Hữu Lũng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Thứ Sáu, 22/02/2019 - 08:01

        Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và sự điều phối, tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, đoàn thể; là khâu then chốt, quan trọng để chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đã và đang được các cấp, ngành, đơn vị, cơ sở huyện Hữu Lũng tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả TTPBGDPL. Huyện đã được kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự, hiện nay gồm có 22 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên tham gia Hội đồng là trưởng, phó trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể như: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Liên đoàn lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,…Hầu hết các thành viên Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện đồng thời là báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Có sự phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ và theo dõi, chỉ đạo hoạt động PBGDPL tại các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp. Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện cũng đã bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, thực hiện công tác PBGDPL. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện có 17 đồng chí (trình độ chuyên môn: Đại học luật 11, chuyên môn khác 06); tuyên truyền viên pháp luật có 308 người (chuyên môn Luật 57, số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật 171); hoà giải viên cơ sở có 1.644 người.

        Trên cơ sở các nội dung về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện trong năm 2018 kết quả đạt được như sau: UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Luật Hình sự và Luật trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước, Lễ phát động “Ngày pháp luật” năm 2018 và triển khai Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng, mỗi hội nghị 160 đại biểu gồm các thành phần: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành; cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

        Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tham mưu tổ chức triển khai 04 Hội nghị triển khai pháp luật về Dân sự và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại 04 xã (Đồng Tiến, Đô Lương, Hòa Thắng và Tân Lập) với tổng số 450 người tham dự. Tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Lâm nghiệp cho 07 xã (Đồng Tiến, Đô Lương, Hòa Thắng, Hòa Sơn, Tân Thành, Vân Nham, Thiện Kỵ) với 280 lượt. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền HIV/AIDS, ma túy, cải cách thủ tục hành chính và nghiệp vụ hòa giải cho 08 xã (Hòa Lạc, Cai Kinh, Minh Sơn, Vân Nham, Thanh Sơn, Đô Lương, Minh Tiến, Đồng Tiến) cho 330 lượt; Phối hợp với Hội Nông dân tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai, Bộ Luật Dân sự cho 130 ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân các xã, thị trấn; Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Khuyết tật và văn bản mới ban hành về pháp luật hình sự cho tổng số 80 lượt. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho 247 tổ trưởng tổ hòa giải.

        Để thực hiện tốt công tác PBGDPL năm 2019 cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

        Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền PBGDPL. Gắn công tác PBGDPL với cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư.

        Thứ hai, xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL tập trung vào các nội dung  pháp luật thiết thực với người dân địa phương, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

        Thứ ba, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong công tác tuyên truyền PBGDPL.

        Thứ tư, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL. Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở.

        Thứ năm,  tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL, huyện sẽ tập trung đổi mới hơn nữa các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị, địa phương, qua đó giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; tích cực đẩy mạnh xã hội hóa công tác TTPBGDPL, làm thay đổi tư duy nhận thức của cán bộ, nhân dân về việc chấp hành pháp luật… Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

                                                                                      Hoàng Xuân Yến

                                                                                   GV Khoa Nhà nước và pháp luật

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256