Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Ba, 31/03/2020 - 23:59

        Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”. Đây là nhân tố bảo đảm cho sự thống nhất của Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo điều kiện để biến sức mạnh chính trị, tư tưởng và tổ chức thành sức mạnh vật chất của Đảng.

        Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát. Yếu tố quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát là góp phần ngăn ngừa sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ cán bộ đảng viên của Đảng.Thực tiễn qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã khẳng định vai trò to lớn của công tác kiểm tra, giám sát theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đánh giá khách quan và toàn diện những thành tựu cũng như những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ta khẳng định: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình sẽ góp phần thiết thực cho cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các nghị quyết được tổ chức thực hiện tốt, qua đó khắc phục được tình trạng mất đoàn kết, tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều tổ chức đảng, góp phần giáo dục, bảo vệ đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

        Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ trường kịp thời xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đúng quy định của Điều lệ Đảng và tổ chức thực hiện tốt những quy định đã đề ra trong quy chế để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

        Trên cơ sở chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy trường Chính trị Hoàng Văn Thụ lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

        Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, Ban Chấp hành Đảng bộ có 09 đồng chí, Ban Thường vụ có 03 đồng chí. Đầu nhiệm kỳ, có 07 chi bộ trực thuộc, từ tháng 02.2019, giải thể 02 chi bộ (chi bộ Dân vận và chi bộ Nghiên cứu khoa học) (do thực hiện phương án sắp xếp bộ máy tổ chức theo Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27/12/2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn), hiện nay đảng bộ có 05 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên (trong đó, 45/45 đảng viên chính thức; Nam: 18/45 đồng chí, chiếm 40%; Nữ 27/45 đồng chí, chiếm 60%).

        Thực hiện Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ; Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy trường đã thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 03 chi bộ và 01 đảng ủy viên; kiểm tra đối với 02 chi bộ và 01 đảng ủy viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề 05 chi bộ và 02  đảng ủy viên; kiểm tra 06 chi bộ; các chi bộ thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát.

        Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Nghị quyết số 107-NQ/ĐU, ngày 30/9/2016 của BCH Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 - 2020; việc thực hiện Quyết định số 158-QĐ/ĐU, ngày 15/3/2017 của Đảng ủy Trường Ban hành Quy định tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên, viên chức Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; việc thực hiện Quyết định số 412/QĐ-TCT, ngày 31/10/2017 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

        Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: việc phổ biến, quán triệt; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tới đảng viên thông qua các Hội nghị toàn đảng bộ, sinh hoạt đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, lồng ghép trong “ngày pháp luật” hằng tháng của nhà trường, đảm bảo 100% đảng viên tham gia học tập. Đồng thời, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ; công tác kiểm tra, giám sát được đề cập, thực hiện cơ bản theo quy chế làm việc đã đề ra.

        Việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt với 100% đảng viên, quần chúng ưu tú tham dự, viết bài thu hoạch đạt yêu cầu; tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định. Thông qua học tập Nghị quyết, nhận thức của cấp ủy, đảng viên và quần chúng tiếp tục được nâng lên.

        Ban Thường vụ Đảng ủy đã có sự phân công các đồng chí trong Ban thường vụ dự và trực tiếp chỉ đạo các buổi sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc.

        100% tổ chức đảng đều chấp hành tốt cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các chi bộ đều thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng cao; có sự đoàn kết nội bộ; công tác quản lý đảng viên thực hiện nghiêm túc; không có đảng viên vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Về cơ bản cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tư tưởng, lập trường cán bộ, đảng viên và quần chúng ổn định, tích cực công tác và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của Đảng ủy, của nhà trường và Chi bộ; những quy định của địa phương nơi cư trú. Nội bộ Chi bộ đoàn kết, cùng nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Năm 2017, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Trường, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra và đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Kết quả, Đảng ủy và  02 đồng chí được giám sát đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng.

        Năm 2018, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tập thể Đảng ủy Trường và 03 đồng chí Đảng ủy viên. Đảng ủy chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra; tập thể Đảng ủy và 03 cá nhân được kiểm tra đã kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế theo thông báo kết luận của đoàn kiểm tra.

        Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì, thực hiện theo đúng quy định, các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Định kỳ, Đảng ủy nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

        Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, về các danh hiệu thi đua: hằng năm, trên 80% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 04 lượt khoa phòng được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 06 lượt tập thể và 24 lượt cá nhân được Đảng bộ Trường và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khen thưởng có thành tích trong thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

        Các chi bộ trực thuộc đều quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Quy trình kiểm tra, giám sát; lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nền nếp theo đúng hướng dẫn của cấp trên; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; việc giám sát luôn đảm bảo thực hiện theo Quy chế giám sát trong Đảng.

         Các đồng chí Bí thư các chi bộ được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

        Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ không có vi phạm về tài chính đảng, không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Không có thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

        Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, các các chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

        Để đạt được kết quả trên là do sự đoàn kết thống nhất của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhà trường đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm; tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tinh thần đoàn kết nội bộ; giữ vững kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

        Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đã giúp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ nhận rõ hơn tình hình thực tế tại Đảng bộ, chi bộ đề ra biện pháp để nâng cao tính hiệu quả trong quá trình lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

        Tuy nhiên, bên cạnh đó một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chưa đảm bảo về thời gian theo kế hoạch do nhu cầu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ, các lớp mở nhiều, giảng viên lên lớp cả thứ Bẩy và Chủ nhật;  

        Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Đảng ủy cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        1. Tăng cường công tác kiểm tra theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ đảng viên theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo.

        2. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Sau Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế. Đề cao việc tự kiểm tra, giám sát của các chi bộ và đảng viên

       3. Đảng uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của người đảng viên, để góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

        4. Tiếp tục phát huy nâng cao vai trò, chức năng và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, có kế hoạch chủ động kiểm tra, giám sát ngăn ngừa, kịp thời phát hiện các biểu hiện tiêu cực, vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm minh tổ chức và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát theo quy định.

         5. Tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ủy tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

          6. Tiếp tục kiểm tra, giám sát trách nhiệm đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025./.

                                                                                  GVC, ThS Dương Thị Hồng Vân

                                                                                Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256