Văn quan chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ Sáu, 02/08/2019 - 08:20

             Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Mục đích của việc tiếp công dân là hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước để xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh; trả lời cho công dân biết theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Văn Quan đã đạt được những kết quả, góp phần vào việc ổn định an ninh, chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nai, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. UBND huyện  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhiều vụ việc mới phát sinh, phức tạp được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động, quy chế phối hợp và hoạt động có hiệu quả. Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã quan tâm bố trí trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc nơi tiếp công dân phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, sắp xếp lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp công dân, thủ trưởng cơ quan hành chính thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân đặc biệt là những vụ việc phức tạp, kiến nghị đông người.

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện tiếp 17 lượt công dân. Trong đó: Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 07 lượt, chuyên viên Ban Tiếp công dân tiếp 10 lượt. Các phòng, ban huyện tiếp: 02 lượt.  UBND các xã, thị trấn tiếp: 210 lượt (trong đó: Chủ tịch, Phó Chủ tịch các xã, thị trấn tiếp: 98 lượt). Nội dung công dân kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung vào một số vấn đề, như: Tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng công trình xây dựng Chợ trung tâm và khu dịch vụ thương mại Thị trấn Văn Quan và các chế độ chính sách khác. Tại Ban Tiếp công dân và các cơ quan, các nội dung, ý kiến phản ánh của công dân đều được chuyên viên Ban Tiếp công dân UBND huyện ghi chép, tổng hợp đầy đủ và xử lý theo quy định. Việc tiếp công dân của lãnh đạo huyện theo định kỳ được thực hiện theo đúng Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quy chế tiếp công dân của UBND huyện. Sau mỗi kỳ tiếp công dân đều có thông báo kết quả tiếp công dân và giao nhiệm vụ giải quyết cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân liên quan biết và thực hiện.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện thực hiện đúng theo quy định. Kết quả đạt được như sau:

Tổng số  đơn Ban Tiếp công dân UBND huyện tiếp nhận 6 tháng đầu năm là: 60 đơn (tăng 07 đơn so với cùng kỳ). Trong đó: Đơn tồn năm 2018 chuyển sang là 08 đơn; đơn nhận trong kỳ là 52 đơn. Qua phân loại, xử lý:

Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 29 đơn. Trong đó:  Đơn đề nghị, kiến nghị: 27 đơn; Đơn tố cáo: 01 đơn; Đơn khiếu nại: 01 đơn. Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là: 31 đơn đã chuyển đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn giải quyết và hướng dẫn công dân gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết đơn: Tổng số  đơn thuộc thẩm của UBND huyện đã giải quyết là 23/29 đơn, bằng 79,31%. Cụ thể: Đơn đề nghị, kiến nghị đã giải quyết: 22/27 đơn. Đơn khiếu nại 01/01 đơn;  Đơn tố cáo: 0/01 đơn. Còn 06 đơn đang trong thời gian xem xét, giải quyết. Kết quả giải quyết đơn không thuộc thẩm quyền: Đơn không thuộc thẩm quyền đã giải quyết: 27/31 đơn bằng 87%.; Tồn 04 đơn đang tiếp tục xem xét, giải quyết.  Kết quả tiếp nhận và giải quyết đơn của các đơn vị trực thuộc: Tổng số  đơn tiếp nhận: 18 đơn; Đã xem xét giải quyết 11 đơn, đạt 61,11%;  Còn 7 đơn đang xem xét, giải quyết. Kết quả tiếp nhận và giải quyết đơn thư của các xã, thị trấn:  Tổng số  đơn tiếp nhận: 100 đơn. Đã giải quyết 73 đơn đạt 73%; Còn 27 đơn đang xem xét, giải quyết.

 Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ nay đến hết năm 2019 huyện Văn Quan đề ra một số nội dung sau:

        Thứ nhất, đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết là nhờ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền. Các cấp ủy có nghị quyết lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp chính quyền có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phân công trách nhiệm một cách rõ ràng, cụ thể để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan nhà nước phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận rõ đúng, sai, đề ra phương án giải quyết phù hợp, có lý, có tình.

        Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối thì phải tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong công tác công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ ba, Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, thực hiện theo quy chế và quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc lãnh đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân đi vào nền nếp, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước theo luật định.

Thứ tư, Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn. Đôn đốc các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời đúng luật định. Đặc biệt chú trọng và có kế hoạch tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng và những vụ việc kéo dài. Phấn đấu đến cuối năm giải quyết các vụ việc đạt từ 90% trở lên./.

                                                                     CN. Hoàng Xuân Yến

                                                          GV. Khoa Nhà nước và pháp luật
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256