Skip to main content
x
1

Sáng ngày 19/6/2024, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” kỳ tháng 6/2024. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo trường; lãnh đạo khoa, phòng; toàn thể viên chức và người lao động Nhà trường.

2

Đ/c Hoàng Quang Cầu – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo PBGDPL phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể viên chức và người lao động được nghe Ban Chỉ đạo Phổ biến giáo dục pháp luật phổ biến các văn bản: Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND, ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND, ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc 04 huyện: Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình giai đoạn 2023 - 2025; Công văn số 749/UBND-NC, ngày 04/6/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị quyết số 162-NQ/TU, ngày 22/5/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 - 2023; Kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 20/5/2024 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 43- NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy định số 146-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền; Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

34

Thành viên Ban chỉ đạo PBGDPL phổ biến các văn bản tại Hội nghị

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng của Nhà trường, qua Hội nghị, viên chức, lao động Nhà trường có điều kiện trao đổi, thảo luận về các văn bản pháp luật mới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương phục vụ vào công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

 

Tin, ảnh: Lý Hoà Thái