Skip to main content
x

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); thực hiện Hướng dẫn số 135/HD-BTGTW, ngày 08/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 03/5/2024, khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa lần 01 năm 2024 với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ý nghĩa và tầm vóc thời đại. Dự Hội thảo có các đại biểu là Lãnh đạo khoa Nhà nước và pháp luật; Lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học; Lãnh đạo và giảng viên khoa Xây dựng Đảng và giảng viên công tác ở phòng tham gia giảng dạy tại khoa.

1

Tại Hội thảo các bài tham luận của giảng viên và phát biểu của đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung như: Giá trị lý luận, thực tiễn và tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; đường lối chính trị đúng đắn, bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của thời đại trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam; vận dụng bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên phủ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; trách nhiệm của giảng viên Khoa Xây dựng Đảng trong công tác tuyên truyền giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

2

Hội thảo nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, giảng viên về tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

3

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, là dịp để chúng ta có thêm điều kiện tiếp tục nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn về bối cảnh lịch sử, về âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, sự can dự của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, về tầm nhìn chiến lược sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; về sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Tổng Quân ủy, của Đảng ủy Bộ Chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ và Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ đó, tiếp tục giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy ý chí độc lập, tự chủ, tự cường; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Tin, ảnh: ThS. Nguyễn Văn Hiệp