám và vận dụng trong tình hình mới hiện nay; các giải pháp để tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sự liên hệ trong công tác giảng dạy chuyên môn của khoa đã được các đảng viên trong chi bộ thảo luận sôi nổi trong buổi sinh hoạt.

     Từ buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần làm sáng rõ được giá trị của công tác dân vận trong Cách mạng tháng Tám và sự tổng kết, vận dụng sáng tạo của Đảng ta sự nghiệp đổi mới hiện nay.

                                                                                                        Lương Tiến Như