Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

Thứ Ba, 31/03/2020 - 18:35

        Đảng bộ trường chính trị Hoàng Văn Thụ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn với 05 chi bộ trực thuộc và 45 đảng viên. Đảng bộ luôn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó một trong những nội dung được Đảng bộ hết sức quan tâm đó là việc thực hiện tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ Trường.

        Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

        Năm 2019, Đảng ủy đã tổ chức triển khai nhiều văn bản của các cấp đến từng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ như: triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”Đồng thời lồng ghép trong các hội nghị “Ngày Pháp luật” hằng tháng để quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

        Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung tuyên truyền, thông tin nội bộ trong các kỳ sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12-HD/TW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong các chi bộ trực thuộc, kịp thời đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có những uốn nắn kịp thời. Thông qua các hội nghị đảng bộ, đảng viên được nghe tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của Đảng. Đảng ủy kịp thời định hướng tư tưởng đến cán bộ, đảng viên trước những sự kiện, tình huống nảy sinh trong thực tiễn.

        Công tác giáo dục truyền thống luôn được Đảng ủy trường quan tâm, tổ chức nhân dịp chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02; ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 70 năm ngày truyền thống nhà trường, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11… Qua đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực thi đua lập thành tích trong các phong trào thi đua đặc biệt. Đồng thời giáo dục tình cảm cách mạng và ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, hình thành khả năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch.

        Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt”, tập th, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được Đảng ủy quan tâm, thực hiện. Đảng bộ Trường đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 359-KH/ĐU ngày 28/02/2019 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 năm 2019 đăng ký thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 360-HD/ĐU, ngày 28/02/ 2019, Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đăng ký thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tích cực tham gia, thực hiện chủ trương của Đảng ủy đề ra. Năm 2019, toàn Đảng bộ có 01 tập thể và 03 cá nhân được Đảng ủy biểu dương khen thưởng; tập thể Đảng bộ trường và 01 cá nhân được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh biểu dương, khen thưởng. Những kết quả đạt được đã không ngừng khích lệ, động viên các đảng viên trong đảng bộ và tạo được sự thống nhất trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và tạo ra bầu không khí tích cực để tập thể đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Đối với các đảng viên trong Đảng bộ việc học tập nâng cao trình độ là yêu cầu đặt ra phục vụ công tác giảng dạy. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường hằng năm, về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Thông qua các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, chương trình cao cấp lý luận chính trị, hoàn thiện chương trình cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng… đã thúc đẩy cho việc học các môn lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên ngành về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…qua đó trình độ của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, góp phần nắm chắc về lý luận và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên.

        Công tác tuyên truyền cổ động trong Đảng bộ được quan tâm, đặc biệt trong các dịp trọng đại của đất nước và của tỉnh. Các nội dung tuyên truyền được Đảng ủy lựa chọn thiết thực, phù hợp với đặc thù của đảng bộ, được tổ chức thực hiện chu đáo, nghiêm túc và có sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên tạo được hiệu ứng tích cực, khí thế như nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); tích cực công tác tuyên truyền hướng tới đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng…Các hình thức tuyên truyền được lựa chọn phong phú, đa dạng khơi dậy được tinh thần tích cực của đảng viên như: tọa đàm, hội thảo khoa học, các cuộc thi tìm hiểu …

        Công tác văn hóa, văn nghệ được Đảng ủy quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia. Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức như Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy tinh thần tích cực của các đoàn viên, tạo ra những sân chơi bổ ích, ý nghĩa. Từ đó khơi dậy tính tích cực, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tăng thêm tình đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp trong toàn Đảng bộ.

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác tư tưởng tại Đảng bộ trong thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế như: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đôi khi chưa phong phú, đa dạng; việc chỉ đạo vận dụng vào công tác giảng dạy chưa linh hoạt. Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thật sự được đổi mới, chất lượng chưa cao, sinh hoạt chuyên đề chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác văn hóa, văn nghệ phục vụ cho công tác tư tưởng của Đảng, nội dung còn mờ nhạt, chưa phong phú, đa dạng và chưa khơi dậy được tinh thần chủ động, tích cực trong cán bộ, đảng viên…

        Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ nhà trường cần tập trung vào một số giải pháp như sau:

        Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc về thực hiện công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ trong việc chú trọng đến công tác tư tưởng của Đảng. Thực hiện phương châm “toàn Đảng làm công tác tư tưởng” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong Đảng bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc, bám sát vào Hướng dẫn số 12-HD/TW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó thực hiện tốt công tác tư tưởng trong Đảng.

        Hai là, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở như chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên trong thực hiện công tác tư tưởng của đảng bộ. Từ đó, đa dạng hóa, làm phong phú các hình thức, phương pháp công tác tư tưởng. Mỗi tổ chức cần thể hiện được vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ, chung tay góp sức trong công tác xây dựng Đảng. Tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Ba là, mở rộng dân chủ, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tôn trọng lắng nghe các ý kiến đề xuất, tâm tư nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng. Phân tích, đánh giá khách quan để giải quyết đúng đắn, phù hợp. Động viên để đảng viên đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ, tham gia làm công tác tư tưởng. Đồng thời thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; kịp thời phát hiện và xử lý những biểu hiện tự do tùy tiện gây mất đoàn kết trong nội bộ.

        Bốn là, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn, tích cực tham gia làm tốt công tác tư tưởng cho gia đình mình và quần chúng.

        Phải nói và làm theo đúng nghị quyết của Đảng; nói đi đôi với làm, thực sự làm tấm gương tốt về mọi mặt cho quần chúng noi theo; đồng thời làm tốt việc giải quyết tư tưởng cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng ở cơ sở.

                 Đảng ủy nhà trường tặng giấy khen đạt thành tích tiêu biểu trong học tập

                               và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                                  giai đoạn 2016 – 2020 cho đảng viên (Ảnh: Tác giả)

                                                                                      ThS. Nguyễn Thị Hương

                                                                                                Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256