Đảng bộ huyện Tràng Định chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Hai, 23/09/2019 - 10:45

     Tổ chức cơ sở đảng có vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của Đảng với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở và là nền tảng của Đảng. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Xác định được tầm quan trọng đó, Đảng ta rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thông qua việc ban hành những chỉ thị, nghị quyết. Qua đó công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng.
     Huyện Tràng Định là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lạng Sơn, Đảng bộ huyện có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 25 đảng bộ cơ sở và 34 chi bộ cơ sở. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Tràng Định, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện củng cố quốc phòng, an ninh đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
     Tuy nhiên, ở một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy còn tồn tại một số hạn chế như: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Một số chi bộ cơ quan, hành chính, đơn vị sự nghiệp, chi bộ doanh nghiệp chưa chú trọng sinh hoạt chi bộ, nặng về công tác chuyên môn, xem nhẹ công tác xây dựng Đảng hoặc thực hiện nhưng còn mang tính hình thức. Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy, đối với các chi bộ thôn, khu phố, việc duy trì sinh hoạt 12 kỳ/năm chỉ đạt 36,12%, sinh hoạt 9-11 kỳ/ năm đạt 47,49%. Đối với các chi bộ cơ quan, chế độ sinh hoạt định kỳ đạt 10-11 kỳ/năm… Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát dẫn đến chất lượng, hiệu quả ở cơ sở có nơi chưa cao. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từ đó dẫn đến phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chậm đổi mới… Số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đạt trong sạch vững mạnh còn hạn chế, năm 2018, tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 59; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 05 đơn vị (chiếm 8,5%); tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là 50 đơn vị (chiếm 84,7%); tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ là 04 đơn vị (chiếm 6,8%)…
     Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Tràng Định cần quan tâm, chỉ đạo lãnh đạo nhằm khắc phục những hạn chế, đồng thời xây dựng được tổ chức đảng vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ chính trị đặt ra trong giai đoạn hiện nay, cụ thể:
     Trước hết, Đảng bộ luôn nêu cao tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thông qua việc triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần cho nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện các nội dung công tác đảng bám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
     Thứ hai, Đảng bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định. Lựa chọn thời gian sinh hoạt phù hợp để tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt phải đạt trung bình từ 85% trở lên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề khắc phục sự đơn điệu, tạo sự hấp dẫn, cuốn hút đảng viên trong sinh hoạt. Hàng năm tiếp tục lựa chọn các chi bộ điểm để chỉ đạo về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Tăng cường chỉ đạo tổ chức hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn công tác Đảng, chỉ đạo phối hợp với các cấp ủy cơ sở để tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.
     Thứ ba, Huyện ủy quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhất là cấp cơ sở. Tiếp tục chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện phối hợp với các đơn vị về việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể như chỉ đạo Ban Tuyên Giáo – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt cấp xã. Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn mở các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Qua đó, nâng cao năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở.
     Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cần được chú trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, lĩnh vực đã tích cực dự họp cấp ủy cơ sở và theo dõi, nắm bắt tình hình tại cơ sở. Qua đó kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để cấp ủy chỉ đạo tháo gỡ và giải quyết. Qua kiểm tra, giám sát để chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
     Thứ năm, công tác kết nạp đảng viên không ngừng được đẩy mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ đảng viên đối với chất lượng của tổ chức đảng, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cấp ủy trong toàn Đảng bộ tăng cường quán triệt chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
     Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tổng thể các giải pháp. Trong đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời từ cấp ủy cấp trên trực tiếp đóng vai trò quan trọng. Với sự quan tâm của Huyện ủy Tràng Định đến công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, những đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của tổ chức đảng tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.
                                                                                                      ThS. Nguyễn Thị Hương
                                                                                                    GV Khoa Xây dựng Đảng
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256