Lạng Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 25/03/2020 - 00:01

        Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; các cơ quan chức năng tập trung phát hiện, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

        Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; ban hành 03 Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các huyện ủy, thành ủy trong các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN; chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và được dư luận đồng tình ủng hộ.

        Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong kỳ, đã tham mưu đưa 03 vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; đưa 06 vụ án, 01 vụ việc vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; đã đôn đốc, xét xử xong 04 vụ án, 01 vụ việc (trong đó có 01 vụ án thuộc diện Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo), qua đó thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 1 tỷ đồng và đã đưa ra khỏi diện theo dõi; phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn”, kết quả đã phát hiện 02 vụ án tham nhũng và 02 hành vi “tham nhũng vặt”; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội đàm với Thành ủy thành phố Sùng Tả, Ủy ban Chính pháp thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc về kinh nghiệm trong công tác đấu tranh PCTNvà sơ kết 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ về “Phối hợp triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình yên” được ký kết giữa Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Nghiên cứu, xử lý 307/327 đơn, thư từ Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến đạt tỉ lệ 93,9%. Tiếp nhận 46 đơn, thư; đã xử lý 44/46 đơn, thư đạt tỉ lệ 95,7%. Quá trình xử lý đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, làm rõ thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; thành lập Tổ công tác nắm tình hình triển khai thực hiện công tác PCTNtại một số đơn vị. Kết quả, đã giúp khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa tham nhũng một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

        Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành 01 cuộc giám sát việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với 02 tổ chức Đảng; hoàn thành việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 đơn vị; tiến hành 02 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 Ban Thường vụ Huyện ủy; đã hoàn thành xong 01/02 cuộc.

        Ngành thanh tra đã tổ chức triển khai, kết thúc 278/334 cuộc, qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền trên 17,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 14 tỷ đồng, đã thu hồi gần 10 tỷ đồng; chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra tỉnh thực hiện 15 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, đã kết thúc 12/15 cuộc. Kết quả thanh tra kiến nghị thu hồi trên 6 tỷ đồng và đã thu hồi được trên 2,5 tỷ đồng. 

        Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức được 14 Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng cho 5.560 đại biểu, cấp phát trên 3.200 cuốn tài liệu. Các cơ quan thông tin truyền thông duy trì chuyên mục “Thông tin pháp luật” trên báo in, tuyên truyền pháp luật về PCTN.

        Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định; các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 3.254 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó có 364 đơn khiếu nại, tố cáo. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp là 144 đơn; đã giải quyết được 134/144 đơn, đạt tỷ lệ 93,1% (tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2018).

        Như vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng và đạt được nhiều kết quả tích cực; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực theo quy định của Luật PCTN và các quy định pháp luật khác có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo bước đột phá, giúp ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

        Hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực và đạt được những kết quả nhất định. Cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nghiêm túc thực hiện đúng quy trình thủ tục hành chính, niêm yết công khai đầy đủ quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thẩm định hồ sơ dự toán, hồ sơ thiết kế công trình, việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công.

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, chưa tiến hành sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Ý thức tham gia tố giác các hành vi liên quan đến tham nhũng của nhân dân còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về PCTN ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả...

        Để tiếp tục thực hiện tốt công tác PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCTN đến cán bộ, đảng viên. Phát huy đầy đủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương;tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực, trách nhiệm hiệu quả hạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN…/.

                                                                                       Nguyễn Văn Hiệp

                                                                                  Giảng viên  Khoa Xây dựng Đảng

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256