Lạng Sơn quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới

Thứ Tư, 13/11/2019 - 17:08

     Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ngày càng phải đạt tiêu chuẩn theo chức danh, chương trình và nhiệm vụ. Đó chính là căn cứ để các cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và các chế độ, chính sách khác. Việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước vừa là mục tiêu cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong tình hình hiện nay. Do vậy để có một đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực trình độ đảm nhiệm những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ngày 02/3/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/TU, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ban Tổ chức Trung ương, cuả Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2019, ngày 08/01/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 1611-QĐ/TU, về phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019 với tổng số 24.504 chỉ tiêu, trong đó: đào tạo 1.385 chỉ tiêu, bồi dưỡng 23.119 chỉ tiêu. Về công tác đào tạo, đã cử được 1.421/1.385 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo do Trung ương và tỉnh tổ chức mở lớp đạt 102,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau: Các lớp đào tạo theo kế hoạch của Trung ương giao. Đào tạo cao cấp lý luận chính trị: 135 đồng chí; hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị đã đăng ký 20 đồng chí; đào tạo đại học chính trị chuyên ngành, đăng ký 03 đồng chí tham gia học tại học viện. Đối với các lớp đào tạo theo kế hoạch của tỉnh Lạng Sơn: Đào tạo sau đại học cử 6 đồng chí tham gia đào tạo thạc sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung mở được 3 lớp với 150 học viên; hệ không tập trung mở được 12 lớp với 828 học viên; tiếp tục thực hiện 22 lớp năm 2018 chuyển sang với 1.443 học viên, trong năm đã bế giảng 03 lớp với 181 học viên. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị mở được 4 lớp với 286 học viên, dự kiến 02 tháng cuối năm sẽ mở 02 lớp với 134 học viên. Công tác bồi dưỡng cũng rất được quan tâm chú trọng trong năm đã cử được 22.336 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do trung ương và tỉnh mở lớp. Đó là các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, bồi dưỡng đối tượng 3, đối tượng 4. Theo Báo cáo số 687-BC/BTCTU, ngày 29/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020, từ đầu năm đến nay thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, được sự quan tâm của Trung ương của tỉnh và sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể do vậy cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đào tào, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm bám sát kế hoạch của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện; các huyện ủy, thành ủy và sở, ban, ngành đã chủ động bố trí một phần kinh phí ngoài nguồn kinh phí tỉnh giao để mở lớp. Các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo tiến độ thời gian và theo đúng quy định. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đã được củng cố, bổ sung về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, quản lý nhà nước… Qua đó đã nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, từng bước đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hạn chế, như một số lớp bồi dưỡng ở một số đơn vị triển khai chậm, số lượng người học tham gia các lớp không đồng đều, trình độ học vấn của một số cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế nên chất lượng học tập chưa cao; việc chấp hành nội quy, quy chế chưa thực sự nghiêm túc, vẫn có tình trạng bỏ học giữa chừng ở một số lớp học. Công tác rà soát đội ngũ cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch trong diện phải cử đi học để chuẩn hóa theo quy định về vị trí việc làm chưa kịp thời, dẫn đến một số ít cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Một số Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố chưa được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học nên phần nào đã làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập.
     Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời gian tới, phục vụ cho việc bố trí sắp xếp cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở đánh giá kết quả mặt mạnh và những hạn chế, yếu kém bất cập trên về công tác cán bộ và tiếp tục nâng cao trình độ năng lực cán bộ, công chức và trước yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế thì cần phải tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy định về công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức để tạo bước chuyển biến rõ rệt về công tác cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và nâng cao khả năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần ý thức tự giác nghiên cứu học tập không ngừng nâng cao trình độ năng lực, rèn luyện tu dưỡng cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đặc biệt chú trọng công tác đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc thực hiện tốt công tác xây dựng và rà soát, điều chỉnh, quy hoạch cán bộ. Công tác quy hoạch phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển, chuẩn bị đội ngũ kế cận cho đơn vị. Chú ý cán bộ trẻ có triển vọng để đưa vào dự nguồn; trong quy hoạch phải đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, trong đó chú trọng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ. Sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã theo quy hoạch và chuyên môn đào tạo, đúng năng lực và sở trường công tác. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hoá gắn với quy hoạch. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức các cấp đảm bảo chuẩn hoá chức danh, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất. Đồng thời để cán bộ, công chức, viên chức làm việc có hiệu quả, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đề ra cần tăng cường cải tạo, sửa chữa trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện phương tiện làm việc và hoạt động của cán bộ, công chức đảm bảo tốt các chính sách chế độ, quyền lợi cho cán bộ, công chức cơ sở./.
                                                                                                ThS. Lăng Văn Thăng
                                                                                    GVC Khoa Nhà nước và Pháp luật
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256