Chi bộ Nhà nước và Pháp luật một nhiệm kỳ nhìn lại

Thứ Tư, 01/04/2020 - 00:14

        Chi bộ Nhà nước và Pháp luật là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. Tổng số đảng viên 07 đồng chí; nữ 04 đồng chí, nam 03 đồng chí. Tuổi đảng cao nhất 30 năm, thấp nhất 09 năm, trung bình 16,5 năm. Trình độ chuyên môn, Thạc sỹ: 06 đồng chí; cử nhân: 01 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị có 04 đồng chí, Trung cấp lý luận chính trị: 03 đồng chí.

        Chi bộ lãnh đạo Khoa thực hiện chức năng, nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng ủy và nhà trường. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Đảm bảo 100% đảng viên được học tập Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XIII và các chính sách, pháp luật của nhà nước và các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy nhà trường, Nghị quyết của chi bộ.Đảng viên được nghe các buổi thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế do Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy nhà trường tổ chức. Hằng tháng trong sinh hoạt các đảng viên trong chi bộ đều được phổ biến quán triệt nội dung thông tin, thời sự trong bản tin thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Qua việc học tập, đảng viên có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để lãnh đạo có hiệu quả công tác chuyên môn giảng dạy, nghiên  cứu khoa học, sau Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong chi bộ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.  Duy trì và đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung sinh hoạt và tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ.

        Trong sinh hoạt chi bộ luôn nêu cao tinh thần trung thực, thẳng thắn, tập trung, dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết. Nhiệm kỳ 2017 - 2020: Chi bộ sinh hoạt định kỳ 27 kỳ; sinh hoạt chuyên đề 09 kỳ. Tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 95%. Chi bộ tập trung lãnh đạo công tác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ có 02 đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo cao học chính sách công; 02 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 05 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ đã xây dựng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 03 đảng viên được Đảng ủy trường biểu dương, khen thưởng tấm gương điển hình tiên tiến. Đồng thời Chi bộ luôn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát, do vậy 100% cán bộ, đảng viên chấp hành thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát. 100% đảng viên chi bộ xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém được chỉ ra hàng năm; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo quy định; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Chi bộ xây dựng nội dung đột phá gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vào thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, có 02 đảng viên đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hiệu Trưởng tặng giấy khen. 02 đảng viên tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” được Đảng ủy biểu dương.

        Trong công tác lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Chi bộ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là chất lượng giảng dạy. Hằng năm chi bộ đã lãnh đạo khoa xây dựng chương trình kế hoạch, phân công bài giảng cho giảng viên; phê duyệt giáo án, đảm bảo kiến thức trong giáo trình, gắn với liên hệ thực tế; bổ sung kịp thời các văn bản mới vào bài giảng; xây dựng, bổ sung đề thi, đáp án; vận dụng phương pháp giảng dạy - học tích cực cơ bản vào bài giảng, đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 chi bộ đã tham gia giảng dạy 167 lớp; trong đó 62 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung và hệ không tập trung; 105 lớp bồi dưỡng như Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dường cán bộ, công chức cấp xã, bồi dường cán bộ diện Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý, bồi dưỡng trưởng thôn và tổ trưởng dân phố. Tổng số giờ thực hiện 18.519 giờ, vượt so với chỉ tiêu giao thực hiện 11.382 giờ, hàng năm khoa thực hiện vượt giờ 169,5%.

        Nhiệm kỳ 2017 - 2020 khoa thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học: Năm 2017 thực hiện đề tài cấp Trường: “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”; năm 2018 thực hiện đề tài cấp khoa: “Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, thực trạng và giải pháp”. Năm 2019 thực hiện đề tài cấp trường: “Xây dựng văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng, thực trạng và giải pháp”. Các đề tài nghiệm thu đều đạt khá và có khả năng ứng dụng trong giảng dạy và học tập. Trong công tác biên soạn tài liệu giáo trình, toàn thể các đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia chỉnh sửa, bổ sung tài liệu giảng dạy chuyên viên, chuyên viên chính, cấp phòng và tương đương. Tham gia biên soạn tài liệu khung và chi tiết Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố với tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành tiến độ thời gian. Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác nghiên cứu thực tế: Chi bộ tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức đi nghiên cứu thực tế hàng năm ở cơ sở theo quy định, để nắm bắt tình hình thực tế phục vụ cho công tác giảng dạy. Nhiệm kỳ 2017 - 2020 giảng viên của khoa đi nghiên cứu thực tế 3 đợt, tới 6 xã, thị trấn tại các huyện với 18 lượt giảng viên đi nghiên cứu thực tế.

        Trong công tác hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên môn: 100% đảng viên tham gia viết bài hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường; viết tin, bài cho bản tin, báo, tạp chí Trung ương, địa phương và trang Wetbiste của nhà trường. Chỉ đạo khoa hội thảo chuyên môn theo kế hoạch gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

        Tổ chức, chỉ đạo công tác thao giảng theo kế hoạch của nhà trường. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành thao giảng cấp khoa và tham gia thao giảng cấp trường. Trong nhiệm kỳ có 25 lượt giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, 08 lượt giảng viên tham gia thao giảng cấp trường, có 06 giảng viên đạt giảng viên dạy giỏi cấp trường. Bên cạnh đó Chi bộ tập trung lãnh đạo xây dựng khoa và tổ công đoàn vững mạnh. Tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn giám sát các công việc của khoa trong việc thực hiện kế hoạch của nhà trường, thực hiện nội quy, quy chế, quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Động viên đoàn viên tham gia các hoạt động thi đua do nhà trường, công đoàn phát động, thăm hỏi, động viên đoàn viên. Tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, tổ công đoàn đạt vững mạnh xuất xắc.

        Có thể thấy trong nhiệm kỳ qua để đạt được những kết quả tích cực như vậy, Chi bộ Nhà nước và Pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đổi mới việc xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện. Đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nhằm thực hiện tốt các nội dung của Đảng ủy cấp trên giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Quan tâm, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đảng viên. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực đạt được đó còn có một số hạn chế sau:  Chi bộ chưa nghiên cứu nội dung và tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ đảm bảo tiến độ thời gian và số lượng tham gia sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo 4 kỳ/năm. Chưa chủ động, đôn đốc kịp thời về công tác chuyên môn nên thao giảng cấp trường chưa đạt yêu cầu chỉ tiêu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chưa đạt, chưa hoàn thành đào tạo Tiến sĩ.

        Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được đó, Chi bộ Nhà nước và Pháp luật đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đoàn kết; nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức lý luận  về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết của của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV; cập nhật những thông tin thực tiễn để vận dụng vào công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học có hiệu quả. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo khoa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên đảm bảo thực hiện đúng quy chế chuyên môn, phân bài soạn, giáo án lên lớp phải được lãnh đạo khoa lãnh đạo nhà trường phê duyệt. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, thăm lớp dự giờ, đánh giá chất lượng bài soạn, bài giảng của giảng viên. Đảm bảo theo Quyết định số 2252/QĐ-HVCTG, ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các quy chế về quản lý đào tạo của nhà trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa có tính ứng dụng trong thực tế. Nâng cao chất lượng các bài viết tham gia hội thảo các cấp, các bài viết cho bản tin nhà trường, báo, tạp chí trung ương và địa phương. Tạo điều kiện để giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở để bổ sung kiến thức thực tế vào bài giảng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong toàn đảng bộ nhà trường

                                    Đảng viên chi bộ Nhà nước và pháp luật (Ảnh: Hoà Thái)

                                                                                       ThS. Lăng Văn Thăng

                                                                                    Khoa Nhà nước và Pháp luật

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256