Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 09/12/2019 - 16:33

     Năm 2019 đánh dấu một mốc son quan trọng, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đã trải qua 70 năm xây dựng và phát triển. So với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc thì 70 năm chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi, nhưng so với lịch sử của nhà trường thì thực sự là một chặng đường dài đủ tạo nên bề dày, dáng vóc lịch sử đáng trân trọng và tự hào.
     70 năm qua kể từ khi được thành lập (20/11/1949 – 20/11/2019), Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đã trải qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, thay đổi tổ chức bộ máy; nhưng bằng những cố gắng bền bỉ, đi lên từ trong khó khăn gian khổ Trường đã phấn đấu xây dựng và phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo cán bộ theo chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách của Nhà nước. Đó là một quá trình lịch sử thấm đẫm công sức, trí tuệ, là niềm tự hào lớn lao của các thế hệ cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường.
     Trong quá trình hình thành và phát triển, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã không ngừng đổi mới, thường xuyên củng cố tổ chức bộ máy để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao qua các thời kỳ. Giai đoạn 2015 – 2019, Trường duy trì và thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy gồm: Lãnh đạo nhà trường và 04 khoa (Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Dân vận; Khoa Nhà nước và pháp luật), 03 phòng (Phòng Đào tạo; Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu; Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị) theo Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2019, thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường và lãnh đạo các phòng, khoa đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 09-Qđi/TW đến toàn thể cán bộ, giảng viên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quy định số 09-QĐ/TU ngày 27/12/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn phù hợp với thực tiễn; là một trong những Trường Chính trị đi đầu trong cả nước triển khai phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các khoa, phòng đảm bảo tinh gọn, đúng chức năng, nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả (hoàn thành tháng 02/2019). Theo đó, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác nhau; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Có 09 nhiệm vụ: (1) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác; (2) đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; (3) bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương;(4) bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân nhân cấp xã, cấp huyện; (5) bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao; (6) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; (7) tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập; (8) phối hợp, liên kết với các sở, ban, ngành tỉnh và các Học viện, Trường Đại học để chủ động tham mưu, đề xuất mở thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh; (9) đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Về tổ chức bộ máy, biên chế: Lãnh đạo nhà trường (01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng); Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học (01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 07 cán bộ, giảng viên); Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu (01 Trưởng phòng, 02 phó Trưởng phòng, 01 chuyên viên, 01 kế toán, 01 Văn thư, 02 lái xe, 01 nhân viên điện nước, 04 hợp đồng lao động có thời hạn); Khoa Lý luận cơ sở (01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 07 giảng viên); Khoa Xây dựng Đảng (01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 07 giảng viên); Khoa Nhà nước & pháp luật (01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, 07 giảng viên).
     Trong quá trình triển khai sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các khoa, phòng, Đảng ủy, Lãnh đạo trường đã quán triệt đầy đủ nội dung Quy định 09 của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, giảng viên; làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, thăm dò ý kiến rộng rãi trong cán bộ, giảng viên, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo khoa, phòng để cơ cấu lại bộ máy một cách khoa học, phù hợp, phát huy được sở trường, khắc phục hạn chế của mỗi cán bộ, giảng viên, đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định hiện hành; do vậy mặc dù trong quá trình sắp xếp bộ máy, có đồng chí cấp trưởng khoa, phòng xuống làm cấp phó, có đồng chí cấp phó khoa, phòng thôi giữ chức vụ, nhưng đến nay chưa có hiện tượng khiếu nại, tố cáo xung quanh việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của trường; các khoa, phòng đã được sắp xếp đảm bảo đúng tên gọi, số lượng tinh gọn, đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 09 của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đồng thời, cùng với việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các khoa, phòng, Đảng ủy, Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã tiến hành họp thống nhất triển khai thực hiện kiện toàn lại các Chi bộ đảng, tổ công đoàn theo cơ cấu tổ chức của các khoa, phòng đảm bảo là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ tạo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong toàn trường.
     Trong những năm qua, cùng với việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh đảm bảo chất lượng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trường đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn sâu, phương pháp làm việc và giảng dạy khoa học; chú trọng việc nâng cao trình độ cho giảng viên, cập nhật kiến thức mới, nghiên cứu thực tế ở cơ sở để bổ sung kiến thức thực tiễn; tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn ở cơ sở, hướng mọi hoạt động khoa học của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác cải cách hành chính của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo trường chỉ đạo các phòng tham mưu từng bước cải cách, xóa bỏ các thủ tục rườm rà trong công tác tuyển sinh, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên,... ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực công tác: Triển khai sử dụng hệ thống phần mềm Eoffice trong quản lý hành chính nội bộ, giảng viên sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn ISO; phần mềm trong quản lý thư viện,...
