Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Ba, 05/11/2019 - 14:55

     Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc thì phải có lực lượng và có thành phần làm nòng cốt. Người chỉ rõ: Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Đó cũng là cơ sở để Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thành lập và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
     Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định phương hướng, nhiệm vụ: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc các cấp và quần chúng nhân dân. Trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận tiêu biểu.
     Trong tuyên truyền vận động chung các tầng lớp nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của tỉnh, HĐND, UBND tỉnh, tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức phối hợp tuyên truyền lồng ghép được 5.091 cuộc cho 310.985 lượt người nghe. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh duy trì phối hợp với Báo, Đài địa phương xây dựng chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân” phát sóng trên kênh truyền hình Lạng Sơn vào tối thứ 5 hằng tuần; đã phát được 36 chuyên mục Đại đoàn kết và gần 80 tin, nhận được 60 báo cáo của đội ngũ công tác viên và có trên 200 ý kiến.
     Trong tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo kịp thời động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động. Kết quả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ Ban Trị sự Phật giáo của tỉnh và đạo tràng Chùa Thành tổ chức Lễ chúc thọ cho 332 cụ Phật tử tuổi 70 – 100 tuổi nhân dịp đầu xuân năm 2019 nhằm giáo dục tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hiệu quả công tác vận động và phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo cho 420 người uy tín trên địa bàn của tỉnh; tổ chức 10 hội nghị tuyên tuyền kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 – 2024) gắn với một số nội dung chuyên đề cho trên 8.500 đại biểu là cán bộ cơ sở, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các vị trong ban công tác mặt trận, người uy tín, đồng bào dân tộc, tôn giáo ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
     Đối với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tổ chức 8 hội nghị tập huấn về xây dựng nông thôn mới; 04 hội nghị tập huấn cuộc vận động cho trên 840 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể, người uy tín tiêu biểu. Đến nay trên toàn tỉnh đã có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2014-2020; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo cuộc vận động tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 34 tập thể và 26 cá nhân trong đó 03 tập thể và 06 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, 09 tập thể và 07 cá nhân được Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen; 01 tập thể và 02 cá nhân được Trung ương MTTQVN tặng bằng khen.
     Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri được 16 cuộc, có 1.903 lượt tham dự, có 210 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị đề đạt nguyện vọng, đại biểu HĐND các cấp 1.195 cuộc có 60.534 lượt cử tri tham dự và 5.129 lượt ý kiến, kiến nghị đề đạt nguyện vọng. Trong việc triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì giám sát được 47 cuộc về thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11; một số chế độ chính sách đối đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; 35 ý kiến phản biện vào dự thảo, các ý kiến đã được UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, trả lời, làm rõ và xem xét chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp; tham gia giám sát cùng các cơ quan có thẩm quyền 194 cuộc trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện giám sát được 20 cuộc;tham gia giám sát được 56 cuộc; cấp xã giám sát được 21 cuộc; tham gia giám sát được 121 cuộc.
     Tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, các chương trình hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam về công tác đối ngoại. Kết quả tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm các quy định quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và chủ động các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiềm chế các hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là các hoạt động mua bán người, vận chuyển mua bán ma túy, tiền giả được 809 cuộc/42.524 lượt người tham dự; phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia.
     Các hoạt động đối ngoại nhân dân của các tổ chức thành viên tiếp tục được tăng cường; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án do các tổ chức phi Chính phủ, Hội chữ thập đỏ nước ngoài tài trợ; Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với thanh niên Trung Quốc, tổ chức tốt các hoạt động thanh thiếu nhi biên giới Lạng Sơn với Quảng Tây (Trung Quốc) hằng năm. Qua đó góp phần tăng thêm tình cảm hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với nhân dân các nước tạo điều kiện cho các hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng.
     Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng, sự phối hợp thực hiện của Nhà nước, những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn thời gian qua ngày càng khẳng sức mạnh tập hợp, đoàn kết vận động các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào quyên góp ủng hộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở một lần nữa khẳng định rõ hơn, chỉ có Mặt trận Tổ quốc mới phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Thông qua đó, góp phần chống lại những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân ở cơ sở./.
                                                                                                       Triệu Thị Huệ
                                                                                      Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256