Chi bộ Đào tạo lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ Tư, 25/03/2020 - 00:25

        Chi bộ đào tạo là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Chi bộ lãnh đạo phòng Đào tạo trước đây và phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện nay thực hiện tham mưu lãnh đạo trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Tính đến tháng 3/2020, tổng số đảng viên chi bộ có 11 đồng chí (100% là đảng viên chính thức; 01 đồng chí lãnh đạo trường trực tiếp phụ trách và tham gia sinh hoạt tại chi bộ). Trong đó, về giới tính: Nữ 08 đồng chí, nam 03 đồng chí; Về trình độ chuyên môn: 08 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 03 đồng chí có trình độ đại học; Về trình độ lý luận chính trị: 01 đồng chí có trình độ cử nhân chính trị, 05 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 05 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Về kiến thức QLNN: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 01 đồng chí, ngạch chuyên viên chính 05 đồng chí, ngạch chuyên viên và tương đương 05 đồng chí; Về ngạch viên chức: 09 giảng viên (03 giảng viên chính, 06 giảng viên) 02 chuyên viên. Tổ công đoàn: 11 đoàn viên.

        Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo trường trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng viên chi bộ đa số được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và nhiệt tình trong công việc; có phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc quy chế giảng viên, quy chế của Nhà trường và quy định làm việc của phòng, có ý thức trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, có năng lực, chủ động, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                 Đảng viên chi bộ  (Ảnh: Tác giả)

        Bên cạnh việc làm tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả như sau:

        Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng:

        Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo trường về xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ. Tham mưu cho lãnh đạo trường phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện uỷ, thành uỷ mở nhiều loại hình lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng chuyên môn.

        Thực hiện kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chi bộ đã tham mưu cho lãnh đạo trường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp uỷ cấp huyện mở lớp, quản lý, giảng dạy hoàn thành đạt 100% kế hoạch và hoàn thành vượt mức (đạt chỉ tiêu nghị quyết).

Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện 264 lớp, với 22.945 học viên. Trong đó: đào tạo 113 lớp với 7.608 học viên; bồi dưỡng: 151 lớp với 15.337 học viên.

        Trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế:

        Trong nhiệm kỳ, chi bộ lãnh đạo chỉ đạo phòng tham thực hiện 14 đề tài nghiên cứu khoa học (08 đề tài cấp trường, 06 đề tài cấp khoa) nghiệm thu đạt kết quả (02 đề tài xếp loại giỏi, 12 đề tài xếp loại khá). Tổ chức 05 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường với 127 bài viết đăng kỷ yếu, 40 bài tham luận tại Hội thảo; các khoa, phòng và các tổ chức đoàn thể nhà trường tổ chức gần 20 cuộc Hội thảo, tọa đàm khoa học… Chủ đề các cuộc hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa tập trung nghiên cứu về một số nội dung trong hệ thống các quan điểm của Mác Ăng ghen; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bàn về việc triển khai và thực hiện một số các Nghị quyết của Đảng vào thực tế của nhà trường; các khoa tổ chức hội thảo gắn với nội dung chuyên môn các khoa. Chỉ đạo đảng viên tham mưu lãnh đạo trường phối hợp với Viện Triết học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức 02 cuộc hội thảo thực hiện đề tài cấp Bộ; tham mưu cho tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ; Tham dự Hội thảo cấp Quốc gia do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa (Có 01 bài đăng kỷ yếu hội thảo). Phối hợp với Ban Dân vận tỉnh tổ chức điểm cầu Hội thảo trực tuyến Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân vận Trung ương thực hiện. Tham gia 02 cuộc hội thảo do Cụm thi đua số 02 - Các Trường Chính trị biên giới miền núi phí Bắc tổ chức.

        Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên và phòng tham mưu lãnh đạo trường tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường và Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường Chính trị tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành. Kết quả 83 lượt giảng viên dạy giỏi cấp khoa, 35 lượt giảng viên được công nhận danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường, 02 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường Chính trị tỉnh (trong đó 01 giảng viên đạt xuất sắc).

        Chỉ đạo phòng tham mưu mỗi năm thành lập ít nhất từ 03 đoàn đi nghiên cứu thực tế của các khoa, phòng với tổng số 90 lượt giảng viên tham gia và 56 đoàn nghiên cứu thực tế của các lớp đào tạo, bồi dưỡng với 69 lượt giảng viên tham gia.

        Đối với công tác biên soạn giáo trình, tài liệu chi bộ chỉ đạo tham mưu tổ chức biên soạn 02 loại giáo trình, tài liệu (Tập Bài giảng tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Lạng Sơn, tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, bản, Tổ Trưởng tổ dân phố). Tham mưu tổ chức Biên soạn cuốn “Lịch sử trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn 1949 - 2019).

        Xuất bản 04 Bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" với số lượng 1.200 cuốn. Duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử trường, thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo của Nhà trường trên Trang Thông tin điện tử.

        Bên cạnh công tác lãnh đạo phòng thực hiện công tác tham mưu, chi bộ cũng thường xuyên lãnh đạo đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Hàng năm, 100% đảng viên là giảng viên của chi bộ đều thực hiện hoàn thành và vượt định mức giờ giảng dạy theo quy định. Tổng số giờ giảng của đảng viên chi bộ từ năm 2017 đến hết năm 2019 đạt  giờ 11.634,77 giờ, vượt 9.299,78 giờ theo định mức giao.

        Song song với việc thực hiện công tác giảng dạy, đảng viên chi bộ cũng tích cực tham thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Trong nhiệm kỳ, 04 đảng viên tham gia chỉnh sửa biên soạn tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên, Tập Bài giảng tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Lạng Sơn, tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, bản, Tổ Trưởng tổ dân phố; 02 đảng viên tham gia thư ký, thành viên đề tài khoa học cấp trường; 19 lượt đảng viên tham gia thao giảng cấp khoa; 07 lượt đảng viên tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường, được công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi; có 10 bài viết được đăng Bản tin Thông tin lý luận của trường; trên 80% đảng viên có bài viết tham gia hội thảo khoa học cấp trường. Đảng viên chi bộ tích cực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thực tế thông qua việc đi nghiên cứu thực tế theo quy định và hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trong nhiệm kỳ, tổng số có trên 30 lượt với tổng số trê 60 ngày đảng viên chi bộ đi nghiên cứu thực tế và hướng dẫn học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế…

        Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, thời gian tới chi bộ tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

        Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chính trị tư tưởng, làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao các hoạt động kiểm tra, giám sát.   

        Thứ hai, chi bộ lãnh đạo đảng viên chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo trường phối hợp với các sở ban ngành, huyện và thành phố đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện đa dạng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

        Thứ ba, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý, năm; xây dựng lịch giảng dạy và học tập tuần, tháng thực sự khoa học. Phối hợp với các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường được Tỉnh giao hằng năm.

        Thứ tư, chủ động tham mưu lãnh đạo trường các hình thức và phương pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt các nội dung quản lý đào tạo đảm bảo theo đúng quy chế, quy định. Đẩy mạnh tham mưu tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.

        Thứ năm, chi bộ lãnh đạo đảng viên chủ động tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Hằng năm chủ động đăng ký việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, viết tin bài cho các cuộc Hội thảo, bản tin nội bộ của nhà trường; các báo, tạp chí của trung ương và địa phương. Thực hiện đi nghiên cứu thực tế theo quy định.

        Từ những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn của nhiệm kỳ 2017 – 2020, tin tưởng rằng với những giải pháp đề ra, chi bộ Đào tạo sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra./.

                                                                                       ThS. Nguyễn Trung Thành

                                                                              Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và NCKH

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256