     Giai đoạn 2015 - 2019, Trường cử tham gia đào tạo chương trình cao học (09 đồng chí); Đại học văn bằng 2 (01 đồng chí); hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị (10 đồng chí); Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (08 đồng chí); bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung Quốc, Nhật Bản (06 đồng chí); bồi dưỡng, tập huấn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương, tỉnh tổ chức (192 lượt cán bộ, viên chức và lao động). Triển khai thực hiện 24 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường; tổ chức thành công 8 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường với gần 250 bài viết đăng kỷ yếu, 64 bài tham luận tại Hội thảo; các khoa, phòng tổ chức trên 20 cuộc Hội thảo, tọa đàm. Bên cạnh việc tổ chức hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa theo quy định, Trường phối hợp với Viện Triết học (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức 02 cuộc hội thảo thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ; năm 2019 Trường phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, chủ đề “Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”. Công tác thao giảng được quan tâm thực hiện nghiêm túc, 05 năm qua đã có 120 lượt giảng viên dạy giỏi cấp khoa, 98 lượt giảng viên dạy giỏi cấp trường, 06 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi toàn quốc”, trong đó có 02 giảng viên dạy giỏi xuất sắc được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Hoạt động nghiên cứu thực tế được đẩy mạnh, thông qua nhiều hình thức đa dạng như cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định đối với giảng viên đi nghiên cứu thực tế hàng năm (15 ngày) và đi nghiên cứu thực tế dài hạn tại các các huyện trên địa bàn tỉnh (giảng viên có độ tuổi dưới 40); giai đoạn 2016 - 2020, cử 07 giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài ngày tại 5 huyện (Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Lãng, Hữu Lũng, Lộc Bình). Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng được duy trì và thực hiện thường xuyên, từ năm 2015 đến tháng 10/2019, Trường đã được tỉnh giao biên soạn các loại giáo trình, tài liệu: Bồi dưỡng ngạch Cán sự, Chuyên viên, Chuyên viên chính, Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, Bồi dưỡng Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố; Tập Bài giảng tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Lạng Sơn..., năm 2018 thực hiện Hợp đồng với Bộ Nội vụ biên soạn khung chương trình và tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, bản, Tổ Trưởng tổ dân phố, năm 2019, triển khai biên soạn cuốn “Lịch sử trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn (1949 - 2019). Xuất bản 05 Bản tin nội bộ "Thông tin lý luận và thực tiễn", tổng số 1.250 cuốn; duy trì hoạt động và thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo, các tin, bài viết của Trung ương, của tỉnh và Nhà trường trên trang Website của trường.
     Từ những hoạt động trên, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; giai đoạn 2015 – 2019, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao hàng năm, kết quả thực hiện được 253 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 22.036 học viên, trong đó: Hệ đào tạo 67 lớp, 4.483 học viên (Phối hợp mở hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị: 05 lớp, tổng số 448 học viên. Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 61 lớp, 3.992 học viên, trong đó: Hệ tập trung 10 lớp, tổng số 545 học viên; Hệ không tập trung 51 lớp, tổng số 3.447 học viên. Sơ cấp lý luận chính trị - hành chính 01 lớp, 43 học viên); Hệ bồi dưỡng 186 lớp, 17.553 học viên (Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 04 lớp, 279 học viên; Bồi dưỡng ngạch chuyên viên 26 lớp, 1.782 học viên; Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương 06 lớp, 332 học viên; Các lớp phối hợp 150 lớp, 15.160 học viên, thuộc các lớp bồi dưỡng chức danh đoàn thể đối với cán bộ công chức cấp xã, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý - đối tượng 4, bồi dưỡng Bí thư Chi bộ thôn, khối phố…).
     Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do trường tổ chức, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
     Những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường trong 05 năm qua đã khẳng định, việc thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cùng với các hoạt động chuyên môn đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Kết quả ấy là sự nỗ lực vượt bậc của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Trân trọng về truyền thống và thành tích đã đạt được, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quan tâm thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh để tham mưu cho Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, quy hoạch phát triển trường giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đa dạng hóa các hình thức đào tạo để theo kịp yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và tham gia tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đưa chủ trương chính sách vào thực tiễn cuộc sống. Cùng với hoạt động chuyên môn, với sự quan tâm của tỉnh, Trường sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ của tập thể để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh về mọi mặt./.
                                                                                                              ThS. Nguyễn Đức Quý
                                                                                                                  Phó Hiệu trưởng
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256