Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt công tác lý luận chính trị năm 2019

Thứ Sáu, 13/12/2019 - 14:13

     Trong những năm qua, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ luôn quan tâm đến công tác lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác lý luận chính trị nhà trường được triển khai với nội dung, hình thức phong phú. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả theo từng đối tượng học viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên được chú trọng. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện giảng dạy được coi trọng, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng được củng cố và tăng cường, ngày càng chặt chẽ, nền nếp, hiệu quả.
     Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 92-KH/ĐUK, ngày 30/7/2018 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã có Kế hoạch số 319-KH/ĐU ngày 20/8/2018 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Cán bộ, giảng viên đã tập trung nghiên cứu, tuyên truyền và thông qua các nội dung bài giảng tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững với thực tiễn của Việt Nam; chỉ rõ vấn đề cần bổ sung, phát triển. Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh, nghiên cứu hệ thống quan điểm về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
     Tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”. Tiến hành sơ kết 5 năm, thực hiện những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo thực hiện, như: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030… Xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2019.
     Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên trẻ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.
     Tăng cường chỉ đạo cán bộ, giảng viên có các đề tài nghiên cứu khoa học, các bài viết tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đăng trên Trang thông tin điện tử, Bản tin “Thông tin Lý luận - Thực tiễn” của Nhà trường. Tổ chức các Hội nghị quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
     Lồng ghép trong các hội nghị “Ngày Pháp luật” hằng tháng để quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tỷ lệ đảng viên, quần chúng tham dự các Hội nghị triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đạt trên 90%. Trong các kỳ sinh hoạt hằng tháng của Chi bộ, các chi bộ đều thông báo, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể đảng viên của chi bộ.
     Do thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra, 100% cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong năm 2019, Trường đã mở được 84 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 5.483 học viên; nhiều loại hình đào tạo như Cao cấp lý luận, Trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, Thành ủy quản lý;... Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị của học viên; cán bộ, đảng viên nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành trong tỉnh đã được nâng lên về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị các địa phương, đơn vị.
     Giảng viên luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế, của nhà trường. Tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện các lớp đảm bảo theo kế hoạch. Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng, khoa.
     Lãnh đạo Trường quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt; nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
     Được sự quan tâm sát sao của Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; chỉ tiêu lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tăng hơn so với các năm. Việc thực hiện đảm bảo nội dung chương trình theo quy định. Quản lý phôi bằng chặt chẽ. Chất lượng giảng viên ngày được nâng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sở, ngành, huyện, cơ sở đủ chuẩn, sớm hoàn thành chỉ tiêu về đào tạo lý luận chính trị theo kế hoạch đề ra.
     Công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường có sự đổi mới cơ bản như: Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tiễn và đối tượng học viên. Nội dung chương trình đào tạo được cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, sắp xếp các môn học, phần học đảm bảo hệ thống, khoa học, đan xen học lý thuyết với thảo luận, báo cáo chuyên đề thực tế. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, chú trọng hướng dẫn học viên giải quyết các bài tập tình huống, gợi mở trao đổi thảo luận…
     Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên từng bước được đổi mới, tập trung rèn luyện kỷ cương, nền nếp đi đôi với đánh giá quá trình, phương pháp và thái độ học tập, học viên viết khóa luận tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; tiểu luận tình huống chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên gắn với chức danh, vị trí việc làm.
     Tham mưu công tác quản lý dạy và học đã thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, đảm bảo ổn định, nề nếp. Thực hiện tốt công quản lý, theo dõi việc thực hiện chương trình tại các lớp. Kịp thời tham mưu xây dựng các quy định, quy chế sửa đổi bổ sung nhằm quản lý có hiệu quả chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lý luận chính trị nhà trường vẫn còn một số hạn chế: Kết quả nghiên cứu lý luận chưa sâu, chưa toàn diện. Chưa có nhiều nghiên cứu về hình hình thế giới, khu vực và vấn đề thời đại. Kết quả nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới chỉ dừng lại chủ yếu ở việc tuyên truyền, phân tích làm rõ, việc gắn kết chặt chẽ với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra chưa rõ nét. Chưa có nhiều sáng kiến mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác lý luận. Năng lực, khả năng nghiên cứu, tổng hợp phân tích tình hình, nhất là khả năng dự báo, định hướng công tác nghiên cứu, vận dụng, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, giảng viên chưa thường xuyên, có phần còn hạn chế. Việc tổ chức hội nghị triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện một số nghị quyết còn chậm chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian. Việc xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết có lúc còn chậm. Số lượng đảng viên tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo về chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng còn ít. Báo cáo viên tuyên truyền có lúc, có chỗ còn nặng về nội dung theo đề cương của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; việc liên hệ thực tế địa phương, đơn vị còn hạn chế.
     Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt công tác lý luận chính trị, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đề xuất:
     Một là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.
     Hai là, cấp ủy đảng các cấp cần coi trọng chỉ đạo, kiểm tra xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện về thời gian để học viên tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
     Ba là, cần coi trọng từ khâu tuyển chọn đến việc cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ. Mỗi cán bộ, giảng viên phải có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đặc biệt là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.
     Bốn là, tiếp tục quan tâm tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa để bảo đảm ngày càng tốt hơn các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.
     Phương hướng tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020 là: Tiếp tục triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kịp thời đưa vào giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
Tiếp tục xây dựng kế hoạch giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020 dự kiến: Đào tạo 38 lớp/2.728 học viên; Bồi dưỡng 40 lớp/3.221 học viên.
     Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo và các hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.
     Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, hình thức thi; khắc phục kịp thời một số khâu trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng hiện nay như tự học, tự nghiên cứu./.
                                                                                           GVC, ThS. Hà Minh Thảo
                                                                                 Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256