Một số kết quả đạt được sau 01 năm hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 24/03/2020 - 22:28

        Thực hiện Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 17/01/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chính thức đi vào hoạt động. Để bảo đảm hoạt động của Trung tâm, ngày 27/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành bố trí công chức, viên chức đến thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp, giám sát, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn có 1 giám đốc và 2 Phó giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ Kiểm tra, Giám sát)

        Triển khai thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn (gồm 08 sở, ngành với 266 TTHC); tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND; Trong năm 2019, trung tâm cũng tham mưu Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho phép tạm thời rút viên chức của Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn từ Bộ phận Một cửa tại Trung tâm… Phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn chuẩn các điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã).

        Với mục tiêu thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ ... trong năm 2019, Trung tâm cũng đã ban hành các văn bản như: Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch tổ chức học tập kinh nghiệm về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2019; ban hành Quyết định thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Quy chế hoạt động Trang TTĐT Trung tâm… Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thống nhất về cách thức, biện pháp xử lý khi có tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, đồng thời bố trí cán bộ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ đối với các TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Trung tâm.

        Có thể thấy rằng, sau 01 năm hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã bước đầu thể hiện được vai trò là đầu mối tập trung trong tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch; trong quá trình giải quyết TTHC, đã xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tham gia; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đề cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm luôn phải chú trọng thực hiện, nên kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đã đáp ứng yêu cầu theo quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao…

        Theo các quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2019  có trên 1.200 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở, ban, ngành được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm và 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Lạng Sơn.

        Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm (tính đến ngày 31/12/2019) là 17.958 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp là 12.988 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến là 4,428 hồ sơ. Trả kết quả 17.528 hồ sơ (đạt 97,6%), trong đó  trả trước hạn 7.758 hồ sơ (đạt 44,26%); Giải quyết đúng hạn 9.598 hồ sơ (đạt 54,76%); Trả trễ hẹn 172 hồ sơ  (chiếm 0,98%); Hồ sơ đang giải quyết 430 hồ sơ (chiếm 2,4%) ... Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số Sở như: Giao thông vận tải 5.946 hồ sơ, Kế hoạch và đầu tư 3.000 hồ sơ, Tư pháp 2.210 hồ sơ. Một số Sở có số lượng hồ sơ phát sinh ít như: Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng 28 hồ sơ; Sở Tài chính 46 hồ sơ; Sở Lao động, Thương binh và xã hội 76 hồ sơ. Theo số liệu thống kê năm 2019: có 10/17 đơn vị thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC đúng và trước hạn đạt 100%; có 7/17 đơn vị thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC chậm và quá hạn như: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

        Đối với nội dung tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; thu phí, lệ phí giải quyết TTHC. Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện việc vận chuyển hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo hợp đồng đã ký kết, Bưu điện tỉnh thực hiện việc chuyển hồ sơ TTHC từ Trung tâm đến các sở, ngành và kết quả giải quyết TTHC từ sở, ngành tới Trung tâm 02 lần/ngày (10h30 sáng và 16h00 chiều). Tổng số đã chuyển 11.843 hồ sơ từ Trung tâm tới các sở ngành và chuyển trả 12.381 hồ sơ từ các sở ngành tới Trung tâm.

        Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 783 /QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời, thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến rộng rãi để người dân, doanh nghiệp biết để liên hệ thực hiện, kết quả (từ 11/01/2019 đến 31/12/2019) Trung tâm đã tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 542 hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.819 hồ sơ.

        Về thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC, năm 2019 Trung tâm đã phối hợp với VietinBank Lạng Sơn thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC, bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 17/01/2019. Kết quả, thu phí, lệ phí năm 2019: 3.233.081.572 đồng. Trung tâm  phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Lạng Sơn và ngân hàng VietinBank Lạng Sơn thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Dịch vụ thanh toán trực tuyến của VietinBank Lạng Sơn để triển khai hình thức thu phí, lệ phí trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm và tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

        Đối với nội dung tổ chức thực hiện “4 tại chỗ”, Ngày 15/10/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, của 06 Sở với 129 TTHC thực hiện “4 tại chỗ”. Riêng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện giải quyết TTHC theo hình thức “4 tại chỗ” với 60 TTHC từ khi Trung tâm đi vào hoạt động. Việc thực hiện “4 tại chỗ” (toàn bộ quy trình giải quyết TTHC) sẽ góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu.

        Là cơ quan đặc thù, chuyên nghiệp trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm mang tính chuyên nghiệp cao, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ. Trung tâm đã bố trí 01 quầy Hướng dẫn tại sảnh ra vào liền kề khu vực máy lấy số tự động, cử cán bộ thường xuyên thực hiện giám sát tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả vừa hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC vừa đôn đốc, hỗ trợ cán bộ các sở, ngành trong việc vận hành trang thiết bị, phần mềm giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu. Qua quá trình giám sát, bộ phận giám sát phối hợp với Lãnh đạo Trung tâm đã kịp thời nhắc nhở công chức, viên chức chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm, có thái độ giao tiếp lịch sự, niềm nở, ân cần, hướng dẫn tận tình, làm việc có trách nhiệm; giám sát kiểm soát hồ sơ TTHC theo quy trình, đôn đốc các sở ngành giải quyết hồ sơ đúng hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; tiếp nhận và hướng dẫn các phản ánh kiến nghị, giải thích cho người dân và doanh nghiệp khi liên hệ công tác. Trung tâm công bố đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử và ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tỉnh Lạng Sơn... Nhìn chung, qua công tác giám sát giúp Trung tâm không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc có hành vi vi phạm khác; đảm bảo việc tiếp nhận và kết quả giải giải quyết TTHC đúng quy định, khách hành đến liên hệ thực hiện TTHC lịch sự, trật tự.

        Sau 01 năm triển khai và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, các cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC đều hài lòng và đánh giá cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. Kết quả năm 20196.834 lượt đánh giá cán bộ tại Trung tâm, trong đó: đánh giá rất hài lòng là 6.461 lượt, chiếm 94,54%; 373 lượt đánh giá hài lòng, chiếm 5,46%. Trung tâm đã nhận 841 phiếu đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tổ chức và cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, trong đó có 566 phiếu 8/8 điểm, 212 phiếu 7/8 điểm, 48 phiếu 6/8 điểm, 08 phiếu 5/8 điểm, 07 phiếu 4/8 điểm.

        Với các kết quả hoạt động sau 01 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã bước đầu thể hiện được vai trò là đầu mối tập trung trong tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch; trong quá trình giải quyết TTHC, đã xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tham gia; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đề cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm luôn phải chú trọng thực hiện, nên kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đã đáp ứng yêu cầu theo quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao. Qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC, góp phần thực hiện tốt công tác cải hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

                                                                              Th.S Lô Thị Thu Hường

                                                               Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo và NCKH

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256