Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ Sáu, 29/11/2019 - 09:44

     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; Đảng uỷ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã ban hành Kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai quán triệt toàn diện tới các các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong đảng bộ.
     Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đăng ký thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành lập Tổ giúp việc Đảng uỷ trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn học tập chuyên đề theo từng năm theo quy định và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện. Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị phù hợp với nhiệm vụ, chương trình công tác, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đăng ký thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại các chi bộ trực thuộc và đảng viên hằng năm, đề cao sự nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Định kỳ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tiến hành sơ kết, đánh giá theo quy định.
     Đảng ủy đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức đa dạng. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm. Các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Thực hiện sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, các tổ chức đoàn thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của từng chi bộ, khoa, phòng. Gắn với việc tổ chức các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, của tỉnh và ngày truyền thống của nhà trường với các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, Hội thảo, trao đổi kinh nghiệm. 100% các chi bộ và đảng viên được tham gia học tập Chỉ thị, 100% quần chúng được tham gia học tập các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
     Hằng năm, các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đăng ký việc làm cụ thể, hướng phấn đấu làm theo tấm gương của Bác, 100% đảng viên và quần chúng đăng ký làm theo, định kỳ đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ, nhất là các đồng chí Đảng uỷ viên, chi uỷ viên, Bí thư đảng uỷ, Bí thư chi bộ, lãnh đạo trường, trưởng, phó các khoa, phòng đều xác định rõ ý thức, trách nhiệm của mình trong lĩnh vực được phân công phụ trách, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn gương mẫu trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc cũng như trong công tác; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; gương mẫu thực hiện tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan và nơi cư trú; gương mẫu tự học tập nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng, đạo đức của Người trong xây dựng đạo đức nghề nghiệp của người giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.
     Việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy thực hiện Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tài chính của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2018- 2020 trình cấp trên thẩm định, phê duyệt.
     Trong những năm qua, quy mô đào tạo của trường không ngừng được tăng lên, nhà trường đã tiến hành đổi mới, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đặc biệt là đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Hằng năm, đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương… Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng; bước đầu sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm quản lý thư viện. Hằng năm, giảng viên đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức định mức giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học.
     Chú trọng công tác tham gia tổng kết thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập gắn lý luận với thực tiễn và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc hội thảo và áp dụng các đề tài khoa học vào thực tiễn công tác góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Bên cạnh việc tổ chức hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa theo quy định, nhà trường đã phối hợp với Viện Triết học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức 02 cuộc hội thảo thực hiện đề tài cấp Bộ; năm 2019, nhà trường phối hợp với Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề:“Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”; tham gia Hội thảo khoa học của Cụm thi đua số 02 các trường chính trị tỉnh Miền núi, biên giới phía Bắc tổ chức tại tỉnh Lào Cai với chủ đề: “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế tại các Trường Chính trị tỉnh”. Biên soạn Lịch sử trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn (1949- 2019).
     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Đảng ủy trường đang và đang thực hiện Đề án xây dựng phòng tuyên truyền giáo dục; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.
     Các chi bộ và đảng viên sau khi được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trên cơ sở Chương trình hành động của Đảng bộ nhà trường, các chi bộ đã cụ thể hóa và đăng ký nội dung đột phá, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và trở thành ý thức tự giác đối với cán bộ, đảng viên. Mỗi giảng viên trong nhà trường khi giảng dạy các chuyên đề, các môn học của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đều lồng ghép, gắn nội dung, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bài giảng bằng nhiều hình thức: nêu ra những việc làm thiết thực, cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc như cách ứng xử của cán bộ, công chức không được viết, nói không đúng sự thật; cán bộ, công chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, nhất là cán bộ quản lý phải gương mẫu và biết sửa lỗi của mình và cho cấp dưới. Học tập phong cách Hồ Chí Minh là làm việc theo pháp luật, tích cực và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng. Qua các nội dung bài giảng học viên không chỉ hiểu sâu sắc nội dung của môn học mà còn học tập những giá trị văn hóa, phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công việc, trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
     Kết quả các phong trào thi đua chuyên đề: Năm 2017 có 06 tập thể và 11 cá nhân; năm 2018 có 07 tập thể và 13 cá nhân; năm 2019 có 02 tập thể và 09 cá nhân được Hiệu trưởng tặng Giấy khen.
     Năm 2018, Đảng ủy tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi; Kết quả 04 đồng chí đạt “Bí thư chi bộ giỏi năm 2018”; 01 đồng chí tham dự Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” do Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải 3. Trong Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, có 01 bài được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh biểu dương. Cử 01 đồng chí tham gia Hội thi “Tuyên truyền viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải ba. Cùng với đó, trong năm 2018, có 01 tập thể và 06 cá nhân được Đảng ủy biểu dương khen thưởng; tập thể Đảng bộ trường và 01 cá nhân được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh biểu dương, khen thưởng. Năm 2019 có 01 tập thể và 03 cá nhân được Đảng ủy biểu dương khen thưởng; tập thể đảng bộ trường và 01 cá nhân được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh biểu dương, khen thưởng. Giám đốc Học viện Chính trị QG HCM tặng bằng khen cho tập thể trường và cá nhân đồng chí Hiệu trưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1949 - 2019”. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân nhân kỷ niệm 70 năm Truyền thống nhà trường (1949 - 2019)
     Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có hiệu quả, trong thời gian tới Đảng bộ trường xác định:
     Một là, tiếp tục phát huy những kết quảđạt được và có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
     Hai là, sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng phòng tuyên truyền giáo dục góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ trường.
     Ba là, tăng cường và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     Bốn là, xây dựng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình.
     Năm là, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/CT, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
                                                                                     GVC, ThS Dương Thị Hồng Vân
                                                                               Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256