Những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới ở tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 27/04/2020 - 17:28

        Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là ưu tiên hàng đầu nhằm thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực. Nhận thức về vai trò của sức khỏe và mối quan hệ giữa sức khỏe của người dân với quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Đảng ta đã chỉ rõ: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước, đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ.

        Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” xác định mục tiêu tổng quát là nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

        Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, diện tích tự nhiên là 8.310,09km2, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài 231,7 km; có 10 huyện, 01 thành phố với 200 xã, phường, thị trấn; dân số gần 781.655 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm  trên 85%. Chính vì vậy công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm. Ngay sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW được ban hành, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 26/01/2018; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 25/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể tại cơ quan đơn vị đồng thời đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về sức khỏe, y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch của cơ quan. Các văn bản chỉ đạo được ban hành kịp thời đã tạo cơ sở pháp lý, cung cấp nguồn lực, xây dựng các phương án cụ thể nhằm cung cấp những nguồn lực cần thiết, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức thực thi chính sách, đưa đưa chính sách vào đời sống, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân sinh sống trên địa bàn đều được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế địa phương.

        Xác định nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm của Nhà nước nhưng đồng thời cũng là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình, của mỗi lực lượng kinh tế - xã hội và của cả cộng đồng, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền quy định của chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Các nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú trong đó hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu hưởng đến sức khỏe. Sau hai năm thực hiện, 100% xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại địa phương đăng tải trên 1.000 tin, bài, ảnh, ấn phẩm phản ánh về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa thông qua việc lồng ghép phát sóng trong chương trình thời sự tổng hợp, treo băng zôn khẩu hiệu; tuyên truyền thông qua hệ thống xe phát thanh lưu động; tổ chức các cuộc hội nghị, lồng ghép trong “Ngày pháp luật” của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp; tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp thôn, các cuộc sinh hoạt của tổ chức đoàn thể; trong các hoạt động ngoại khóa của trường học về chế độ dinh dưỡng, tăng cường luyện tập thể thao, giữ gìn vệ sinh môi trường, không hút thuốc là, không lạm dụng rượu bia nhằm nâng cao thể lực, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh truyền nhiễm, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Toàn tỉnh đã tổ chức 79 cuộc hội nghị tập huấn với 3.089 người tham gia; treo 45 băng zôn khẩu hiệu, in và phát miễn phí 10.000 tờ rơi, 500 bộ tài liệu hướng dẫn tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động. Thông qua hoạt động tuyên truyền và phổ biến chính sách giúp cho toàn dân nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc thực thi chính sách Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, từ đó cổ vũ động viên người dân cùng chung tay hành động vì sức khỏe của cộng đồng.

        Chính sách chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân được áp dụng trong phạm vi rộng, với số lượng cá nhân, tổ chức tham gia thực thi đông đảo. Để triển khai thực hiện chính sách hiệu quả cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy cần có sự phân công phối hợp trong quá trình thực thi nhằm phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân, giữa các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan khác nhằm thực hiện mục tiêu chính sách đã đề ra. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, Sở Y tế - cơ quan quản lý nhà nước về Y tế đã triển khai thực hiện đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm để thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý và kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm; hoàn thành Đề án giải thể các phòng khám đa khoa khu vực hoạt động kém hiệu quả; hoàn thành đề án sáp nhập Trung tâm Dân số vào Trung tâm Y tế các huyện. Bên cạnh đó Sở Y tế triển khai đồng bộ và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh; triển khai đầy đủ các loại vắc xin theo quy định bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện thành phố thực hiện nhiệm vụ truyên truyền các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; Trạm Y tế cấp xã thực hiện dự phòng quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

        Việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất được quan tâm, do vậy chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh các tuyến đặc biệt là tuyến cơ sở được nâng cao, tình trạng quá tải bệnh viện đã giảm, năm 2019 đạt 30,3 giường bệnh và 10,8 bác sĩ/vạn dân. Số người khám và làm xét nghiệm đạt trên 112% kế hoạch; năng lực phòng chống dịch bệnh được nâng cao với 150 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, hệ thống tiên chủng thường xuyên được mở rộng trên 95% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm đủ 8 loại vắc xin. Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại các Bệnh viện hạt nhân. Thực hiện thỏa thuận hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816 đảm bảo chất lượng dịch vụ  và giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Mạng lưới y học cổ truyền tiếp tục được củng cố với 01 Bệnh viện Y học cổ truyền cấp tỉnh, các khoa Y học cổ truyền ở các bệnh viện, 100% trạm y tế xã phường thị trấn có hoạt động y học cổ truyền lồng ghép trong hoạt động khám chữa bệnh; xây dựng vườn thuốc mẫu tại các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo các vườn thuốc mẫu trồng đủ cây thuốc theo quy định của Bộ Y tế gắn với việc bảo tồn và phát triển các nguồn dược liệu quý, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân trồng và sử dụng cây thuốc nam; kết hợp giữ y học cổ truyền và y học hiện đại trọng khám và chữa bệnh nhằm phát huy tối đa hiệu quả, nâng cao vị thế của y học cổ truyền trong việc khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân.

        Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế  đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, năm 2019 đạt 10,8 bác sĩ/01 vạn dân; 77 bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên khoa cấp I, cấp II. Hệ thống tổ chức và cung cấp dịch vụ y tế được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sáp nhập 6 đơn vị dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, sáp nhập Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh vào Bệnh viện phục hồi chức năng... Công tác tài chính y tế có sự đổi mới, thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính tại các cơ sở y tế công lập; công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển hệ thống y tế được thực hiện thường xuyên đảm bảo cung cấp nguồn lực cho hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân.

        Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách thường xuyên; công tác kiểm tra đôn đốc phủ khắp các hoạt động trong lĩnh vực y tế trong đó chú trọng đến kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, vật tư y tế; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người bệnh, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới đầu năm 2020, vì vậy các đơn vị y tế đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch tại địa bàn quản lý

        Có thể khẳng định, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt. Trong năm 2019, ngành y tế Lạng Sơn đã hoàn thành 6/6 nhiệm vụ trọng tâm là: hoàn thành và đưa Bệnh viện Đa khoa 700 giường tại cơ sở mới vào hoạt động; 3 bệnh viện tuyến huyện đảm bảo 90% kinh phí chi hoạt động thường xuyên và 3 bệnh viện tuyến tỉnh đảm bảo 85% kinh phí chi hoạt động thường xuyên và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,9%. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm, chỉ đạo, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Các dự án, chương trình mục tiêu về y tế – dân số được thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, quản lý thuốc được thực hiện tốt, người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế từ cơ bản đến nâng cao góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

        Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” đã xác định: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Vì vậy, trong thời gian qua ngành Y tế Lạng Sơn đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, với quyết tâm của toàn ngành và định hướng phát triển toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, đổi mới nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, vận dụng thành tựu cuộc cách mạng 4.0 để tạo ra những bước phát triển mới bền vững, tiếp tục đóng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

                                                                                     ThS. Dương Thị Quý

                                                                            Giảng viên Phòng QLĐT&NCKH

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256