Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Thứ Sáu, 26/04/2019 - 11:03

          Thực hiện Quyết định số 1611-QĐ/TU, ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Quyết định số 1715-QĐ/TU, Quyết định số 1716-QĐ/TU, Quyết định số 1717-QĐ/TU ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 13, 14 năm 2019 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 41 (2019 - 2020) tại huyện Văn Quan.

          Ngày 25/4/2019, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng 03 lớp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 02 lớp hệ tập trung khóa 13, 14 tại trường và 01 lớp hệ không tập trung khóa 41 tại huyện Văn Quan.

          Dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường và giảng viên lên lớp. Đối với lớp tại huyện có đồng chí Nông Phương Đông – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Đại - Bí thư Huyện ủy Văn Quan; đồng chí Linh Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo lớp học; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

          Mục tiêu chương trình của khó học là trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

          Nội dung, chương trình thực hiện theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG, ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nội dung chương trình gồm 07 phần học (thực hiện 11 bài thi theo Quy chế do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định). Tham gia khóa học, các học viên đi nghiên cứu thực tế trong hoặc ngoài tỉnh, viết khóa luận và thi tốt nghiệp./.

 

       Hà Minh Thảo

Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256