Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trương Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn.
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256