Đảng bộ huyện Tràng Định hướng đến thực chất trong công tác đánh giá xếp loại tổ chức Đảng hằng năm

Thứ Sáu, 06/09/2019 - 09:24

     Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng là việc làm thường xuyên hằng năm, là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tràng Định luôn xác định việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là căn cứ để thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên.
     Đảng bộ huyện Tràng Định hiện nay có tổng số 59 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 23 đảng bộ xã, thị trấn (cụ thể các đảng bộ xã Chi Lăng, Hùng Việt, Hùng Sơn, Kháng Chiến, Cao Minh, Vĩnh Tiến, Đại Đồng, Đề Thám, Trung Thành, Tân Tiến, Chí Minh, Quốc Khánh, Tri Phương, Đội Cấn, Quốc Việt, Đào Viên, Tân Minh, Khánh Long, Đoàn Kết, Tân Yên, Bắc Ái, Kim Đồng và Thất Khê); đảng bộ quân sự; đảng bộ công an và 34 chi bộ cơ sở; 273 chi bộ dưới cơ sở. Tổng số đảng viên của đảng bộ huyện hiện nay 5.568 (Đảng viên chính thức là 5.212; Đảng viên dự bị là 356).
     Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên trên địa bàn huyện Tràng Định qua 03 năm 2016 - 2018 từ trình tự, kết quả đánh giá, phân loại đã thể hiện rõ tính chặt chẽ, thực chất, không chạy theo thành tích. Cụ thể:
     Thứ nhất, sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn chỉ đạo về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện; dự, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tổ chức đảng, tập thể và cán bộ đảng viên nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo về nội dung, phương pháp tiến hành và đúng thời gian theo kế hoạch đề ra. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của đơn vị mình.
     Thứ hai, qua công tác chỉ đạo, thẩm định việc đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 cho thấy: Các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kết quả học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các chi, đảng bộ cơ sở, người đứng đầu các cấp uỷ đã nhận thức đầy đủ yêu cầu cần thiết và tầm quan trọng của việc phân loại đảng viên, tổ chức đảng; đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và có tính chiến đấu cao. Việc phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở đã dựa trên kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân, chất lượng, kết quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị... Phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Vì vậy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được đánh giá năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn.
     Thứ ba, sự chuyển biến trong phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Huyện uỷ qua các năm 2016, 2017 và 2018 thể hiện khách quan và đi vào thực chất với những kết quả cụ thể:
     Năm 2016, số lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ huyện Tràng Định được đánh giá là 61. Trong đó, tổ chức cơ sở đảng "trong sạch vững mạnh" là 33 đơn vị (chiếm 54,1%); tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ là 18 đơn vị (chiếm 29,5%); tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ là 10 đơn vị (chiếm 16,4%); tổ chức cơ sở đảng yếu kém không có. Trong đó có 05 đơn vị được đánh giá là trong sạch vững mạnh tiêu biểu (gồm đảng bộ quân sự, đảng bộ xã Tri Phương, đảng bộ xã Vĩnh Tiến, chi bộ phòng Tài Chính - Kế hoạch, chi bộ trường THPT Tràng Định).
     Năm 2017, số lượng tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 62. Tổ chức cơ sở đảng "trong sạch vững mạnh" là 34 đơn vị (chiếm 54,85%) và không có tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là 27 đơn vị (chiếm 43,55%); tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ là 01 đơn vị (chiếm 1,6%); tổ chức cơ sở đảng yếu kém không có.
Năm 2018, tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 59; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 05 đơn vị (chiếm 8,5%); tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là 50 đơn vị (chiếm 84,7%); tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ là 04 đơn vị (chiếm 6,8%); tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ không có.
     Qua đánh giá cho thấy, số lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tỉ lệ không cao và giảm qua các năm. Năm 2017 tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là 54,85% đến năm 2018, tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 8,5%. Đây là kết quả khách quan và thực chất trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở của Đảng bộ huyện Tràng Định. Trong quá trình thực hiện, để đánh giá thực chất tổ chức cơ sở Đảng, nhiều chi, đảng bộ đã vận dụng linh hoạt và bổ sung các nội dung phù hợp với tình hình địa phương của huyện trong đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đưa công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trở thành động lực trong các phong trào thi đua.
     Thứ tư, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới thôn, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, nhiều tổ chức cơ sở đảng được củng cố. Đảng bộ huyện xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Sau khi có kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều có văn bản chỉ đạo việc củng cố các tổ chức đảng chậm chuyển biến, qua xếp loại chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ như đảng bộ xã Kim Đồng, đảng bộ xã Quốc Việt, đảng bộ xã Vĩnh Tiến, chi bộ Kiểm Lâm, chi bộ trung tâm y tế…để có các giải pháp khắc phục; thành lập tổ công tác, quy định thời gian khắc phục những hạn chế, yếu kém và kiểm tra, giám sát việc khắc phục. Các tổ chức cơ sở đảng tự xây dựng kế hoạch, cam kết khắc phục những hạn chế và phân công đảng viên kèm cặp những đảng viên vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ khắc phục, phấn đấu vươn lên.
     Tuy nhiên, thực tế trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ huyện thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tự đánh giá, xếp loại của một số ít cấp ủy cơ sở chưa chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức đảng nên phải điều chỉnh kết quả sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định; việc đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xếp loại của các tổ chức đoàn thể có lúc còn chậm nên có ảnh hưởng đến tiến độ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên còn hạn chế thể hiện qua việc ngại góp ý, đặc biệt là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chưa bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và nguyên tắc của Đảng...
     Để công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra trong thời gian tới, đảng bộ huyện Tràng Định đã tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
     Một là, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần bám sát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.
     Hai là, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại, cấp uỷ phải căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
     Ba là, chăm lo kiện toàn cấp ủy các cấp (nhất là cấp chi bộ) coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức công tác xây dựng đảng cho cấp ủy viên các cấp. Như vậy, cấp ủy các cấp lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên mới, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và các tổ chức cơ sở đảng loại hình các doanh nghiệp.
     Bốn là, cụ thể hóa các tiêu chí, quy trình, phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo đánh giá sát thực hơn. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng ở từng loại hình tổ chức cơ sở đảng trong huyện.
     Năm là, Cấp ủy các cấp cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở cấp dưới bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.
     Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của Ban Thường vụ Huyện ủy, tin tưởng rằng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và từng tổ chức đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.
                                                                                                            ThS.Vi Thị Tuyết
                                                                                                   GV Khoa Xây dựng Đảng
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256