Đình lập với công tác xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân năm 2019

Thứ Năm, 20/02/2020 - 18:11

        Năm 2019, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Đình Lập khá nặng đó là củng cố và nâng cao chất lượng đối với 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện. Phấn đấu xã Bắc Lãng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và xã Kiên Mộc đạt 15 tiêu chí trở lên. Để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngay từ đầu năm, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng từ huyện xuống đến các thôn, bản.  Ngày 18/01/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập năm 2019 (Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2019), Kế hoạch số 33a/KH-UBND ngày 01/3/2019 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Sau một năm thực hiện kế hoạch đến ngày 30/11/2019 đạt được kết quả như sau:

        Công tác tập huấn cán bộ thực hiện Chương trình:  Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức được 03 lớp tập huấn về công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Lãng với tổng số lượng học viên tham gia là 202 lượt người. Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức được 01 lớp tập huấn về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, với 120 người tham gia. Đối tượng tham gia là thành viên Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Ban phát triển thôn, Bí thư chi bộ các xã, trưởng các thôn bản, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại và một số hộ dân tiêu biểu trên địa bàn Bắc Lãng. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, tham quan học tập về nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.  Tổ chức tập huấn  được 85 cuộc cho 3.553 lượt người tham dự và cấp phát 820 bộ tài liệu khoa học kỹ thuật, đối tượng tham gia là các hộ gia đình.

        Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 được phân bổ 2.826 triệu đồng. Đến ngày 30/11/2019, 10/10 xã đã có quyết định phê duyệt dự án, Số người được thụ hưởng: 655 hộ, trong đó 298 hộ nghèo, 333 hộ cận nghèo, 24 hộ mới thoát nghèo. Số kinh phí thực hiện hỗ trợ: 2.406 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ 5.600 cây chè hoa vàng, 11.945 con gà, 3.796 con vịt, 57.882 kg thức ăn chăn nuôi, 18.60 cây sa nhân, 12.400 cây ba kích, 39 cái máy móc nông cụ, 42.573 kg phân bón, 05/10 xã thực hiện hỗ trợ xong cho đối tượng và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc, 05 xã (Đồng Thắng, Bính Xá, Kiên Mộc, xã Lâm Ca, Châu Sơn) bàn giao xong cây, con giống cho các hộ dân và tiếp tục hoàn tất thủ tục thanh quyết toán. Kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo 420 triệu đồng phân bổ cho xã Lâm Ca để thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò cho 29 hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo thôn Khe Dăm, xã Lâm Ca. Đã trình phê duyệt dự án trong tháng 8, xã tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để cung cấp bò giống cho các đối tượng và thực hiện thanh quyết toán với Kho bạc nhà nước huyện.

        Công tác  hỗ trợ vốn phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a  Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt xong các mô hình, dự án (17 mô hình) thuộc 12/12 xã thị trấn, với tổng số tiền là 6.342.791.000 đồng (Vốn từ ngân sách nhà nước là 74.504.000.000 đồng, nhân dân đối ứng là 1.838.791.000 đồng). Trong đó, các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ 31 máy hái chè (thị trấn Nông Trường Thái Bình); 59.459 cây sa nhân cho 144 hộ thuộc 02 xã (Xã Châu Sơn và xã Bính Xá); hỗ trợ 81.379 cây Ba Kích cho 184 hộ gia đình thuộc 03 xã (Xã Kiên Mộc, Cường Lợi, Bính Xá); hỗ trợ 33.280 cây Chè hoa vàng cho 250 hộ gia đình thuộc 02 xã (Xã Thái Bình, xã Đình Lập); hỗ trợ tổng số 65.380 kg phân bón các loại; hỗ trợ 19.536 con gà cho 196 hộ gia đình tại xã Đình Lập và thị trấn Đình Lập, xã Đồng Thắng; hỗ trợ 4.705 con vịt, ngan cho 70 hộ gia đình tại xã Bắc Lãng và xã Bắc Xa; Hỗ trợ 147 con dê (2.563kg) cho 40 hộ gia đình và 28.681kg thức ăn chăn nuôi các loại. Hiện đã có 07 xã thực hiện thanh quyết toán xong, 01 xã đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Hiện 12/12 xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ xong cho đối tượng và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán với Kho bạc. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác xây dựng nông thôn mới còn một số hạn chế sau:

        Công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện của Đoàn thể, Ban chỉ đạo, Ban quản lý các xã và ban phát triển thôn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, một số nơi còn mang tính phong trào. Do đó một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, nội dung, nguyên tắc, phương châm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên chưa chủ động tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Một số cấp ủy Đảng, UBND xã và một bộ phận nhân dân còn tư tưởng trông chờ vào nguốn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách tiêu chí và UBND các xã đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ; Một số thành viên ban chỉ Ban Chỉ đạo huyện hoạt động chưa tích cực, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tham mưu, đề xuất còn hạn chế.

        Để thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển dịch cơ cấu nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân huyện Đình Lập xác định trong năm 2020 cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

        Một là: Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, dân làm, dân thụ hưởng, người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, từ đó nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác thực hiện.

        Hai là: Cấp uỷ Đảng, chính quyền chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Các bước tiến hành được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó xác định nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát.

        Ba là: Thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tâm huyết với địa phương, khai thác các nguồn thu tại địa phương, lấy sức dân để lo cho dân, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước. Xây dựng Nông thôn mới trên cơ sở kế thừa, phát huy và phát triển bền vững những tiêu chí đã đạt, bổ sung, nâng cấp chỉnh trang để hoàn thiện những tiêu chí gần đạt và tập trung chỉ đạo quyết liệt những tiêu chí khó.

        Bốn là: Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó: Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối kết hợp Mặt trận tổ quốc với các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy tính chủ động và tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất đóng góp tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

                                                                                               Hoàng Xuân Yến

                                                                                   GV. Khoa Nhà nước & pháp luật

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256